เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากช321 : เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301102443 นายภควัฒน์ โตเจริญ วท.บ.10
2 6301102361 นายนัฐวุฒิ ศรีสรรค์ วท.บ.10
3 6301102342 นายดนุพล เสบู่ วท.บ.10
4 6301102386 นายภานุวัศ เพ็ชรแสง วท.บ.10
5 6301102384 นายภัทราวุธ ทิโน วท.บ.10
6 6301102387 นายภีชาพัช ใจก้อน วท.บ.10
7 6301102380 นายพศวัต ชดพรมราช วท.บ.10
8 6301102341 นายณัฐวุธ แสนสองแคว วท.บ.10
9 6301102362 นายนิติ พรสมบูรณ์ศรี วท.บ.10
10 6301102340 นายณัฐพล สมภักดี วท.บ.10
11 6301102381 นายพีรพัฒน์ บัวแสน วท.บ.10
12 6301102445 นายอัฐกรณ์ ศรีแปงวงค์ วท.บ.10
13 6301102432 นายอันดา ขวัญจันทร์ วท.บ.10
14 6301102339 นายณัฐพงศ์ แก้วเล็ก วท.บ.10
15 6301102446 นายภาสกร คำแก้ว วท.บ.10
16 6301102314 นายกึ่งพุทธกาล รักษาชนม์ วท.บ.10
17 6301102431 นายอัทพล ปวงทุเลา วท.บ.10
18 6301102388 นายภูตะวัน ไชยเลิศ วท.บ.10
19 6301102442 นางสาวพิมพร ใจมา วท.บ.10
20 6301102374 นายพงษ์ภิวัฒน ชะนะภู วท.บ.10
21 6301102413 นางสาวศิวปรียา อำพันธ์ วท.บ.10
22 6301102440 นางสาวณิชกานต์ โตเจริญ วท.บ.10
23 6301102354 นางสาวธิดารัตน์ โยชพนัส วท.บ.10
24 6301102363 นางสาวนิราวรรณ สุนันตา วท.บ.10
25 6301102401 นางสาววรรณพร แจ่มเลิศ วท.บ.10
26 6301102358 นางสาวนลินญา จอมทะรักษ์ วท.บ.10
27 6301102367 นายบูรฉัตร แซ่ท้าว วท.บ.10
28 6301102399 นางสาววนัสสิตา เจาะโพ วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
29 6306101315 นางสาวคุณัญญา เหลืองกิตติคุณ บธ.บ.10
30 6306104301 นางสาวกัญญ์วรา ทิวาวงษ์ บธ.บ.10
31 6306101399 นางสาวศศิวรรณ ปู่ทอน บธ.บ.10
32 6306101380 นางสาวเพียงดาว อินพรม บธ.บ.10
33 6306101405 นางสาวสกุลทิพย์ ศรีนาม บธ.บ.10
34 6306101382 นางสาวภัสรา กุลธรดิลก บธ.บ.10
35 6306101393 นางสาววณิชตา ถาวรวิริยะหิรัญ บธ.บ.10
36 6306101343 นางสาวณิชนันทน์ ฤกษ์งาม บธ.บ.10
37 6306104310 นางสาวธัญรดา ณ มณี บธ.บ.10
38 6306104306 นางสาวฉิง - บธ.บ.10
39 6306104303 นางสาวกุลนิษฐ ล่ำสวย บธ.บ.10
40 6306104309 นางสาวธัญญลักษณ์ จอมวุฒิ บธ.บ.10
41 6306104311 นางสาวธัญเรศ วงศ์วรมัยกุล บธ.บ.10
42 6306102338 นายต้นน้ำ เด่นดี บธ.บ.10
43 6306101387 นายเมธาพัฒน์ อภิธราเลิศธนนท์ บธ.บ.10
44 6306101309 นายกันติทัต กอดู่ บธ.บ.10
45 6306101304 นายกร ธเนศวรสุวรรณ บธ.บ.10
46 6306101342 นางสาวณัฐวรันทร แซ่ตั้ง บธ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
47 6312101304 นางสาวขัตติยาภรณ์ ปู่หล้า ศ.บ.10
48 6312101326 นางสาวมณฑาทิพย์ จูบ้วนกิม ศ.บ.10
49 6312101322 นางสาวพณิชรดา คนโต ศ.บ.10
50 6312101320 นางสาวปวีณา ขนาดกำจาย ศ.บ.10
51 6312101306 นางสาวจันทัปปภา ภิรมศรี ศ.บ.10
52 6312101301 นางสาวกมลชนก วัดศรีทานัง ศ.บ.10
53 6312101334 นางสาวสุชัญญา นามสิงห์สา ศ.บ.10
54 6312101338 นางสาวอริสรา เหลาปัญญา ศ.บ.10
55 6312101346 นายพงศกร อยู่ทอง ศ.บ.10
56 6312101321 นายพงศธร อ่ำกลาง ศ.บ.10
57 6312101330 นายศิวากร ผัดจันตา ศ.บ.10
58 6312101319 นายปฏิคม มุกกาศ ศ.บ.10
59 6312101342 นายอำนาจ ปรัชญาภูวดล ศ.บ.10
60 6312101313 นายนครินทร์ อินทาน ศ.บ.10
61 6312101309 นายณัฐวุฒิ แสนแอ่น ศ.บ.10
62 6312101325 นายภูมิสิริณ ศรีพิชยานันท์ ศ.บ.10
63 6312101349 นายณัฐพงษ์ เปนุจา ศ.บ.10
64 6312101310 นายตรีนิล จงงามวิไล ศ.บ.10
65 6312101337 นายพัทธนันท์ ศิริกรานต์กุล ศ.บ.10
66 6312101343 นายอิศรพงษ์ พวงบุญมี ศ.บ.10
67 6312101339 นายอัครวงศ์ วงค์ธิดา ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
68 6314101308 นายคริสมาส ฟูศรีเจริญ ศศ.บ.10
69 6314101371 นายพีรวิทย์ อินหอม ศศ.บ.10
70 6314101368 นายพันธบัตร พันธเสน ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
71 6318102426 นางสาวอภิชญา สมไหว ศศ.บ.10
72 6318102427 นางสาวอภิรดี เอื้อธรรม ศศ.บ.10
73 6318102335 นางสาวณัฏฐณิชา พิมพากุล ศศ.บ.10
74 6318102430 นางสาวอาทิตยา ทองสังข์ ศศ.บ.10
75 6318102398 นายเมธี พรหมฝาย ศศ.บ.10
76 6318102349 นางสาวธมลวรรณ จี้รัตน์ ศศ.บ.10
77 6318102421 นางสาวสุทธิดา เก็งสาริกิจ ศศ.บ.10
78 6318102423 นางสาวธัญวรินทร์ เวหะชาติ ศศ.บ.10
79 6318102419 นางสาวสิรินยา บุญคำ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47