เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301101341 นางสาวสุชิราภรณ์ นาเหนือ วท.บ.10
2 6301102314 นายกึ่งพุทธกาล รักษาชนม์ วท.บ.10
3 6301102301 นางสาวกนกวรรณ ยะภูมิน วท.บ.10
4 6301101333 นางสาวรุ่งอรุณ ปรืมประสาร วท.บ.10
5 6301102338 นางสาวณัฐนันท์ แก้วกุดเลาะ วท.บ.10
6 6301102317 นายไกรครุบฑ์ นามเลย วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
7 5904102301 นายก่อกุศล คำภูษา วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
8 6305105364 นางสาวสุภาพร เฟื่องฟูสมบูรณ์ รป.บ.10
9 6305105337 นางสาวปวีณ์นุช ภูครองหิน รป.บ.10
10 6305105308 นางสาวคุณนิธิ รองเดช รป.บ.10
11 6305105351 นางสาววัชราภรณ์ ศรีบุญเรือง รป.บ.10
12 6305105317 นางสาวฐิตาพร ใจดี รป.บ.10
13 6305105340 นางสาวพัณณิตา ยอดดี รป.บ.10
14 6305105346 นางสาวรักตกันท์ กาละ รป.บ.10
15 6305105350 นายวรินทร์ คำมุลนา รป.บ.10
16 6305105341 นางสาวพัทธนันท์ ยาปัน รป.บ.10
17 6305105339 นางสาวพรนัชชา วิภาสธวัช รป.บ.10
18 6305105309 นางสาวจารุภา คงสถาน รป.บ.10
19 6305105334 นางสาวบุญนิศา ทาคำ รป.บ.10
20 6305105338 นางสาวผกามาศ ไววาง รป.บ.10
21 6305105387 นางสาวศุภรัตน์ ปิมปา รป.บ.10
22 6305105333 นางสาวหนึ่งกมล พังแสงสุ รป.บ.10
23 6305105363 นางสาวสุพัตรา ว่างป่อ รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
24 6306103367 นางสาวภัคจิรา สมเพชร บช.บ.10
25 6306103324 นายณฐนนท์ เชื้อเจ็ดตน บช.บ.10
 ศิลปศาสตร์
26 6314102390 นางสาวพิชญาภา เนตรโรจน์ B.A.10
27 6314102399 นางสาวภัคจิรา เขาแก้ว B.A.10
28 6314102392 นายพิชญุตม์ สุระพัฒน์พิชัย B.A.10
29 6314102388 นางสาวพรสวรรค์ วงค์ริยะ B.A.10
30 6314102400 นางสาวภัทรพรรณ ทรัพย์พ่วง B.A.10
31 6314102396 นางสาวเฟื่องลดา ประหุน B.A.10
32 6314102402 นายภีม วงศ์ใหญ่ B.A.10
33 6314102394 นายพิสิฐพงศ์ พันธุศาสตร์ B.A.10
34 6314102395 นายไพโรจน์ จันทรัตน์ B.A.10
35 6314102389 นางสาวพรอุมา นามเดช B.A.10
36 6314102401 นางสาวภัทรวดี ชาญสุวรรณ B.A.10
37 6314102393 นางสาวพิมฤทัย ไชยวาน B.A.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47