เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301113303 นายธนวัฒน์ ใจประเสริฐ วท.บ.10
2 6301101325 นายปุณยวีร์ จินะโต้ง วท.บ.10
3 6301113305 นางสาววิลาวรรณ ชมภูเทพ วท.บ.10
4 6301101303 นางสาวกฤติยากร โภคาเทพ วท.บ.10
5 6301101301 นางสาวกนกภรณ์ คำเฮียง วท.บ.10
6 6301101302 นางสาวกมลลักษณ์ เลิศวิลัย วท.บ.10
7 6301101322 นางสาวบุษกร พนาพัฒน์ วท.บ.10
8 6301101350 นางสาวชิดชนก ตัดโส วท.บ.10
9 6301101349 นางสาววิชุดา สืบชาติ วท.บ.10
10 6301101334 นางสาวลลิตา อมฤกษ์ วท.บ.10
11 6301101329 นางสาวภูศนิษา ชมกลาง วท.บ.10
12 6301101315 นายธรณินทร์ สายปิ๋ว วท.บ.10
13 6301101320 นายบุญชัย แซ่ย่าง วท.บ.10
14 6301101348 นายพงศ์พล ดวงวงศ์พร วท.บ.10
15 6301101346 นายอัครชา มะติยาภักดิ์ วท.บ.10
16 6301101342 นายสุรยุทธ บุตรดี วท.บ.10
17 6301101328 นายภูมิพัฒน์ ตาติวงค์ วท.บ.10
18 6301101323 นายปฏิพัทธ์ คิดอ่าน วท.บ.10
19 6301101327 นายภาณุพงษ์ อนันต์อาณากร วท.บ.10
20 6301101330 นายระพีพัฒน์ ระวังพรมราช วท.บ.10
21 6301101331 นายรักษ์ รอดรื้อผิด วท.บ.10
22 6301101316 นายธีรศักดิ์ มามั่น วท.บ.10
23 6301113302 นายณัฐพล ตั้งเตี้ย วท.บ.10
24 6301124312 นางสาวอลิสา สรงนวล วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
25 6301124301 นายกนกนภัส ตั๋นกำเลิศ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
26 6301124307 นางสาวพรธิดา ชัยสงคราม วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
27 6301124308 นางสาววิรัญญา ขันคำ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
28 6301126311 นางสาวสุพิชญา ต่อมดวงแก้ว 10
29 6301126313 นางสาวกิรณา โคกสีอำนวย 10
30 6301126307 นางสาวนุชสรา นันต๊ะนา 10
31 6301126310 นายสรรเสริญ แซ่ฟุ้ง 10
32 6301126306 นายนวฤทธิ์ จันทร์ผ่อง 10
33 6301126309 นายศุภกิตต์ สิทธิธรรม 10
34 6301126314 นายชาญชล อิ่มใจ 10
35 6301126304 นางสาวณัชธภากร สบายสุข 10
36 6301126305 นายนนทวัฒน์ ยอดปานันท์ 10
37 6301126312 นายนัฐพล แก้วเขียว 10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
38 6303105301 นายกฤษฎา มุ่งพูนกลาง วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
39 6303105302 นายดนัย ชัยภูมิเสรี วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
40 6303105303 นายรณกร เครือหงษ์ วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
 วิทยาศาสตร์
41 6304106307 นางสาวจุฑามาศ พงษ์เถื่อน วท.บ.10
42 6304106342 นางสาวสกุลดี ลิ้มวัฒนะ วท.บ.10
43 6304106338 นายสุรเชษฐ ลาภโต วท.บ.10
44 6304106308 นายเจตนิพัทธ์ ทองรอด วท.บ.10
45 6304106315 นายถิระพจน์ ถีระพันธ์ วท.บ.10
46 6304106306 นายจารุกิตติ์ กัญญา วท.บ.10
47 6304106337 นายศุภมงคล นนฤาชา วท.บ.10
48 6304106323 นายนิธิวิทย์ แสนขาว วท.บ.10
49 6304106324 นายบรรพต รัตนดิลกกุล วท.บ.10
50 6304106319 นายธนธรรม ขัติวงษ์ วท.บ.10
51 6304104303 นายกฤติชัย โรจะนะ วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
52 6306103406 นางสาวสุชาดา สังเทพ บช.บ.10
53 6306103312 นายจิรายุ คงคร้าม บช.บ.10
54 6306103352 นายปราชญ์ ขาวนุช บช.บ.10
55 6306103336 นางสาวธัญสุดา แสนเขื่อน บช.บ.10
56 6306103401 นางสาวสวรรญา จิตต์ปราณี บช.บ.10
57 6306103327 นางสาวณัฐิดา มณีขัติย์ บช.บ.10
58 6306103328 นางสาวณิชากร แหวนทอง บช.บ.10
59 6306103409 นางสาวนราวดี นวลคำ บช.บ.10
60 6306103329 นางสาวถิรพร กุศลทาน บช.บ.10
61 6306103395 นางสาวศิรดา สามัคคีสาธร บช.บ.10
62 6306103369 นางสาวภัสราพร จันเลน บช.บ.10
63 6306103400 นายศุภวิชญ์ คิดอ่าน บช.บ.10
64 6306103394 นางสาวศรัณย์พร เมืองก้อน บช.บ.10
65 6306103335 นางสาวธัญวรัตน์ วงศ์สายปัน บช.บ.10
66 6306103361 นางสาวพิชสินี เอี่ยมโพธิ์ บช.บ.10
67 6306103407 นางสาวสุธินี ชัยยะ บช.บ.10
68 6306103411 นางสาวสุภาพร สุทธเขต บช.บ.10
69 6306103359 นางสาวพรพรรณ วิเศษศรี บช.บ.10
70 6306103345 นางสาวนริศรา ทานัน บช.บ.10
71 6306103397 นางสาวศิริวิมล เรือนหน้อย บช.บ.10
72 6306103351 นายประภวิษณุ์ นิลโขง บช.บ.10
73 6306101450 นายจีรภาส สุระจิตต์ บธ.บ.10
74 6306105313 นายทีปกร ไชยมงคล บธ.บ.10
75 6306105314 นายปิยวัช กาวิน บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
76 6309102340 นายพีรภัทร จันทะวงค์ ศศ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
77 6312102308 นางสาวชัชฎาภรณ์ แก้วบัวดี 10
78 6312102301 นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์วิศิษฐ์ 10
79 6312102314 นางสาวปรียาลักษณ์ มูลแก้ว 10
80 6312102320 นางสาวมัลลิกา มูลซาว 10
81 6312102322 นางสาวราณีร์ เทพวิชา 10
82 6312102323 นายศรัณย์ภัทร มั่นคง 10
83 6312102312 นายน้ำเพชร เทศทอง 10
84 6312102317 นายพีระพล จินดา 10
85 6312102310 นายถิรพิทย์ สุพร 10
86 6312102319 นายภูมินทร์ นำหน้าวงษ์สุข 10
87 6312102321 นางสาวรอยพิมพ์ โคกเขา 10
 ศิลปศาสตร์
88 6314102422 นางสาววรรณทสา ขืนเขียว B.A.10
89 6314102434 นายศตกฤต ผลประเสริฐ B.A.10
90 6314102456 นางสาวหทัยกานต์ ต้นสวรรค์ B.A.10
91 6314102440 นางสาวศิรินาถ เทียมเทศ B.A.10
92 6314102473 นางสาวรวีวร ก้างออนตา B.A.10
93 6314102315 นางสาวกุลภิกา ไหวพริบ B.A.10
94 6314102438 นางสาวศิรินญา วงษ์กิ่ง B.A.10
95 6314102357 นางสาวธัญญารัตน์ ศรีไพศาล B.A.10
96 6314102351 นางสาวทิพรัตน์ บำรุงวุฒิ B.A.10
97 6314102417 นางสาวลักษิกา ทะทุมมา B.A.10
98 6314102304 นางสาวกนกวรรณ พุ่มพวง B.A.10
99 6314102466 นางสาวอานีส ลานง B.A.10
100 6314102332 นางสาวฐิตินันท์ ดอนทิพย์ทราย B.A.10
101 6314102426 นางสาววรินธร โขพิมพ์ B.A.10
102 6314102361 นางสาวธันย์ชนก ด้วงทอง B.A.10
103 6314102336 นายณรงค์วัฒน์ เพชรสวัสดิ์ B.A.10
104 6314102457 นายอดิศร เทียนใส B.A.10
105 6314102363 นายธาณุพงษ์ ทำทอง B.A.10
106 6314102354 นายธนภัทร ไชยลังการ์ B.A.10
107 6314102333 นายฐิตินัยน์ ดีใส B.A.10
108 6214102341 นายนิติพงษ์ บ่อแก้ว ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
109 6322101313 นางสาวจันทิมา นาขาม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
110 6322101368 นายพงศกร ทองนอก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
111 6322101434 นางสาวอาภาภัทร หัวดอน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
112 6322101307 นางสาวกิติยารัตน์ เลิศล้น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
113 6322101374 นางสาวพิชชานันท์ ปินไชย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
114 6322101416 นางสาวสุมิตรา สามัคคี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
115 6322101425 นางสาวอรนุช ดุจเฟื่องฟ้า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
116 6322101405 นางสาววิวิศนา กุลชา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
117 6322101379 นายภูวนัย กันธิยะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
118 6322101382 นายไมเคิล ฟานเนียฟัน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
119 6322101428 นายอรุณ แซ่ลี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
120 6322101327 นายชายชาญ พรมประสิทธิ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
121 6322101350 นายนพดล ศึกษาภักดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
122 6322101380 นางสาวมนธิญา สุตา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
123 6322101305 นายกิตติพงศ์ ดีสุข วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
124 6322101440 นายฐิติพงษ์ กองรัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
125 6322101414 นายสิรวิชญ์ คำมอญ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
126 6322101375 นางสาวพีระนันท์ ทองแม้น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
127 6322101318 นางสาวจีรนันท์ ผ่านผิว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
128 6322101413 นางสาวสิรปภา ชื่นประทุม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
129 6322101341 นางสาวทัศติพร จักรปา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
130 6322101365 นางสาวปิยธิดา บูชากุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
131 6322101330 นายณธีวิชญ์ ศิระวิมลพงพษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
132 6322101308 นางสาวกุสุมา มัธเรศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47