เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท102 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6103105320 นางสาวพนิดา มะมา วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
 วิทยาศาสตร์
2 6104106321 นายปริญญา ปันยูร วท.บ.10
3 6104106342 นายสุรศักดิ์ ศรีจันทร์ วท.บ.10
4 6104106301 นายกอบุญ อนุพจน์มนตรี วท.บ.10
5 6104106307 นายฉิมนรณ ซองเงิน วท.บ.10
6 6104106317 นายธีรภัทร จันต๊ะนาเขต วท.บ.10
7 6104106319 นายปรมินทร์ ไชยชนะ วท.บ.10
8 6104106330 นายภูสิทธิ ฟูเมืองปาน วท.บ.10
9 6104106324 นายพงศกรณ์ เหล่าศิริเสถียร วท.บ.10
10 6104106331 นายรณฤทธิ์ เสนตา วท.บ.10
11 6104106304 นางสาวขวัญฤทัย ไวจำปา วท.บ.10
12 6104106311 นายณัฐพงศ์ ทีมอย วท.บ.10
13 6104106316 นายธิปก สิมสินธุ์ วท.บ.10
14 6104106315 นายธิเบศ อุดทอง วท.บ.10
15 6104106343 นายอชิกร โรจน์รณชิต วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
16 6205101332 นายณัฐวุฒิ มณีวัน ร.บ.10
17 6205101398 นายอธิวัฒน์ แสนเพชร ร.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
18 6215124079 ว่าที่ร้อยตรีอนิรุทธิ์ แก้วมูล วศ.บ.10
19 6215124080 นายอนุชา นันติ วศ.บ.10
20 6215124094 นายปรัชญา จุลเจิม วศ.บ.10
21 6215124090 นายชัยราช ใจศิลป์ วศ.บ.10
22 6215124057 นายวิทยา ภาคกิจ วศ.บ.10
23 6315123345 นายดนุสรณ์ หมื่นอภัย วศ.บ.10
24 6215124055 นายวัชรพงศ์ ถาโน วศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47