เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท021 : สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6303102316 นางสาวนันทการต์ อักขระพันธ์ วศ.บ.10
2 6303102309 นายชวลิต อินตาเส้า วศ.บ.10
3 6303102315 นายธีระนันต์ วาสีอนุรักษ์ วศ.บ.10
4 6303102318 นายปฏิญญา พาดา วศ.บ.10
5 6303102329 นางสาวอินทิรา แสงอุทัย วศ.บ.10
6 6303102322 นางสาวภัทริณี ฤทธิ์เรืองรุ่ง วศ.บ.10
7 6303102319 นางสาวปิยนุช จันทร์มูล วศ.บ.10
 วิทยาศาสตร์
8 6304106339 นางสาวหัสยา ขาวใหม่ วท.บ.10
9 6304106342 นางสาวสกุลดี ลิ้มวัฒนะ วท.บ.10
10 6304106338 นายสุรเชษฐ ลาภโต วท.บ.10
11 6304106316 นายทักษ์ดนัย ฤกษ์สกุลชัย วท.บ.10
12 6304106308 นายเจตนิพัทธ์ ทองรอด วท.บ.10
13 6304106325 นายบวรทัต จำปาทอง วท.บ.10
14 6304106315 นายถิระพจน์ ถีระพันธ์ วท.บ.10
15 6304106304 นายเกียรติกุล กิจสงวน วท.บ.10
16 6304106306 นายจารุกิตติ์ กัญญา วท.บ.10
17 6304106314 นายณัฐพล นวนอ่อน วท.บ.10
18 6304106321 นายธนศักดิ์ ราชล้อม วท.บ.10
19 6304105306 นายบรรณวัฒน์ ศรีเอี่ยมกุล วท.บ.10
20 6304106310 นายเจษฎาภรณ์ ปุ๊ดใจ วท.บ.10
21 6304106337 นายศุภมงคล นนฤาชา วท.บ.10
22 6304106322 นายธนัญชัย ไชยชะนะ วท.บ.10
23 6304106309 นายเจษฎาพงษ์ ปุ๊ดใจ วท.บ.10
24 6304106323 นายนิธิวิทย์ แสนขาว วท.บ.10
25 6304106336 นายศุภกร เปียงเจริญ วท.บ.10
26 6304106333 นายรัชชานนท์ เพ็ชรหาญ วท.บ.10
27 6304106330 นายภูรินท์ ทองแดง วท.บ.10
28 6304106329 นายภัคพล ปานบัว วท.บ.10
29 6304106327 นายพันธกานต์ คนเที่ยง วท.บ.10
30 6304106324 นายบรรพต รัตนดิลกกุล วท.บ.10
31 6304106331 นายภูวิศ คำสุขา วท.บ.10
32 6304106319 นายธนธรรม ขัติวงษ์ วท.บ.10
33 6304106303 นายกิตติพงศ์ พรหมเรืองฤทธิ์ วท.บ.10
34 6304104303 นายกฤติชัย โรจะนะ วท.บ.10
35 6304105307 นางสาวพรสุนีย์ ภักดีวงษาสกุล วท.บ.10
36 6304105302 นางสาวชลธิชา ผ่านชมภู วท.บ.10
37 6304105308 นางสาววิชชุตา สุบินรักษ์ วท.บ.10
38 6304105311 นางสาวอินทิดา มาพิทักษ์ วท.บ.10
39 6304105309 นางสาวศิริวรรณ หาระมี วท.บ.10
40 6304105305 นายนัตดานัย แช่มช้อย วท.บ.10
41 6304105304 นายธนาธร ลอยเลิศ วท.บ.10
42 6304105312 นายอิบรอเฮม มุสิกะพันธ์ วท.บ.10
43 6304105303 นายธนกฤต ไชยวงค์ วท.บ.10
44 6304106334 นางสาววาสนา กิมอ่อน วท.บ.10
45 6304106307 นางสาวจุฑามาศ พงษ์เถื่อน วท.บ.10
46 6304106341 นางสาวอัญญารัตน์ อินทรมงคล วท.บ.10
47 6304106311 นางสาวชนาพร ภูนสุวรรณ์ วท.บ.10
48 6304106335 นางสาวศศินา เฮงสิน วท.บ.10
49 6304106340 นางสาวอรพินท์ จันทา วท.บ.10
50 6304106305 นางสาวจณิตตา เจริญศิริ วท.บ.10
51 6304106318 นายธนกร วงศ์ลังกา วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
52 6305105354 นางสาวศิริรัตน์ โรงคำ รป.บ.10
53 6305105353 นางสาวศรัญญา ลีกา รป.บ.10
54 6305105398 นางสาวพิมพ์ปภัส อ้นบ้านดง รป.บ.10
55 6305105387 นางสาวศุภรัตน์ ปิมปา รป.บ.10
56 6305105338 นางสาวผกามาศ ไววาง รป.บ.10
57 6305105334 นางสาวบุญนิศา ทาคำ รป.บ.10
58 6305105339 นางสาวพรนัชชา วิภาสธวัช รป.บ.10
59 6305105309 นางสาวจารุภา คงสถาน รป.บ.10
60 6305105368 นางสาวอทิตยา วิชัยวงษ์ รป.บ.10
61 6305105341 นางสาวพัทธนันท์ ยาปัน รป.บ.10
62 6305105357 นางสาวสายชล ประพฤติ รป.บ.10
63 6305105364 นางสาวสุภาพร เฟื่องฟูสมบูรณ์ รป.บ.10
64 6305105337 นางสาวปวีณ์นุช ภูครองหิน รป.บ.10
65 6305105340 นางสาวพัณณิตา ยอดดี รป.บ.10
66 6305105386 นายศวัสกรณ์ ทิพย์โอสถ รป.บ.10
67 6305105381 นายพลอธิป กันทา รป.บ.10
68 6305105384 นายภูมิศักดิ์ หารสุโพธิ์ รป.บ.10
69 6305105392 นายรอซีดี ดอล๊ะ รป.บ.10
70 6305105382 นายพัฒนพงษ์ ถมยา รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
71 6306103329 นางสาวถิรพร กุศลทาน บช.บ.10
72 6306103408 นายสุปรีชา ดีอินทร์ บช.บ.10
73 6306103306 นางสาวเกตน์นิภา ชนะราช บช.บ.10
74 6306103336 นางสาวธัญสุดา แสนเขื่อน บช.บ.10
75 6306103354 นางสาวปรียนุช ใจอิ่ม บช.บ.10
76 6306103417 นางสาวอริยา ปราณีทะ บช.บ.10
77 6306103419 นางสาวอาชิว แซ่เจ้า บช.บ.10
78 6306103363 นางสาวพิมพิศา พันมะโน บช.บ.10
79 6306103327 นางสาวณัฐิดา มณีขัติย์ บช.บ.10
80 6306103328 นางสาวณิชากร แหวนทอง บช.บ.10
81 6306103319 นางสาวชารีรัตน์ รัตนาวรวิเศษ บช.บ.10
82 6306103332 นางสาวทิพากร แสงนูญ บช.บ.10
83 6306103409 นางสาวนราวดี นวลคำ บช.บ.10
84 6306103312 นายจิรายุ คงคร้าม บช.บ.10
85 6306103341 นางสาวนราทิพย์ เจดีย์ปน บช.บ.10
86 6306103308 นางสาวคุณัญญา เรือนสม บช.บ.10
87 6306103307 นางสาวเขมิกา ภูดอนตอง บช.บ.10
88 6306103302 นางสาวกฤติยาภรณ์ คำเขียว บช.บ.10
89 6306103362 นางสาวพิมพิวรรณ กิริยา บช.บ.10
90 6306103344 นางสาวนริศรา แซ่เย่ บช.บ.10
91 6306103309 นางสาวจรรยาพร นาคิน บช.บ.10
92 6306103361 นางสาวพิชสินี เอี่ยมโพธิ์ บช.บ.10
93 6306103411 นางสาวสุภาพร สุทธเขต บช.บ.10
94 6306103333 นางสาวธนัชชา ทองแท่น บช.บ.10
95 6306103326 นางสาวณัฐริกา วงษ์ถา บช.บ.10
96 6306101450 นายจีรภาส สุระจิตต์ บธ.บ.10
97 6306105313 นายทีปกร ไชยมงคล บธ.บ.10
98 6306105314 นายปิยวัช กาวิน บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
99 6309102340 นายพีรภัทร จันทะวงค์ ศศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
100 6314101393 นางสาววิภาวี พูลทรัพย์ ศศ.บ.10
101 6314101354 นายปวริศ บุญเชิด ศศ.บ.10
102 6314101320 นางสาวณชพร ดีวัน ศศ.บ.10
103 6314101365 นางสาวพรหมพร สุขพิมาย ศศ.บ.10
104 6314101337 นางสาวธันย์ชนก อ่องบางน้อย ศศ.บ.10
105 6314101389 นางสาววรรณทนีย์ น้อยหลวง ศศ.บ.10
106 6314101364 นางสาวพรรณพิชชา ยิ้มเจริญ ศศ.บ.10
107 6314101403 นางสาวศุภวดี บุราคร ศศ.บ.10
108 6314101394 นางสาววิระชา ทองน้อย ศศ.บ.10
109 6314101352 นางสาวปนัดดา บาทอง ศศ.บ.10
110 6314101348 นางสาวนุสรา ทาก๋า ศศ.บ.10
111 6314101317 นางสาวญาณิกา ขันทะธง ศศ.บ.10
112 6314101358 นางสาวปุณรดา สุจริตจันทร์ ศศ.บ.10
113 6314101321 นางสาวณยฎา บุณยรัตพันธุ์ ศศ.บ.10
114 6314101330 นางสาวทัชชญา ฉิมบุรี ศศ.บ.10
115 6314101323 นางสาวณัชชา เวทไทยสงค์ ศศ.บ.10
116 6314101356 นางสาวปิยธิดา ไชยเลิศ ศศ.บ.10
117 6314101386 นางสาวรุ่งอรุณ เกษวิริยการ ศศ.บ.10
118 6314101319 นางสาวฐิติพร แดงเป้า ศศ.บ.10
119 6314101359 นางสาวไปรยา ศักดิ์เรืองศรี ศศ.บ.10
120 6314101310 นายจิรภาส ศรีดี ศศ.บ.10
121 6314101327 นายณัฐวัฒน์ รินพล ศศ.บ.10
122 6314101334 นายธนภัทร ภิรมย์ ศศ.บ.10
123 6314101331 นายเทพพิทักษ์ รัตนสากล ศศ.บ.10
124 6314101307 นายเขมทัต วงศ์สวัสดิ์ ศศ.บ.10
125 6314101333 นายธนพัชญ์ รักษ์ชน ศศ.บ.10
126 6314101419 นายอรรถกิจ ดาวเรือง ศศ.บ.10
127 6314101412 นายหฤษฎ์ ซิเนท์ ศศ.บ.10
128 6314101438 นายสุรเกียรติ์ สุคันธมาลย์ ศศ.บ.10
129 6314101353 นายปริญญา อุตะมะ ศศ.บ.10
130 6314101306 นายกฤศธพัฒญ์ แก่นท้าว ศศ.บ.10
131 6314101425 นายเอกอุดม เป็งเมืองมูล ศศ.บ.10
132 6314101338 นายธีรศานติ์ ศิริกุลธรรมา ศศ.บ.10
133 6314101342 นายนราธิป ทาแจ่ม ศศ.บ.10
134 6314101423 นายอัษฎาวุธ แสนแก้ว ศศ.บ.10
135 6314101440 นายอภิเชษฐ์ เพ็ชรโต ศศ.บ.10
136 6314101360 นายพงศกร แดงโย ศศ.บ.10
137 6314101329 นายเตช บุณยรัตพันธุ์ ศศ.บ.10
138 6314101311 นางสาวจุฑามาศ เปี้ยเรือน ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
139 6318102312 นางสาวเขมจิรา ถิ่นสุข ศศ.บ.10
140 6318102301 นางสาวกวินธิดา วงค์ใหม่ ศศ.บ.10
141 6318102310 นางสาวเกศรา ตาติ๊บ ศศ.บ.10
142 6318102348 นายธนวัฒน์ ธันยารัตน์ศรัณ ศศ.บ.10
143 6318102305 นางสาวกัลยกร อภิวงศ์ ศศ.บ.10
144 6318102329 นายชัยศิริ สมศรี ศศ.บ.10
145 6318102306 นายกิตติพงศ์ ฟูเต็มวงค์ ศศ.บ.10
146 6318102304 นางสาวกัญญาภา ปากเสนาะ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47