เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาคม100 : เคมีทั่วไป
กลุ่ม16
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6422101369 นางสาวธนัชญา ธรรมสุขี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
2 6422101352 นายณัฐนนท์ ธรรมนิยม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
3 6422101351 นางสาวณัฐชา เรือนมูล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
4 6422101349 นางสาวณัชชา น้อยมหาพรม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
5 6422101371 นายธนัตถ์ ดวงแสง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
6 6422101368 นายธนัชชา พุ่มทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
7 6422101350 นายณัฐกานต์ ศิลธรรม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
8 6422101372 นางสาวธนาภรณ์ เติมดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
9 6422101370 นางสาวธนัญญา นามฮาด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
10 6422101358 นางสาวดวงกมล ใจหลวง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
11 6422101356 นางสาวณัฐพร อินหล่อ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
12 6422101353 นางสาวณัฐนรี คูนา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
13 6422101355 นายณัฐพนธ์ สุทธวงค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
14 6422101367 นายธนวัฒน์ เหล่าหมวด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
15 6422101363 นายธนกฤต บุญสม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
16 6422101362 นายธนกร บุญศิวัช วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
17 6422101361 นายทินกร เพียรสวรรค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
18 6422101360 นายทนงศักดิ์ ทองรัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
19 6422101359 นายตะวัน แซ่เล่า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
20 6422101366 นายธนวัฒน์ คำมณี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
21 6422101364 นายธนภัทร เเน่นอุดร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
22 6422101357 นายณัฐพล มณีกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
23 6422101354 นางสาวณัฐนันท์ สันเดช วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47