เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม16
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1 6305105343 นายพีชชญุตม์ ศรีสังวาลย์ รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
2 6406101372 นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณบรรณดิษฐ์ บธ.บ.10
3 6406101371 นางสาวบัณฑิตา แก้วยศ บธ.บ.10
4 6406101370 นางสาวบงกชมาศ สิงหเดชาชัย บธ.บ.10
5 6406101369 นางสาวนิชกานต์ วงศ์สมศักดิ์ บธ.บ.10
6 6406101368 นางสาวน้ำทิพย์ เกาะดี บธ.บ.10
7 6406101367 นางสาวนารียา สมบุญโสด บธ.บ.10
8 6406101363 นางสาวนวลคำ ลุงส่วย บธ.บ.10
9 6406101362 นางสาวนลิน เธอจันทึก บธ.บ.10
10 6406101361 นางสาวนราพร เหมวิพัฒน์ บธ.บ.10
11 6406101360 นางสาวนภา ตะนะเกต บธ.บ.10
12 6406101359 นางสาวนภัสกร อภิชัย บธ.บ.10
13 6406101358 นางสาวนภัษรินทร์ นิลเขตร บธ.บ.10
14 6406101357 นางสาวนภัทร สืบวงค์ บธ.บ.10
15 6406101356 นางสาวนภสร เร้าเรืองวัฒนากุล บธ.บ.10
16 6406101355 นางสาวนพวรรณ ชะนะ บธ.บ.10
17 6406101353 นางสาวนนท์ธิฌา หน่อเครือคำ บธ.บ.10
18 6406101348 นางสาวธัญรดา ธรรมรักษ์ บธ.บ.10
19 6406101347 นางสาวธัญณภัช ปี่แก้ว บธ.บ.10
20 6406101342 นางสาวตวิษา คุ้มครอง บธ.บ.10
21 6406101341 นางสาวฌาลิศา ยุบยำแสง บธ.บ.10
22 6406101340 นางสาวดรุณี สีเช้า บธ.บ.10
23 6406101335 นางสาวณัฐธิดา กาจินา บธ.บ.10
24 6406101334 นางสาวณัฐติกานต์ ศรีวิรักษ์ บธ.บ.10
25 6406101329 นางสาวโชติกา เสพวิสุทธิ์ บธ.บ.10
26 6406101328 นางสาวชุติมณฑน์ อินต๊ะ บธ.บ.10
27 6406101325 นางสาวชลนภา ลิ้มประยูร บธ.บ.10
28 6406101324 นางสาวชนิตา แขกแก้ว บธ.บ.10
29 6406101323 นางสาวชนิกานต์ เกตุเกล้า บธ.บ.10
30 6406101322 นางสาวชนัญญา โยธาวัง บธ.บ.10
31 6406101320 นางสาวจุรีรัตน์ งามสม บธ.บ.10
32 6406101316 นางสาวจิรดา แสงคำแก้ว บธ.บ.10
33 6406101315 นางสาวจินตรา ศรีปัตเนตร บธ.บ.10
34 6406101312 นางสาวเขมิกา จันทร์อินตา บธ.บ.10
35 6406101311 นางสาวเกษราภรณ์ เป็งวันทา บธ.บ.10
36 6406101310 นางสาวเกวลิน แสงกาศ บธ.บ.10
37 6406101308 นางสาวกิ่งแก้ว ภัทรพรฉัตร บธ.บ.10
38 6406101307 นางสาวกัลยารัตน์ ปานาที บธ.บ.10
39 6406101306 นางสาวกฤษณา อุทัยวัณ บธ.บ.10
40 6406101305 นางสาวกฤติยา วนาเฉลิมภูมิ บธ.บ.10
41 6406101303 นางสาวกนกพร หวังหุ้นกลาง บธ.บ.10
42 6406101302 นางสาวกชกร ชัยชมภู บธ.บ.10
43 6406101301 นางสาวแจ่มใส วิริยกุลรุ่งโรจน์ บธ.บ.10
44 6406101354 นายนพณัฐ ก้อนหมี บธ.บ.10
45 6406101351 นายธีร์ธวัช อุดมอด บธ.บ.10
46 6406101350 นายธีรชาติ ใจกว้าง บธ.บ.10
47 6406101349 นายธาดาพงศ์ ปัญญายิ่ง บธ.บ.10
48 6406101345 นายทรงวุฒิ ธนาสินสมบัติ บธ.บ.10
49 6406101344 นายตุลยวัฒน์ กล้าผจญ บธ.บ.10
50 6406101338 นายณัฐพันธ์ อิ่มกระจ่าง บธ.บ.10
51 6406101337 นายณัฐพล ไชยจิตร บธ.บ.10
52 6406101336 นายณัฐพงษ์ จำปาเกตุ บธ.บ.10
53 6406101327 นายชินวัตร จันทรมณฑล บธ.บ.10
54 6406101326 นายชาคริต วงศ์ปัญญา บธ.บ.10
55 6406101321 นายชนะชัย กังวานกันทร บธ.บ.10
56 6406101314 นายจักรพล แซ่หลู่ บธ.บ.10
57 6406101375 นางสาวปภาดา สวรรค์น้อย บธ.บ.10
58 6406101373 นางสาวปณิตา ภูแสงสั้น บธ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47