เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาสด384 : เทคนิคพิเศษในงานโทรทัศน์
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สารสนเทศและการสื่อสาร
1 6318102014 นายเสฎฐวุฒิ ทุมทอง ศศ.บ10
2 6318102016 นายอธิปพันธ์ ใหม่ขันท์ ศศ.บ10
3 6318102012 นายวัชรายุทธ สุขสามัคคี ศศ.บ10
4 6318102017 นางสาวปลายวรรษา เกิดสมบูรณ์ ศศ.บ10
5 6318102021 นายเมธาสิทธิ์ แสนคำ ศศ.บ10
6 6218102375 นางสาววิไลวรรณ ทองนวล ศศ.บ.10
7 6218102387 นางสาวอภิชญา ชัยวงศ์ ศศ.บ.10
8 6218102372 นางสาวเรณุกา ขัดธิพงษ์ ศศ.บ.10
9 6218102386 นางสาวอทิตยา สุดสูงเนิน ศศ.บ.10
10 6218102353 นางสาวปัญจาภรณ์ พวงมาลา ศศ.บ.10
11 6218102370 นางสาวรัตนวรรณ อินต๊ะแก้ว ศศ.บ.10
12 6218102351 นางสาวประวีร์ภร วชิระนครพันธ์ ศศ.บ.10
13 6218102349 นางสาวนาตารี การี ศศ.บ.10
14 6218102352 นางสาวปวริศา แก้วมรกต ศศ.บ.10
15 6218102362 นางสาวภัทราพร ฟองคำตัน ศศ.บ.10
16 6218102383 นางสาวศิริพร เพชรพนารักษ์ ศศ.บ.10
17 6218102393 นางสาวกรกมล คันธรส ศศ.บ.10
18 6218102376 นางสาวศรัญญา สุนทรแก้ว ศศ.บ.10
19 6218102382 นางสาวศิริพร นวลละออง ศศ.บ.10
20 6218102363 นางสาวภัสตราภรณ์ ปลอดโปร่ง ศศ.บ.10
21 6218102371 นางสาวรุ่งทิวา สุโพธิ์ชัย ศศ.บ.10
22 6218102357 นายพัชรพล ศุภรัตนพงศ์ ศศ.บ.10
23 6218102364 นายภาคภูมิ วีระพันธุ์ ศศ.บ.10
24 6218102332 นายดุลยวัต ยะมนต์ ศศ.บ.10
25 6218102368 นายรัชชานนท์ สิงห์คะราช ศศ.บ.10
26 6218102335 นายธนวัฒน์ ตุ่นหนิ้ว ศศ.บ.10
27 6218102378 นายศรันย์ กาญจนรัตน์ ศศ.บ.10
28 6218102394 นายเจตณัฐ อัศวลาภสกุล ศศ.บ.10
29 6218102350 นายปฐพี พิมพ์ทนต์ ศศ.บ.10
30 6218102380 นายศิรชัช ทาสา ศศ.บ.10
31 6218102354 นายปุณณวิชญ์ พงศ์สวัสดิ์ ศศ.บ.10
32 6218102384 นายสุทธิภัทร พรมปิงกา ศศ.บ.10
33 6218102397 นายหฤษฎ์กุล ธนะบารมี ศศ.บ.10
34 6218102388 นายอภิเชษฐ์ อุโมง ศศ.บ.10
35 6218102361 นายพิชาน สุริยะรัศมี ศศ.บ.10
36 6218102377 นายศรัณย์ สุขใจ ศศ.บ.10
37 6218102348 นายนวมินทร์ กีตา ศศ.บ.10
38 6218102355 นายพลวัต เชี่ยวสุวรรณ ศศ.บ.10
39 6118102347 นายปฏิภาณ สุรภักดี ศศ.บ.10
40 6218102356 นายพลากร โยทะษร ศศ.บ.10
41 6218102391 นายอรรถกร ก๋าทอง ศศ.บ.10
42 6118102382 นายอัครัช พรินทรากุล ศศ.บ.10
43 6218102385 นางสาวหวันยิหวา ปาลี ศศ.บ.10
44 6218102322 นางสาวชุติมา ไทยอู่ ศศ.บ.10
45 6218102360 นางสาวพิชญาพร มูลมินทร์ ศศ.บ.10
46 6218102395 นางสาวชาลิสา อินยา ศศ.บ.10
47 6218102369 นางสาวรัชดากร ใจคำแปง ศศ.บ.10
48 6218102359 นางสาวพิจิกา เทพสิงห์ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47