เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท310 : กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6101102385 นางสาวนัฐวรรณ แซ่ลี้ วท.บ.10
2 6301101043 นายสุกฤษฏิ์ เครื่องร้อน วท.บ.10
3 6201102398 นางสาวพรไพลิน โงกสูงเนิน วท.บ.10
4 6201102372 นางสาวนพัสร สุทธิ วท.บ.10
5 6201102409 นายภัทระ แสงเรือง วท.บ.10
6 6301102304 นายกฤตภาส สิงหนาท วท.บ.10
7 6201102374 นายนลธวัช แสงแก้ว วท.บ.10
8 6201102449 นายสิทธิศักดิ์ เริงชัยภูมิ วท.บ.10
9 6301102351 นายธนาชัย ใจเรือน วท.บ.10
10 6201102411 นายภานุวัฒน์ ใจจะดี วท.บ.10
11 6301102437 นายเอกชัย ปิ่นเสา วท.บ.10
12 6201102474 นายอิศรพงศ์ ไชยตน วท.บ.10
13 6201102350 นายตะวัน กันทะตั๋น วท.บ.10
14 6201102380 นายบรรพต สมิด วท.บ.10
15 6201102379 นายนิวพิชัย เพ็ชรโรจน์ วท.บ.10
16 6301105325 นางสาวศิริมาศ มาลีการุณกิจ วท.บ.10
17 6301105311 นางสาวฐิติยาภรณ์ ญาณะตัน วท.บ.10
18 6301105332 นางสาวสุธาทิพย์ คุ้มกุดขมิ้น วท.บ.10
19 6301105319 นางสาวฝนมณี สามสาลี วท.บ.10
20 6301105307 นายจิตรกานต์ ทองดี วท.บ.10
21 6301105316 นายธนากร เกียรตินพคุณ วท.บ.10
22 6301105306 นายจักรินทร์ ปันคำ วท.บ.10
23 6301105333 นายอัครชัย จันทร์ศรีมา วท.บ.10
24 6301101015 นางสาวทิพญาภรณ์ ท้วมยัง วท.บ.10
25 6301101042 นางสาวสิริกานดา พุดหอมโพธิ์ วท.บ.10
26 6301101006 นางสาวกุลธิดา แจ่มกระจ่าง วท.บ.10
27 6301101034 นางสาวมาริสา สระทองอ้อย วท.บ.10
28 6301101004 นางสาวกาญจนา ม่วงมุกข์ วท.บ.10
29 6301101013 นายณัฐพล ไชยสถาน วท.บ.10
30 6301101039 นายศิลา โรจน์บุญถึง วท.บ.10
31 6301101046 นายอดิศร ศรียะ วท.บ.10
32 6301101053 นายสิทธิพงษ์ ประการแก้ว วท.บ.10
33 6301101035 นายวายุ ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ วท.บ.10
34 6301101005 นายกิตติธัช โทธะริน วท.บ.10
35 6201102366 นางสาวธิดารัตน์ ขันทะ วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
36 6203103310 นางสาวโชติกา เกตุอินทร์ วท.บ.10
37 6203103350 นายอาทิตย์ ด่านกระโทก วท.บ.10
38 6103105321 นางสาวพิมลดา สุขผดุง วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
39 6103105330 นายอนุชา จันทาคีรี วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
 วิทยาศาสตร์
40 6304103318 นางสาววิศรุตา พึ่งปา วท.บ.10
41 6204101352 นายศิลาดล ประคองธนะพันธุ์ วท.บ.10
42 6304103317 นางสาววัชรินทร์ สุวรรณรัตน์ วท.บ.10
43 6304103321 นางสาวสุพรรณษา สามัญ วท.บ.10
44 6304103312 นางสาวแพรวพรรณ วงศ์ตา วท.บ.10
45 6304103313 นางสาวภัทรมาศ บุตรจุมปา วท.บ.10
46 6304103316 นางสาววรรณนิสา คงยอด วท.บ.10
47 6304103315 นางสาวรุ่งธิวา เรือนมูล วท.บ.10
48 6304103314 นางสาวรัตติกรณ์ หยง วท.บ.10
49 6304103306 นางสาวณัฐริกา เรืองฤทธิ์ วท.บ.10
50 6304103308 นางสาวทิพวัลย์ รายะ วท.บ.10
51 6304103320 นางสาวศิรินภา ใจมา วท.บ.10
52 6304103307 นายเดชณรงค์ จินะกาศ วท.บ.10
53 6304103309 นายนที ประเสริฐนอก วท.บ.10
54 6304103304 นายฐิติกร เรือนมนต์ วท.บ.10
55 6204101349 นางสาวศตพร ทองสกุล วท.บ.10
56 6204101348 นางสาววิภาวี เครื่องพนัด วท.บ.10
57 6204101305 นายเกียรติศักดิ์ แซ่โซ้ง วท.บ.10
58 6204101354 นายสรสิช ไชยราษฎร์ วท.บ.10
59 6204101322 นายนรภัทร แคว้งใจ วท.บ.10
60 6204101364 นายอานนท์ แซ่เฮ้ง วท.บ.10
61 6204101312 นายชาญสิริ บุญจันทร์ วท.บ.10
62 6204101343 นายเมฆินทร์ จีนะวรรณ วท.บ.10
63 6204101351 นายศิริวุฒิ ภูวนาสันติ วท.บ.10
64 6304103319 นางสาวศศิกานต์ วงศ์ก่ำ วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
65 6305105309 นางสาวจารุภา คงสถาน รป.บ.10
66 6305105306 นางสาวขวัญจิรา ผูกพันธุ์ รป.บ.10
67 6305105305 นางสาวขนิษฐา ยาวไธสง รป.บ.10
68 6305105310 นางสาวจารุมน โพธริน รป.บ.10
69 6305105320 นายดัสกร กัญจนะ รป.บ.10
70 6305105308 นางสาวคุณนิธิ รองเดช รป.บ.10
71 6305105316 นายฐานทัพ ท้าวภูธร รป.บ.10
72 6305105326 นายธิติ ต๊ะพ่อ รป.บ.10
73 6305105304 นางสาวเกตุสุดา แย้มกระจ่าง รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
74 6306103339 นางสาวนฎกร เงินกองแก้ว บช.บ.10
75 6306103345 นางสาวนริศรา ทานัน บช.บ.10
76 6306103380 นางสาวระพีพัฒน์ เพชรศรีงาม บช.บ.10
77 6306103376 นางสาวยุวดี อุดหนุน บช.บ.10
78 6306103389 นางสาววาษิณี คำมูลใจ บช.บ.10
79 6306103375 นางสาวเมธาวี จันทร์ต๊ะวงค์ บช.บ.10
80 6306103350 นางสาวเบญญาภา จันทราราม บช.บ.10
81 6306103386 นางสาววริสรา ชุมภู บช.บ.10
82 6306103392 นางสาววิยดา สีกล่อม บช.บ.10
83 6306103358 นางสาวพนิดา บริสุทธิ์ บช.บ.10
84 6306103388 นางสาววันวิสา นาคอก บช.บ.10
85 6306103310 นางสาวจันทรักษ์ สมใจอาศัยพนา บช.บ.10
86 6306103346 นางสาวนฤมล ดาวเงิน บช.บ.10
87 6306103319 นางสาวชารีรัตน์ รัตนาวรวิเศษ บช.บ.10
88 6306103323 นางสาวฐิติชญา ขอนดอก บช.บ.10
89 6306103324 นายณฐนนท์ เชื้อเจ็ดตน บช.บ.10
90 6306103357 นายพชรพล เทพแก้ว บช.บ.10
91 6306103036 นางสาวปรียาภรณ์ แก้วดวงเล็ก บช.บ.10
92 6306103026 นางสาวนวพร เสียงเสนาะ บช.บ.10
93 6306103093 นางสาวอาซามิ อูเอะดะ บช.บ.10
94 6306103047 นางสาวภาชินี ชะแป บช.บ.10
95 6306103074 นางสาวสุธีรา รูปสูง บช.บ.10
96 6306103052 นางสาวรมย์ธีรา เรือนสุข บช.บ.10
97 6306103012 นางสาวชรินทร์รัตน์ ปัญญา บช.บ.10
98 6306103065 นางสาวสมพร กันทา บช.บ.10
99 6306103064 นางสาวศุภมาส พิงคะสัน บช.บ.10
100 6306103008 นางสาวจิรวรรณ จันสุภาเสน บช.บ.10
101 6306103020 นางสาวทัศนีย์ สำเร็จ บช.บ.10
102 6306103025 นางสาวนลินี ปิ่นวัฒนะ บช.บ.10
103 6306103037 นางสาวปวันรัตน์ แก้วคำ บช.บ.10
104 6306103075 นางสาวสุนิสา ชะเงา บช.บ.10
105 6306103084 นางสาวหัถยา พุ่มรส บช.บ.10
106 6306103097 นางสาวกรภัทร์ ไชยวุฒิ บช.บ.10
107 6306103041 นางสาวพรรวี หลวงนา บช.บ.10
108 6306103023 นางสาวธัญญพร ธรรมวงค์ บช.บ.10
109 6306103014 นางสาวชลธิชา ใจเดียว บช.บ.10
110 6306103010 นางสาวจิราภรณ์ ศรีต๊ะวรรณ์ บช.บ.10
111 6306103031 นางสาวนิยดา พรมมงคล บช.บ.10
112 6306103045 นางสาวภัคจิรา ปัญญาทา บช.บ.10
113 6306103009 นางสาวจิรัชยา นามสร้อย บช.บ.10
114 6306103087 นางสาวอภิษฎา เทพสืบ บช.บ.10
115 6306103046 นางสาวภันทิลา ปัญญาทา บช.บ.10
116 6306103056 นางสาวรุ่งนภา ใจเมือง บช.บ.10
117 6306103007 นางสาวจิตรกัญญา เมธีเกษม บช.บ.10
118 6306103017 นายณัฐภัทร สุวรรณเดชา บช.บ.10
119 6306103043 นายพรรณากรณ์ คำศรี บช.บ.10
120 6306103022 นายธนากร พะยา บช.บ.10
121 6306103005 นายจันทพร แซแฮ บช.บ.10
122 6306103353 นางสาวปราณปริยา แก้วมามือ บช.บ.10
123 6306103371 นางสาวภาลินี มะโนคำ บช.บ.10
124 6306103338 นางสาวธิญาดา ทาป้อ บช.บ.10
125 6306103347 นางสาวนัทชา สายสร้อย บช.บ.10
126 6306103393 นางสาวศกาวรัตน์ วิทยาเลิศวจี บช.บ.10
127 6306103381 นางสาวรัตติยา ปัญญา บช.บ.10
128 6306103320 นางสาวญาริณี อินทะวงษ์ บช.บ.10
129 6306103355 นางสาวปิยวดี สมบูรณ์ บช.บ.10
130 6306103377 นางสาวเยาวภา ก๋าถม บช.บ.10
131 6306103354 นางสาวปรียนุช ใจอิ่ม บช.บ.10
132 6306103359 นางสาวพรพรรณ วิเศษศรี บช.บ.10
133 6206105313 นางสาวพราวพรรณ เมืองทอง บธ.บ.10
134 6106104371 นางสาวนาริศรา ธรรมเฮิง บธ.บ.10
135 6306102349 นางสาวธมนวรรณ เกตุมณี บธ.บ.10
136 6306102416 นางสาวแพวรา ปาละดี บธ.บ.10
137 6206102415 นางสาวอติพร งามประพฤติ บธ.บ.10
138 6306102314 นางสาวจิรภิญญา หมวดคง บธ.บ.10
139 6306102313 นางสาวจิตรลดา ถนอมใจ บธ.บ.10
140 6206102332 นางสาวฐิติภรณ์ สารคำ บธ.บ.10
141 6206102394 นางสาววิสสุตา ผ่องประภา บธ.บ.10
142 6306102423 นางสาวภัทรนิษฐ์ กาญจนเจริญกุล บธ.บ.10
143 6206102338 นางสาวดรณีรัตน์ จั๋นติ๊บ บธ.บ.10
144 6306102338 นายต้นน้ำ เด่นดี บธ.บ.10
145 6306102383 นายศรัณยู สมานพงษ์ บธ.บ.10
146 6306102385 นายศักดิพงศ์ ใจทา บธ.บ.10
147 6306104319 นางสาววรนุช วีจันทร์ บธ.บ.10
148 6306104316 นางสาวภัทรลภา สุยะการ บธ.บ.10
149 6306104318 นางสาววชิรญาณ์ พันแสง บธ.บ.10
150 6306104315 นางสาวพรธวัล คำทิพย์ บธ.บ.10
151 6306104317 นางสาวมานิตา นิลลออ บธ.บ.10
152 6106104412 นางสาววิลาวรรณ แสนบุตร บธ.บ.10
153 6306104302 นางสาวกัญญาณัฐ พวงจันทร์ บธ.บ.10
154 6206105316 นางสาวภัคจีรา แสนคำ บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
155 6209101386 นางสาวสุทธิดา คำปันวงค์ ศศ.บ.10
156 6209101314 นางสาวจุรีพร ลึกวิลัย ศศ.บ.10
157 6209101315 นางสาวเจียรนัย จันทานี ศศ.บ.10
158 6209101316 นางสาวชนัญชิดา บุณฑริกบุตร ศศ.บ.10
159 6109102304 นายคิรากร พนาใฝ่ธรรมชาติ ศศ.บ.10
160 6209101390 นางสาวอรมณัส พรหมสุวรรณ์ ศศ.บ.10
161 6209101387 นางสาวสุธินี ดวงต๋า ศศ.บ.10
162 6209101364 นางสาวมนัญญา ภู่ศรี ศศ.บ.10
163 6109102305 นางสาวจังคนิภา แก้วมาระวัง ศศ.บ.10
164 6209101323 นางสาวณัฐธิดา สถานเขื่อน ศศ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
165 6210101311 นางสาวณัฐิดา ปงลังกา วท.บ10
166 6210101347 นางสาวโสธิดา ทองลิ้ม วท.บ10
167 6310101334 นายสุทธิพงศ์ เอี่ยมทอง วท.บ10
168 6310101339 นายอลงกรณ์ หอมอุดม วท.บ10
169 6210101346 นายสพล แซ่ว่อง วท.บ10
170 6310101310 นางสาวชลิตา จองจันทร์ วท.บ10
171 6210101336 นางสาวศิริวรรณ ผาสุข วท.บ10
172 6110102345 นางสาวลักษณพร ขันทะมา วท.บ.10
173 6110102348 นางสาววิภาวรรณ เนื้อนาค วท.บ.10
174 6110102351 นางสาวศิริลักษณ์ อยู่รัมย์ วท.บ.10
175 6110102364 นางสาวอาจารีย์ โลหะพงษ์ วท.บ.10
176 6110102301 นางสาวกานต์รวี สุวรรณโชติ วท.บ.10
177 6310102314 นางสาวธีนิดา อัศวภูมิ วท.บ.10
178 6110102358 นางสาวสุทธิรักษ์ ทองคำ วท.บ.10
179 6110102336 นางสาวพรรยี่หวา ภุมกา วท.บ.10
180 6110102353 นายเศรษฐภูมิ สุยะราช วท.บ.10
181 6110102355 นายสรวิศ จีวะเจริญ วท.บ.10
182 6310102325 นายสุทิวัส ดีชูศร วท.บ.10
183 6310102308 นายชัยนิตย์ ธรรมมา วท.บ.10
184 6110102321 นายธนวัฒน์ เขียวสอาด วท.บ.10
185 6110102324 นายธีรศักดิ์ การคนซื่อ วท.บ.10
186 6110102341 นายภูมินทร์ คำแก้ว วท.บ.10
187 6310102319 นายภานุ แสงฉาย วท.บ.10
188 6110102342 นายโภคิน สมณะ วท.บ.10
189 6310102313 นายธนายุทธ เดชจินดา วท.บ.10
190 6310102310 นายชุติวัต คะปานา วท.บ.10
191 6310102327 นายอธิษฐ์ รัศมีเพ็ญ วท.บ.10
192 6110102325 นายธีรศักดิ์ ตันกุละ วท.บ.10
193 6310102305 นายจิณณวัตร ม่วงมี วท.บ.10
194 6110102305 นายจิรวัฒน์ ซางเล็ง วท.บ.10
195 6310102309 นายชัยวัฒน์ กนกจรัสวาณิชย์ วท.บ.10
196 6310101018 นายศุภณัฐ คงสี วท.บ.10
197 6310101011 นายภานุวัฒน์ ศิริกุล วท.บ.10
198 6110102318 นางสาวดวงรัตน์ ภู่ดนตรี วท.บ.10
199 6310102326 นางสาวธนิดา นองสมุทร วท.บ.10
200 6310102317 นางสาวพรรณวิษา เทพสิงห์ วท.บ.10
201 6110102334 นางสาวปุญญิศา จันทร วท.บ.10
202 6110102330 นางสาวนิภาภัทร์ คงสง วท.บ.10
203 6210101029 นายพสธร งามสุวรรณวงษ์ วท.บ.10
204 6110102333 นางสาวบุษบา สีพรรณ์ วท.บ.10
205 6110102352 นางสาวศิริโสภา ทิพย์เนตร วท.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
206 6312106338 นายชลัช ก่ำศรี วท.บ.10
207 6312106312 นายธนากร ธงซิว วท.บ.10
208 6312106324 นายภาสวิชญ์ แช่มไพโรจน์ วท.บ.10
209 6312106313 นายธนิสร มงคลไชยเจริญ วท.บ.10
210 6312106331 นายสาคร เกตุเเสนลี วท.บ.10
211 6312106328 นายวีรภัทร ปิ่นปั่น วท.บ.10
212 6312106305 นายจาฏุพัจน์ พิมพ์ชาติ วท.บ.10
213 6312106320 นายบุญมี แน่นอุดร วท.บ.10
214 6312106314 นายธีรพงษ์ เถื่อนเเท้ วท.บ.10
215 6312107315 นางสาวศศิธร อ่อนน้อม ศ.บ.10
216 6312107317 นางสาวสโรชา สุมามารย์ ศ.บ.10
217 6312107302 นางสาวกรรณิกา กล่ำเทพ ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
218 6314102396 นางสาวเฟื่องลดา ประหุน B.A.10
219 6314102398 นางสาวภรางค์ทิพย์ เทพกูล B.A.10
220 6314102423 นางสาววราพร คุ้มนก B.A.10
221 6314102376 นางสาวเบญสิตา ไกรสุข B.A.10
222 6314102326 นางสาวชลิตภากร ปานกลาง B.A.10
223 6314102471 นางสาวอาอีซะห์ สาลัง B.A.10
224 6314102425 นางสาววราลี ทองใส B.A.10
225 6314102426 นางสาววรินธร โขพิมพ์ B.A.10
226 6314102388 นางสาวพรสวรรค์ วงค์ริยะ B.A.10
227 6314102390 นางสาวพิชญาภา เนตรโรจน์ B.A.10
228 6314102467 นางสาวอารีญา ปู่อ่อน B.A.10
229 6314102473 นางสาวรวีวร ก้างออนตา B.A.10
230 6214101326 นายณัฐพงศ์ มะโนเสาร์ ศศ.บ.10
231 6214101384 นายสุริยา มีนาค ศศ.บ.10
232 6214101322 นายชรันดร์ กระแสร์สาย ศศ.บ.10
233 6214101358 นายศิรากร เครือพิมาย ศศ.บ.10
234 6214101337 นายนันทิภัคค์ โกเสนตอ ศศ.บ.10
235 6214101361 นายสมภพ บุญมาสุ ศศ.บ.10
236 6214101314 นางสาวจิดาพร เณรแตง ศศ.บ.10
237 6214101316 นางสาวจิราภรณ์ ทลทอง ศศ.บ.10
238 6214101317 นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีอุทยาน ศศ.บ.10
239 6314101395 นางสาววิลาสินี วัฒนะ ศศ.บ.10
240 6214101348 นางสาวพิชามญธุ์ อ่อนแก้ว ศศ.บ.10
241 6314101340 นางสาวนภสินธุ์ ปุณณวนิช ศศ.บ.10
242 6314101416 นางสาวอมรรัตน์ ผ่องทิพย์ ศศ.บ.10
243 6214101313 นางสาวจารุพักตร์ นพศรี ศศ.บ.10
244 6214101359 นางสาวศิวาพร ปันดอนตอง ศศ.บ.10
245 6214101378 นางสาวนรีกานต์ คำหาบ ศศ.บ.10
246 6214101379 นางสาวพิมประภา มะเทวิน ศศ.บ.10
247 6214101373 นางสาวอิชฌนา บุญสมหมาย ศศ.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
248 6315123317 นางสาวนฤมล สมปาน วศ.บ.10
249 6315123341 นายอิทธิพัทธ์ กัญมะใจ วศ.บ.10
250 6315123329 นางสาวมุกแท้ ช่างตรึก วศ.บ.10
251 6315123324 นางสาวพิชญาภา เมฆมากฤทธิ์ วศ.บ.10
252 6315123318 นางสาวเบญทราย ล่ำสูง วศ.บ.10
253 6315123328 นางสาวมณัญญา วงษ์ดี วศ.บ.10
254 6315123335 นางสาวสุธาสินี เชี่ยวชาญพฤกษา วศ.บ.10
255 6315123331 นางสาววริศรา เตือนสติ วศ.บ.10
256 6315123312 นางสาวธนิตา อวดผล วศ.บ.10
257 6315123316 นางสาวนฤมล บุญเสริม วศ.บ.10
258 6315123307 นางสาวญาณิศา บัวพลู วศ.บ.10
259 6315123320 นางสาวปัณฑิตา จันทคัด วศ.บ.10
260 6315123301 นางสาวกชกร แซ่ยะ วศ.บ.10
261 6315123303 นางสาวกาญจนา ยศดี วศ.บ.10
262 6315123347 นายพิสิทธิ์ สีม่วง วศ.บ.10
263 6315123309 นายณภัทร กันธวัฒนะ วศ.บ.10
264 6315123323 นายพฤกษ์ ปัทมานุช วศ.บ.10
265 6315123339 นายอัษฎาวุฒิ คำแสน วศ.บ.10
266 6315123327 นายภารดร กันธะ วศ.บ.10
267 6315123334 นายสมหวัง กล่อมดวงใจ วศ.บ.10
268 6315123311 นายธนญฤทธิ์ ไชยมนตรี วศ.บ.10
269 6315123333 นายวิษณุ ใจงาม วศ.บ.10
270 6315123322 นายพนมกร ผลาผล วศ.บ.10
271 6315123325 นายพีรพล ไกรวศิน วศ.บ.10
272 6315123306 นายชโยดม วงศ์หลวง วศ.บ.10
273 6315123326 นายภาณุพงษ์ ถังสูงเนิน วศ.บ.10
274 6315123315 นายธีรภัทร วงค์ษา วศ.บ.10
275 6315123330 นายวราธิษณ์ ใจกันทา วศ.บ.10
276 6315123336 นายอดิศักดิ์ ทับแก้ว วศ.บ.10
277 6315123338 นายอัศวราช เกิดผล วศ.บ.10
278 6315123342 นายไอศวรรย์ บุญยรัตน์ วศ.บ.10
279 6315123344 นายเจตนิพัทธ์ เลสัก วศ.บ.10
280 6315123304 นายจักรพงศ์ ลินใจ วศ.บ.10
281 6315123343 นายกุญชร สุริวงษ์ วศ.บ.10
282 6315123302 นายกษิเดช สายโท๊ะ วศ.บ.10
283 6315123345 นายดนุสรณ์ หมื่นอภัย วศ.บ.10
284 6315123313 นายธีรดนย์ ดวงไทย วศ.บ.10
285 6315123346 นายนายปฏิพล จองซาน วศ.บ.10
286 6315123340 นางสาวอาทิตย์ตยา สุทอง วศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
287 6218102311 นางสาวจริยาภรณ์ สุยะ ศศ.บ.10
288 6318102383 นายพัฒนพงค์ สุทธคำ ศศ.บ.10
289 6218102316 นางสาวจุฬารัตน์ อภัยกาวี ศศ.บ.10
290 6218102333 นางสาวตวงทอง ปาชนะวงค์ ศศ.บ.10
291 6218102308 นางสาวขวัญณรางค์ พุ่มเพชร ศศ.บ.10
292 6218102347 นางสาวนลินี สืบสมุทร ศศ.บ.10
293 6218102320 นางสาวชลดา จันต๊ะยศ ศศ.บ.10
294 6218102302 นางสาวกรรณิกา แสงมาน ศศ.บ.10
295 6118102325 นางสาวณัฏฐา ชมนารถติกร ศศ.บ.10
296 6318102321 นางสาวจุไรวรรณ สมดุลย์ ศศ.บ.10
297 6318102399 นางสาวยลดา คล้ายสิทธิ์ ศศ.บ.10
298 6218102312 นางสาวจารุพร อู่อินทร์ ศศ.บ.10
299 6218102314 นางสาวจุฑามาศ จอมจันทร์ ศศ.บ.10
300 6218102313 นางสาวจิราพรณ์ จิตกล้า ศศ.บ.10
301 6218102339 นางสาวธัญชนิต ผจงภักดีกุล ศศ.บ.10
302 6318102378 นางสาวพรวิมล เคลิ้มกระโทก ศศ.บ.10
303 6218102374 นายวาชิต วงค์ษา ศศ.บ.10
304 6218102338 นายธรรมรัฐ ปิ่นเงิน ศศ.บ.10
305 6218102343 นายนพรุจ อินต๊ะแสน ศศ.บ.10
306 6218102325 นายฐิติวัสส์ อินต๊ะเสน ศศ.บ.10
307 6218102367 นายภูวไนย พึ่งศรี ศศ.บ.10
308 6218102323 นายโชคชัย นามใหม่ภักดี ศศ.บ.10
309 6218102326 นายณัชพล จันทร์ทศ ศศ.บ.10
310 6318102398 นายเมธี พรหมฝาย ศศ.บ.10
311 6218102337 นายธนิสร ตีรอรุณศิริ ศศ.บ.10
312 6318102394 นายภาณุพัฒน์ มัธยะจันทร์ ศศ.บ.10
313 6318102352 นายธิติวัฒน์ มณีวรรณ ศศ.บ.10
314 6318102337 นายณัฐกานต์ ปันทะเลิศ ศศ.บ.10
315 6218102358 นายพัศกรจรัส คำแดง ศศ.บ.10
316 6218102379 นายศราวุธ อนันคำ ศศ.บ.10
317 6218102309 นายขวัญเมือง ศรีคำ ศศ.บ.10
318 6218102317 นายเฉลิมชัย ใจพล ศศ.บ.10
319 6218102321 นายชลธิศ แก้วเป็ง ศศ.บ.10
320 6218102305 นายเกษฎา สมเวที ศศ.บ.10
321 6218102318 นางสาวชณัฐรวี ประจันทร์คีรี ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
322 6322102009 นายนพนัย ปิยะกุล วท.บ.10
323 6322102011 นายปฎิพล ชลธิศบรรพต วท.บ.10
324 6322102022 นางสาวเอ๊ อินต๊ะ วท.บ.10
325 6322103001 นายอรรถพล ชูรส วท.บ.10
326 6322103013 นายธีรยุทธ รอดหมื่นไวย วท.บ.10
327 6322103006 นายณัฐกิตต์ ยอดสวิป วท.บ.10
328 6322103012 นายธิติวุฒิ เด็ดเดี่ยว วท.บ.10
329 6322103024 นายศุภวัฒน์ ฟักลำพู วท.บ.10
330 6322103027 นายอภิสิทธิ์ ใคร้เชียงคำ วท.บ.10
331 6322103018 นายเพิ่มศักดิ์ เฟื่องฟูลอย วท.บ.10
332 6322103028 นายอภิสิทธิ์ สอนกล้า วท.บ.10
333 6322101007 นายดำรงพล รุผักชี วท.บ.10
334 6322101008 นายทศรุทา สลุงแก้ว วท.บ.10
335 6322101015 นางสาวมาริศรา มะลิอ่อง วท.บ.10
336 6322101009 นางสาวทิวารัตน์ ใจรัก วท.บ.10
337 6322101001 นางสาวกรรณิการ์ กาศรี วท.บ.10
338 6322101016 นางสาวรุจิรา ตั้งเมธากุล วท.บ.10
339 6322102018 นายสานิตย์ เลาหาง วท.บ.10
340 6322101404 นางสาววิภาดา บุญเลิศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
341 6322101362 นางสาวปานตะวัน จันทร์สาคร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
342 6322101395 นางสาววรรณิกา สุดใจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
343 6322101341 นางสาวทัศติพร จักรปา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
344 6322101429 นางสาวอลิตา โพธิจักร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
345 6322101361 นางสาวปัญญาพร ลุงลอย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
346 6322101314 นางสาวจารุวรรณ ใจแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
347 6322101338 นางสาวณิชา ลมราษฎร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
348 6322101375 นางสาวพีระนันท์ ทองแม้น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
349 6322101323 นางสาวชลฐิชา หมีนิ่ม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
350 6322101357 นางสาวนิศาชล นิตรา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
351 6322101402 นางสาววัทนวิภา ใหม่ทองดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
352 6322101413 นางสาวสิรปภา ชื่นประทุม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
353 6322101393 นางสาววรนุช พนาจำปาสถิต วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
354 6322101346 นายธัชพล หน่อวงศ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
355 6322101322 นายชนิสร สวัสดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
356 6322101408 นางสาวศิริภรณ์ อ้วนคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
357 6322101430 นางสาวอัมรินทร์ เขียวคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
358 6322101365 นางสาวปิยธิดา บูชากุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
359 6322101394 นางสาววรรณกร วิภาจักษณกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
360 6322101352 นายนวพล ชุมภูชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
361 6322101305 นายกิตติพงศ์ ดีสุข วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
362 6322101387 นายระพีพัฒน์ กิมิเส วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
363 6322101396 นายวรวิทย์ ขวัญรอด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
364 6322101384 นางสาวเยาวลักษณ์ หวังสุข วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
365 6322101324 นางสาวชลธิชา ประทุมทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
366 6322101432 นางสาวอานัญญา โคตรทิพย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
367 6322101358 นางสาวนุตธิภรณ์ บุตติ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
368 6322101342 นางสาวทินสิรี สุดแสง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
369 6322101379 นายภูวนัย กันธิยะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
370 6322101350 นายนพดล ศึกษาภักดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
371 6322101312 นางสาวจันจิรา สุภาษี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
372 6322101405 นางสาววิวิศนา กุลชา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
373 6322101403 นางสาววารีเพลิน จวบสมัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
374 6322101328 นางสาวชุติมา แก่นมั่น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
375 6322101383 นางสาวยุวดี พระงาม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
376 6322101319 นางสาวจุฑามาศ สิงห์ชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
377 6322101344 นางสาวธมลวรรณ ปุริวงศ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
378 6322101339 นางสาวณิชารีย์ ปรีชารัมย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
379 6322101400 นางสาววริศรา เขียวน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47