เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว220 : สัตววิทยา
กลุ่ม1
วิทยาเขตแพร่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1 6408109315 นางสาววิยะดา อินสุ่ม วท.บ.10
2 6408114415 นางสาวเบญจวรรณ บุตรเทศ วท.บ.10
3 6408109314 นางสาววรัชยา อติชาติ วท.บ.10
4 6408109304 นางสาวจีราพร วิบุลย์ วท.บ.10
5 6408109302 นางสาวกัลยา แซ่ผ่าน วท.บ.10
6 6408109309 นางสาวปรียาภรณ์ ภูษิตาภรณ์ วท.บ.10
7 6408109324 นางสาวบัณฑิตา ศิริเวช วท.บ.10
8 6408109316 นายอัศม์เดช เต่าหลำ วท.บ.10
9 6408109303 นายจิรวัฒน์ ธรรมเกษา วท.บ.10
10 6408109322 นายภูรินทร์ ทองหวี วท.บ.10
11 6408109305 นายชนะชัย กาญจนเจริญนนท์ วท.บ.10
12 6408109323 นายกุลธร สุขเจริญ วท.บ.10
13 6408109306 นายณัฐภัทร แย้มกลีบ วท.บ.10
14 6408109320 นายจักรเพชร กมลเลิศ วท.บ.10
15 6408109310 นายภูเบศ สุนา วท.บ.10
16 6408109319 นายเมฆา นาราช วท.บ.10
17 6408109308 นายธีรพงศ์ รัตนสามัคคี วท.บ.10
18 6408109312 นายรุจิกร พันธุ วท.บ.10
19 6408109313 นายวรฤทธิ์ ทรัพย์มาก วท.บ.10
20 6408109311 นายภูรินทร์ สุขนิล วท.บ.10
21 6408109307 นายธนพล ช้างน้ำ วท.บ.10
22 6408109321 นายนัทธพงศ์ ชาวไพร วท.บ.10
23 6408109301 นายกรฤทธิ ทำมารุ่งเรือง วท.บ.10
24 6408109317 นางสาวชลธิชา ศรีสุข วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47