เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท102 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์
1 6404103322 นางสาวนฤมล จันทนชาติ วท.บ.10
2 6404103323 นางสาวมณฑกานต์ ใจกาศ วท.บ.10
3 6404103324 นางสาวรัตนาภรณ์ สีทำมี วท.บ.10
4 6404106339 นายสกล ภพภาณุมาศ วท.บ.10
5 6404106347 นางสาวอรญา กาจารี วท.บ.10
6 6404106365 นางสาวสุดารัตน์ รัตนศิลป์ วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
7 6406105320 นายกฤตนัย มะโนวรรณ บธ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
8 6412101361 นางสาวณัฐนรี กุลธีรพัฒนสิน ศ.บ.10
9 6412107310 นางสาวพรวิสา อินทานุวัฒน์ ศ.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
10 6315124040 นายพัชรชัย โตรอด วศ.บ.10
11 6315124061 นางสาวศรัณกรพรรษ สินธณัฐชยากร วศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
12 6319102536 นางสาวอนงค์นาฎ สะปันนา ภ.สถ.บ.10
13 6319102520 นางสาวพิมพ์ลภัส วงค์ใหญ่ ภ.สถ.บ.10
14 6319102540 นางสาวอภิญญา แสนโคตร ภ.สถ.บ.10
15 6319102526 นางสาวลักษิกา อยู่คง ภ.สถ.บ.10
16 6319102510 นางสาวชนิตร์นันท์ เพชรประพันธ์ ภ.สถ.บ.10
17 6319102533 นางสาวสิรีชยา มณีดำ ภ.สถ.บ.10
18 6319102530 นางสาวศิวนาถ ชีช้าง ภ.สถ.บ.10
19 6319102522 นางสาวรุ่งทิวา พลเยี่ยม ภ.สถ.บ.10
20 6419102503 นางสาวชญานิษฐ์ สารไธสง ภ.สถ.บ.10
21 6319102521 นายภฤศ ศิลปพรหมมาศ ภ.สถ.บ.10
22 6319102517 นายปกรณ์เกียรติ ขุนจันทร์ ภ.สถ.บ.10
23 6319102504 นายกิตติทัศน์ แซ่ตั้ง ภ.สถ.บ.10
24 6319102513 นายณภัทรพงศ์ คงสง ภ.สถ.บ.10
25 6319102537 นายอนัญญา คำมี ภ.สถ.บ.10
26 6319102508 นางสาวชนนิกานต์ วัฒนวิกย์กรรม์ ภ.สถ.บ.10
27 6319102519 นางสาวพัชรินทร์ ศรีสมศักดิ์ ภ.สถ.บ.10
28 6319102505 นางสาวเกล็ดมณี แพ่งตี่ ภ.สถ.บ.10
29 6319102534 นางสาวสิรีวรา มณีดำ ภ.สถ.บ.10
30 6319102531 นางสาวศุฌาวรินทร์ แก้วอุบล ภ.สถ.บ.10
31 6319102525 นางสาวเรืองศิริ จิตวิโส ภ.สถ.บ.10
32 6319102518 นางสาวปวีณนุช ปาลี ภ.สถ.บ.10
33 6319102502 นางสาวกันติชา กายสิทธิ์ ภ.สถ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47