เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว210 : พฤกษศาสตร์
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301102301 นางสาวกนกวรรณ ยะภูมิน วท.บ.10
2 6301102305 นายกฤษฎา ครูเล่งกี่ วท.บ.10
3 6301102344 นางสาวดรุณี ธนะสมบัติ วท.บ.10
4 6301102302 นางสาวกนิษฐา ชัยวุฒิ วท.บ.10
5 6301102336 นางสาวณัฏฐริณีย์ เชิดฉาย วท.บ.10
6 6301102337 นางสาวณัฐธิดา วงค์อารี วท.บ.10
7 6301102373 นายพงศ์ภาณิช คะใจ วท.บ.10
8 6301102309 นายกันต์พงษ์ ตันเจริญคีรี วท.บ.10
9 6301102330 นายชัยนันท์ ท้าวพรหม วท.บ.10
10 6301102314 นายกึ่งพุทธกาล รักษาชนม์ วท.บ.10
11 6301102329 นายชัยธวัช ใจรังษี วท.บ.10
12 6301102339 นายณัฐพงศ์ แก้วเล็ก วท.บ.10
13 6301102364 นายเนติพงษ์ แสนสุขอุดมบุญ วท.บ.10
14 6301102306 นายกฤษณะ วรรณภิละ วท.บ.10
15 6301102341 นายณัฐวุธ แสนสองแคว วท.บ.10
16 6301102340 นายณัฐพล สมภักดี วท.บ.10
17 6301102355 นายธีทัต คงเหล่า วท.บ.10
18 6301102369 นายปรเมศวร์ คิดแสวง วท.บ.10
19 6301102362 นายนิติ พรสมบูรณ์ศรี วท.บ.10
20 6301102322 นายจิรพัฒน์ พงษ์ดัด วท.บ.10
21 6301102304 นายกฤตภาส สิงหนาท วท.บ.10
22 6301102437 นายเอกชัย ปิ่นเสา วท.บ.10
23 6301102356 นายธีรพัฒน์ ใจการ วท.บ.10
24 6301102441 นายธีรพัฒน์ นามขันธ์ วท.บ.10
25 6301102342 นายดนุพล เสบู่ วท.บ.10
26 6301102351 นายธนาชัย ใจเรือน วท.บ.10
27 6301102350 นายธนวัฒน์ เขื่อนใจ วท.บ.10
28 6301102323 นายจิระพงศ์ มหาวงค์ วท.บ.10
29 6301102312 นายกิตติภณ อินหันต์ วท.บ.10
30 6301102326 นายชญานิน บัวผัน วท.บ.10
31 6301102303 นางสาวกรรณิกา อริวรรณา วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47