เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพช191 : การปฏิบัติงานฟาร์มประมง 1
กลุ่ม1
วิทยาเขตชุมพร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
1 6507101302 นางสาวจิรวดี บุญจร วท.บ.10
2 6507101012 นายสุพัฒนพงษ์ รอดสงค์ วท.บ.10
3 6507101316 นางสาวสุธางศุ์รัตน์ คงเย็น วท.บ.10
4 6507101314 นางสาวศศิธร สัสดีเมือง วท.บ.10
5 6507101309 นางสาวนุสรา จินดาศรี วท.บ.10
6 6507101307 นางสาวนวพร ลิ่มหวี วท.บ.10
7 6507101317 นางสาวสุธิตา พรมวิเชียร วท.บ.10
8 6507101305 นายธนิกศร คงจันทร์ วท.บ.10
9 6507101315 นายสุกฤษฎ์ ภุมมิต วท.บ.10
10 6507101313 นายรัฐคุณ สุขเอม วท.บ.10
11 6507101311 นายพงศธร ปานทิพย์ วท.บ.10
12 6507101310 นายบุญฤทธิ์ แก้วถนอม วท.บ.10
13 6507101308 นายนัฐฐนนร์ พรหมสุวรรณ วท.บ.10
14 6507101306 นายธรรมปนาท จับใจ วท.บ.10
15 6507101319 นายอภิวัฒน์ การะกันต์ วท.บ.10
16 6507101004 นายชัยพล ศรีสมบัติ วท.บ.10
17 6507101003 นายเจนณรงค์ พรหมครวญ วท.บ.10
18 6507101001 นายกฤษดา รอดอินทร์ วท.บ.10
19 6507101010 นายอัษฎา ปาโหด วท.บ.10
20 6507101009 นายติณณภพ ลิมป์รัชดาวงศ์ วท.บ.10
21 6507101006 นายทวิช บุญร่ม วท.บ.10
22 6507101011 นายสุทธิชัย ทองคำ วท.บ.10
23 6507101301 นางสาวขวัญชนก ลือหล้า วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47