เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท021 : สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6501125341 นางสาวสุภาพร จันทร์นุ่ม วท.บ.10
2 6501125339 นางสาวสรณีย์ ดอยพนาสุข วท.บ.10
3 6501125301 นายณฤทธิ์บดี พลอยเพ็ชร วท.บ.10
4 6501125338 นางสาวศุภิสรา จันต๊ะนัง วท.บ.10
5 6501125335 นางสาววนัสนันท์ มหัสพันธ์ วท.บ.10
6 6501125334 นางสาวมัลลิกา ปานรงค์ วท.บ.10
7 6501125331 นางสาวพิกุลแก้ว มูลเกษ วท.บ.10
8 6501125330 นางสาวพรรวษา งามคาย วท.บ.10
9 6501125329 นางสาวพรรณนิชชนันทน์ ศรีวิศาล วท.บ.10
10 6501125328 นางสาวประภาวรินทร์ ยอดพานทอง วท.บ.10
11 6501125346 นางสาวสุภาวดี จัตติไทย วท.บ.10
12 6501125327 นางสาวปทุมทิพย์ ทุมจันทร์ วท.บ.10
13 6501125326 นางสาวปติญญา บุญโสดา วท.บ.10
14 6501125325 นางสาวนันทกา วงษา วท.บ.10
15 6501125321 นางสาวธนัชชา แก้วกิจ วท.บ.10
16 6501125318 นางสาวณิชกานต์ ก้อนเนียม วท.บ.10
17 6501125316 นางสาวณัฐธิดา อินต๊ะวัง วท.บ.10
18 6501125313 นางสาวชุติมณฑน์ เพียรไทยสงค์ วท.บ.10
19 6501125311 นางสาวช่อชมพู จันทร์ฟอง วท.บ.10
20 6501125307 นางสาวจินดา ทองจันทรนาม วท.บ.10
21 6501125302 นางสาวกชนิภา แลสุภา วท.บ.10
22 6501125352 นางสาวปราณปรียา ภพพงศ์ไพร วท.บ.10
23 6501125351 นางสาววีนัส รัศมีไพรงาม วท.บ.10
24 6501125353 นางสาวสาริศา อินแก้ว วท.บ.10
25 6501125340 นายสิรภัทร เดือนดาว วท.บ.10
26 6501125337 นายศิลป์ประการ อุตตโม วท.บ.10
27 6501125336 นายวีระพงษ์ วิเคราะห์ดาว วท.บ.10
28 6501125333 นายภูวนาท ชอบชัยชนะ วท.บ.10
29 6501125332 นายภวัต สุทธิประภา วท.บ.10
30 6501125345 นายภัทรภณ ขัดคำ วท.บ.10
31 6501125343 นายทศลักษณ์ พิลึก วท.บ.10
32 6501125342 นายเอกรินทร์ มีโคตรกอง วท.บ.10
33 6501125324 นายธีธัช แซ่ยั้ง วท.บ.10
34 6501125323 นายธมกร จันทร์งาม วท.บ.10
35 6501125322 นายธนา เสนาะเสียง วท.บ.10
36 6501125320 นายธนภัทร เอี่ยมสามโคก วท.บ.10
37 6501125319 นายธนพล ทวีสุข วท.บ.10
38 6501125317 นายณัฐวุฒิ ว่องธัญกิจ วท.บ.10
39 6501125315 นายณัฏฐ์ธกร ศิลาดำธนาสิทธิ์ วท.บ.10
40 6501125314 นายณรงค์ฤทธิ์ โพธิ์ทอง วท.บ.10
41 6501125312 นายชาคริสต์ ศาลางาม วท.บ.10
42 6501125310 นายชนาธิป พวงพันธ์ วท.บ.10
43 6501125309 นายชนกานต์ ชัยเทพ วท.บ.10
44 6501125308 นายฉัตรชัย ดอยพนาวัลย์ วท.บ.10
45 6501125306 นายจารุกิตติ์ เครือมั่น วท.บ.10
46 6501125304 นายครรชิต ดอกบัว วท.บ.10
47 6501125303 นายกฤติธี ดีเพ็ญ วท.บ.10
48 6401126303 นางสาวจุฑารัตน์ อิณปุรณ 10
49 6401126312 นายจักรินทร์ ทั่งสุข 10
 วิทยาศาสตร์
50 6404103304 นางสาวชมัยพร ปะระวัง วท.บ.10
51 6404103323 นางสาวมณฑกานต์ ใจกาศ วท.บ.10
52 6404103301 นางสาวกัลยาณี บุญธรรม วท.บ.10
53 6404103311 นางสาวธันยพร เสาร์จันทร์ วท.บ.10
54 6404103324 นางสาวรัตนาภรณ์ สีทำมี วท.บ.10
55 6404103316 นางสาวเมธาวี แซ่หลิม วท.บ.10
56 6404103309 นางสาวธนพร พิสัยพันธ์ วท.บ.10
57 6404103302 นางสาวกานต์สิรี ราชแป้น วท.บ.10
58 6404103318 นางสาวสุรางคนา พืชพันธา วท.บ.10
59 6404103310 นางสาวธัชพรรณ ปัตตะวงค์ วท.บ.10
60 6404103312 นายนิติธร สะแม วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
61 6405101305 นายกัณฑ์ธีร์ ยอดคำ ร.บ.10
62 6405101325 นายชลศักดิ์ ผาผง ร.บ.10
63 6405101408 นายอนุกุล ใจจันทร์ติ๊บ ร.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
64 6412101359 นายพิษณุ แก้วคำน้อย ศ.บ.10
65 6412101303 นางสาวชนกานต์ ภาคีขาว ศ.บ.10
66 6412101356 นางสาวสุภัทสร วงศ์รัตนชัย ศ.บ.10
67 6412101344 นางสาวเพชรลดา ฝั้นหลี ศ.บ.10
68 6412101343 นางสาวพรชิตา ยาวังเสน ศ.บ.10
69 6412101301 นางสาวกานต์ธิดา เครือโป้ ศ.บ.10
70 6412101319 นางสาวรัตนาภรณ์ เนื่องโพล้ง ศ.บ.10
71 6412101340 นางสาวปนัดดา จันจรมานิต ศ.บ.10
72 6412101335 นางสาวณัฐธิดา อาทร ศ.บ.10
73 6412101316 นายภูตะวัน ตุยทัง ศ.บ.10
74 6412101306 นายธนวัฒน์ คิชวงค์ ศ.บ.10
75 6412107317 นางสาวจงพิสุทธิ์ อาคมานนท์ ศ.บ.10
76 6412101339 นายนิธิวุฒิ การะบูรณ์ ศ.บ.10
77 6412101305 นายธนดล กองสิน ศ.บ.10
78 6412101332 นายจักรพรรดิ์ มูลอินทร์ ศ.บ.10
79 6412101349 นายวรพล ศรีชุมพล ศ.บ.10
80 6412101330 นายเอกบดินทร์ วงศ์ธิดา ศ.บ.10
81 6412101324 นายสรวิชญ์ เลิศคาลี ศ.บ.10
82 6412101312 นายพัชรพฤกษ์ จุลพวก ศ.บ.10
83 6412101313 นายพิพัฒพงศ์ มูลละ ศ.บ.10
84 6412101336 นายธนกร เนื้อไม้ ศ.บ.10
85 6412101308 นายนพดล ครุธพันธ์ ศ.บ.10
86 6412101331 นายกนก ทอสาร ศ.บ.10
87 6412101355 นายสุกฤษฎิ์ พลเจริญ ศ.บ.10
88 6412101320 นายวชิรวิทย์ วชิรศิริเจริญ ศ.บ.10
89 6412101333 นายจิรัฏฐ์ ทองพิทักษ์วงศ์ ศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
90 6419101306 นายเจริญทรัพย์ ลูกแม่พระ ทล.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47