เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6501122030 นางสาวปาลิตา แสนงาม วท.บ.10
2 6501122033 นายพัชรพล เตพิริยะกุล วท.บ.10
3 6501122028 นางสาวประภารัตน์ กรกันต์ วท.บ.10
4 6501122027 นางสาวประภัสสร โนนมี วท.บ.10
5 6501122018 นางสาวฐิดาพร แผนประดิษฐ์ วท.บ.10
6 6501122016 นางสาวชุติมา แซ่ฮั่ง วท.บ.10
7 6501122013 นางสาวช่อทิพย์ ผ่องสติปัญญา วท.บ.10
8 6501122011 นางสาวชนิกานต์ วีระคม วท.บ.10
9 6501122006 นางสาวกุลธิดา สุปินะ วท.บ.10
10 6501122005 นางสาวกันธิชา เทพาฤทธิ วท.บ.10
11 6501122002 นางสาวกนกวรรณ เรืองศรี วท.บ.10
12 6501122001 นางสาวกชพรรณ กระแจะเจิม วท.บ.10
13 6501122060 นางสาวอลิสา แก้ววัง วท.บ.10
14 6501122059 นางสาวอมรรัตน์ นินบุรี วท.บ.10
15 6501122048 นางสาวสร้อยทิพย์ ทองอิม วท.บ.10
16 6501122044 นางสาวศิริวิภา พวงจำปี วท.บ.10
17 6501122038 นางสาววรรณรดา สวัสดี วท.บ.10
18 6501122036 นางสาวมนัสรา ติบุญ วท.บ.10
19 6501122032 นายพลกฤต พยุงตน วท.บ.10
20 6501122031 นายพชวรรษ ชมชื่น วท.บ.10
21 6501122026 นายนัฐพงศ์ จิตธราปฐมาพงศ์ วท.บ.10
22 6501122025 นายนรภัทร แฝงสวรรค์ วท.บ.10
23 6501122024 นายธีรัตม์ ศรีจันทร์ วท.บ.10
24 6501122023 นายธีรภัทร ศรีจันทร์ วท.บ.10
25 6501122022 นายธัญวัฒน์ ไชยสถาน วท.บ.10
26 6501122021 นายธรรพ์ คงถาวร วท.บ.10
27 6501122019 นายดิศพงษ์ เลิศพระพร วท.บ.10
28 6501122017 นายซูดาล ห้าหยัง วท.บ.10
29 6501122015 นายชาตรี อุทุมพันธ์ วท.บ.10
30 6501122014 นายชาคริต - วท.บ.10
31 6501122012 นายชยานันต์ นิ่มเนียม วท.บ.10
32 6501122010 นายชนะชาติ คำชิต วท.บ.10
33 6501122009 นายเจษฏา ฐิติมโนกุล วท.บ.10
34 6501122008 นายจีรภัทร พันธุ์รัตนอนันต์ วท.บ.10
35 6501122007 นายจักรี ณรงค์นาถกิจ วท.บ.10
36 6501122004 นายกษิดิ์เดช ปานชู วท.บ.10
37 6501122003 นายกลกาฬ จั๋นตา วท.บ.10
38 6501122058 นายอภิญญา พลหมอ วท.บ.10
39 6501122057 นายอนุสรณ์ สมพะวงค์ วท.บ.10
40 6501122056 นายอนุศิษฏ์ ดินุ วท.บ.10
41 6501122055 นายอดิรุจ โพธิพิทักษ์ วท.บ.10
42 6501122054 นายเสกสรร สมบัติ วท.บ.10
43 6501122053 นายสุไลมาน มะตาเยะ วท.บ.10
44 6501122051 นายสิทธิ์ศักดิ์ เกื้อสม วท.บ.10
45 6501122050 นายสิทธิพล รักษาชนม์ วท.บ.10
46 6501122049 นายสหัสวรรษ วรรณชิต วท.บ.10
47 6501122047 นายสมชาย จองตาล วท.บ.10
48 6501122046 นายสง่า วัชราธารชน วท.บ.10
49 6501122045 นายศิวกร ม่วงไม้ วท.บ.10
50 6501122043 นายศักดิ์ชาย สีตอง วท.บ.10
51 6501122041 นายวีระศักดิ์ ขวัญไพรจิระ วท.บ.10
52 6501122039 นายวราเทพ อุดมประชารักษ์ วท.บ.10
53 6501122037 นายมินตดา โคเเหละ วท.บ.10
54 6501122035 นายพุทธิ ยังสนิท วท.บ.10
55 6501122034 นายพันธกานต์ ใจคง วท.บ.10
56 6501122029 นางสาวปานตะวัน จินดาวงค์ วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
57 6404101357 นางสาวชนันฌ์ณภัสฐ์ สิงห์คาล วท.บ.10
58 6404101333 นางสาวเมธินี อัจฉราภัสร์ วท.บ.10
59 6404101354 นางสาวกณิศนันท์ ทองสกุล วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
60 6405105363 นายกอบกฤต กู้กิจการ รป.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
61 6515123367 นางสาวกรกนกวรรณ ใจใหม่ วศ.บ.10
62 6515123301 นายกรภัทร์ คงดารา วศ.บ.10
63 6515123363 นางสาวณัฐริกา ประสพชัย วศ.บ.10
64 6515123360 นางสาวชิชา ชิตนากรณ์ วศ.บ.10
65 6515123359 นางสาวช่อชมพู จันทะผล วศ.บ.10
66 6515123358 นางสาวอัมพิกา นามมนตรี วศ.บ.10
67 6515123354 นางสาวสุพรรษา ถิ่นพายัพย์ วศ.บ.10
68 6515123351 นางสาวสุจิรา ปรีสิงห์ วศ.บ.10
69 6515123350 นางสาวสาวิตรี พิมพาศ วศ.บ.10
70 6515123346 นางสาววัชรีวรรณ มะณี วศ.บ.10
71 6515123344 นางสาววสุกาญจน์ คำมั่น วศ.บ.10
72 6515123340 นางสาวรุจาภา สายประเสริฐ วศ.บ.10
73 6515123339 นางสาวรัษฎากร พันธ์แก่นกล้า วศ.บ.10
74 6515123337 นางสาวเมษา บุญเกิด วศ.บ.10
75 6515123336 นางสาวมนัญชยา สร้อยคำ วศ.บ.10
76 6515123327 นางสาวประกายทอง จะโบ วศ.บ.10
77 6515123325 นางสาวนวพร พรานเจริญ วศ.บ.10
78 6515123321 นางสาวธรรพ์ญพร เดชะธนาศักดิ์ วศ.บ.10
79 6515123318 นางสาวธนภรณ์ ขัติวงษ์ วศ.บ.10
80 6515123305 นางสาวจิราภา สุแก้ว วศ.บ.10
81 6515123303 นางสาวเก็จมณี ก้างออนตา วศ.บ.10
82 6515123365 นายภานุวัฒน์ เลี้ยวกลาง วศ.บ.10
83 6515123362 นายณัฐยศ เสนวรรณะ วศ.บ.10
84 6515123361 นายณัฐพงศ์ สังข์เงิน วศ.บ.10
85 6515123357 นายอภิสิทธิ์ จันทำ วศ.บ.10
86 6515123356 นายอนันยช สุขศรี วศ.บ.10
87 6515123355 นายสุภัทรชัย ต๊ะนา วศ.บ.10
88 6515123353 นายสุทธิภัทร ตั้งมั่นดี วศ.บ.10
89 6515123352 นายสุทธิพันธุ์ อินทะวงค์ วศ.บ.10
90 6515123349 นายศุภกฤต ดำคลองตัน วศ.บ.10
91 6515123348 นายศิริชัย แดงชื่น วศ.บ.10
92 6515123345 นายวัชรพงษ์ มหากาฬ วศ.บ.10
93 6515123343 นายวสวัตติ์ ศรีนาค วศ.บ.10
94 6515123342 นายวรรธนะ ยอดฝั้น วศ.บ.10
95 6515123338 นายยอดทอง สุนทรรัตนวงศ์ วศ.บ.10
96 6515123335 นายภูษณะ ต่อมหล้า วศ.บ.10
97 6515123334 นายภูดินันท์ นามวงค์ วศ.บ.10
98 6515123333 นายภาสกร ชัยภัทรอังกูล วศ.บ.10
99 6515123332 นายภัทราธรณ์ ม่วงชัย วศ.บ.10
100 6515123331 นายพีรชาติ ทารักษ์ วศ.บ.10
101 6515123330 นายพิทวัฒน์ ขจรเลิศวิลัย วศ.บ.10
102 6515123329 นายพงศ์สวัสดิ์ ชุนดี วศ.บ.10
103 6515123328 นายพงศภัค ขันทะ วศ.บ.10
104 6515123326 นายนิติพล นาดี วศ.บ.10
105 6515123323 นายนภาดล อินทนนท์ วศ.บ.10
106 6515123322 นายธิติกร จิตรจำนงค์ วศ.บ.10
107 6515123320 นายธนภัทร แสนคำรัก วศ.บ.10
108 6515123319 นายธนภัทร กิตติอมรพันธ์ วศ.บ.10
109 6515123317 นายทัตพงศ์ ศรีวงค์ วศ.บ.10
110 6515123316 นายถาวรจิตต์ ประมาพันธ์ วศ.บ.10
111 6515123315 นายณัฐวุฒิ โคตรตะวงค์ วศ.บ.10
112 6515123314 นายณัฐภัทร จันพินิจ วศ.บ.10
113 6515123313 นายณัฐพงษ์ จองเช วศ.บ.10
114 6515123312 นายณัฐดนัย บัวติ๊บ วศ.บ.10
115 6515123311 นายณัฐดนัย ทำเสร็จ วศ.บ.10
116 6515123310 นายณัฐกุล ทะนาวา วศ.บ.10
117 6515123309 นายณกฤช ภูริสัตย์ วศ.บ.10
118 6515123307 นายเจษฎา พูลพิพัฒน์ วศ.บ.10
119 6515123306 นายเจซอน ยัง บุสตามานเต้ วศ.บ.10
120 6515123366 นางสาวสวรส สุวรรณจิตต์ วศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
121 6418102338 นางสาวธนพร อภิบูลสุวรรณ์ ศศ.บ.10
122 6418102349 นายธีรัตถ์ หาญฤทธิ์ ศศ.บ.10
123 6418102379 นางสาวรุจิรา ภักดีบุตร ศศ.บ.10
124 6418102346 นางสาวธัญญ์ชนก ดวงแข ศศ.บ.10
125 6418102335 นางสาวธนธิฌา แก้วมา ศศ.บ.10
126 6418102363 นางสาวพรชิตา กันธิวา ศศ.บ.10
127 6418102360 นางสาวปุณณภา นาเมืองรักษ์ ศศ.บ.10
128 6418102331 นางสาวทิพรัตน์ ติระสา ศศ.บ.10
129 6418102314 นางสาวโชติกา วงศ์โอฬาร ศศ.บ.10
130 6418102342 นางสาวธรรมพร ตัณฑวิรัตน์ ศศ.บ.10
131 6418102373 นายภาคภูมิ ภักดี ศศ.บ.10
132 6418102377 นายยศภัทร เกิดมงคล ศศ.บ.10
133 6418102332 นายธนกฤต คชบุตร ศศ.บ.10
134 6418102351 นายนพรัตน์ วงศ์เสนา ศศ.บ.10
135 6418102386 นายวิสา อินทนุ ศศ.บ.10
136 6418102397 นายสุรชัย แก้วแฮ ศศ.บ.10
137 6418102348 นางสาวธารารัตน์ สุรินิตย์ ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
138 6422101367 นายธนวัฒน์ เหล่าหมวด วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47