เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาคม320 : ชีวเคมีเบื้องต้น
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6101102341 นายไชยวัฒน์ เพชรศรีเจริญ วท.บ.10
2 6201126319 นายศุภกร คำฮ้อ 10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
3 6103104311 นายวรปรัชญ์ ชัยรุ่งโรจน์สกุล วท.บ.10
4 6303104309 นายเมธวิน วงศ์เมธา วท.บ.10
5 6203103318 นางสาวนราพร นราพงษ์ วท.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
6 6422101009 นายอนุชา หล้าคำมูล วท.บ.10
7 6322101002 นายจักรินทร์ ปันทวัง วท.บ.10
8 6322102007 นายดลธรรม นามเหลา วท.บ.10
9 6422101345 นางสาวญาณิศา ตันคำแดง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
10 6422101354 นางสาวณัฐนันท์ สันเดช วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
11 6422101500 นางสาวสุเมษา ดวงแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
12 6422101347 นางสาวฐิติมา แดนโคกสูง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
13 6422101304 นางสาวกฤติมา เขียวป้อง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
14 6422101319 นางสาวกุลธิดา สุนทรกุมาร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
15 6422101349 นางสาวณัชชา น้อยมหาพรม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
16 6422101434 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ทองขำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
17 6422101344 นางสาวชุติกาญจน์ ต๊กควรเฮง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
18 6422101517 นางสาวอัญชริกา ฝั้นพยอม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
19 6422101328 นางสาวจิตต์ลาวัณย์ สมขุน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
20 6422101329 นางสาวจินดารัตน์ ยาง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
21 6422101397 นางสาวเนตรนภา สวนจันทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
22 6422101546 นางสาวศิริรัตน์ หลงโสกเชือก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
23 6422101495 นางสาวสุนิชา สิทธิดง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
24 6422101303 นางสาวกรรณิการ์ แสนมาลัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
25 6422101476 นางสาวศุภมาส ชัยวรรณรัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
26 6422101374 นางสาวธัญภรณ์ เทพภักดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
27 6422101492 นายสุธิเดช วงษ์พรม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
28 6422101368 นายธนัชชา พุ่มทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
29 6422101514 นายอภิสิทธิ์โชคชัย หมายมั่น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
30 6422101459 นายวชิรวิท เช้าเครือ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
31 6422101442 นายภานุรักษ์ บุญเงิน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
32 6422101427 นายพิทักษ์พงศ์ ชนะภัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
33 6422101305 นายกฤษกร ศรีวิชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
34 6422101503 นายสุวินชนันท์ ปานสมุทร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
35 6422101337 นางสาวชฎาพร วงค์คม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
36 6422101441 นางสาวภัทราพร เจ๊กพ่วง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
37 6422101375 นางสาวธัญลักษณ์ สังฆกูล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
38 6422101370 นางสาวธนัญญา นามฮาด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
39 6422101557 นางสาววิราชินี สุขเจริญ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
40 6422101407 นายปรัชญา บุญระชัยสวรรค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
41 6422101399 นายบุญฤทธิ์ บุตรแวง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
42 6422101554 นายอาปอ ทิปชัยทวีวัฒน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
43 6422101410 นายปัญญพล ประวะเค วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
44 6422101435 นายไพรัตน์ สวยล้ำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
45 6422101460 นายวณธิป อุดมพงศ์วัฒนา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
46 6222101301 นายเคนชัย ทองสมัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
47 6422101379 นายธีรภัทร สมสา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
48 6422101403 นายปฏิภาณ ปัญโญใหญ่ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
49 6422101531 นายโชคชัย อินทร์สอน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
50 6422101333 นางสาวเจนฤทัย ปางชาติ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
51 6422101506 นางสาวอนงค์นุช ขำเขียว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
52 6422101302 นางสาวกมลลักษณ์ พูลทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
53 6422101332 นางสาวจิราวรรณ บุญทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
54 6422101470 นางสาวศศิกานต์ บุญมี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
55 6422101520 นางสาวอาณัฎธยา เวชวิกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
56 6422101301 นางสาวกนกวรรณ บัวหาญ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
57 6422101522 นางสาวอารีรัตน์ เกาะรัมย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
58 6422101448 นางสาวยลดา สืบเกลี้ยง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
59 6422101447 นายเมธาสิทธิ์ วารินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
60 6422101380 นายธีรเมธ ทองแสงแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
61 6422101502 นายสุวัฒน์ ตวงลาภ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
62 6422101341 นายชัยธวัช ชาติเสนา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
63 6422101513 นายอภิสิทธิ์ ขาวสลับ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
64 6422101431 นายพีรกานต์ เม้าพิมพา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
65 6422101540 นางสาวมลฑณา ลาโพธิ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
66 6422101412 นางสาวปาริชาติ ขจรบุญญาฤทธิ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
67 6422101338 นางสาวชนกานต์ ชูพิริยะพฤกษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
68 6422101457 นางสาวรุ่งไพลิน พิวขุนทด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
69 6422101415 นางสาวผกามาศ แสนสี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
70 6422101439 นางสาวภัทรเนตร รังศรีคาร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
71 6422101401 นางสาวบุลพร ศรีสกุณาสีทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
72 6422101357 นายณัฐพล มณีกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
73 6422101325 นายคุณาสิน เดชพรม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
74 6422101366 นายธนวัฒน์ คำมณี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
75 6422101352 นายณัฐนนท์ ธรรมนิยม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
76 6422101421 นายพสิษฐ สุปรีย์วัฒนะสกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
77 6422101405 นายปภาวิน เสนางาม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
78 6422101432 นายพุทธพงษ์ ยุทธยงค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
79 6422101438 นายภราดร ภูงามแง้ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47