เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10700307 : ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษที่ 21
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6501123044 นางสาวเอมอล ลุงลอด วท.บ.10
2 6501125003 นายธีรชัย กาลคลอด วท.บ.10
3 6501123042 นางสาวอังคณา แผ้วพลสง วท.บ.10
4 6501123041 นางสาวแสงจันทร์ ดงผักกาด วท.บ.10
5 6501123039 นางสาวสุพรรษา พรแก้ว วท.บ.10
6 6501123037 นางสาวสิตาพร น้อยบุตรแก้ว วท.บ.10
7 6501123036 นางสาวสำรวย จอมคำ วท.บ.10
8 6501123035 นางสาวสราวลี สุระกำแหง วท.บ.10
9 6501123034 นางสาวศิริรัตน์ เรศร์คงธนวัฒน์ วท.บ.10
10 6501123031 นางสาววิจิตรา อนันตภักดิ์ วท.บ.10
11 6501123024 นางสาวมานิตา เกตุชู วท.บ.10
12 6501123019 นางสาวประภัสสร เทียนชัย วท.บ.10
13 6501123017 นางสาวนลินี สิงห์ทองสุข วท.บ.10
14 6501123016 นางสาวนฤมล บุญคง วท.บ.10
15 6501123008 นางสาวฉัตรลัดดา สมปานามี วท.บ.10
16 6501123007 นางสาวฉวีวรรณ พยัพเดช วท.บ.10
17 6501123004 นางสาวกัลยา มีจันโท วท.บ.10
18 6501123001 นางสาวกมลชนก ภักดีอำนาจ วท.บ.10
19 6501123045 นายรักพงษ์ ศรีสง่า วท.บ.10
20 6501123040 นายสุริยพงศ์ สุดใจ วท.บ.10
21 6501123032 นายศรัณย์ นันทวิเชียรชุ่ม วท.บ.10
22 6501123030 นายวริทธิ์ธร โพธิสิทธิ์ วท.บ.10
23 6501123028 นายวทัญญู เปอะโพ วท.บ.10
24 6501123026 นายรเณศ แสนหน่อ วท.บ.10
25 6501123025 นายยุทธนา จ่าภา วท.บ.10
26 6501123023 นายพุฒิพงศ์ ขวัญทิพย์ วท.บ.10
27 6501123022 นายพัชรินทร์ แก้วศรีหา วท.บ.10
28 6501123021 นายปิยะวุฒิ สุวรรณคำ วท.บ.10
29 6501123020 นายปิยพงษ์ ประสมทรัพย์ วท.บ.10
30 6501123018 นายบุรพล บุญเลิศรพ วท.บ.10
31 6501123015 นายนพดล วงค์ศรี วท.บ.10
32 6501123014 นายธนทรัพย์ เครื่องสกุล วท.บ.10
33 6501123011 นายณัฐพงษ์ จันทร์ชู วท.บ.10
34 6501123010 นายเชาวุฒม์ เจริญวงษ์ วท.บ.10
35 6501123009 นายชนสรณ์ กงประโคน วท.บ.10
36 6501123006 นายกิตติธัช อิตฐากูร วท.บ.10
37 6501123005 นายการุณ อรุณเบิกฟ้า วท.บ.10
38 6501123003 นายกฤษติพงค์ สินันต๊ะ วท.บ.10
39 6501123002 นายกฤษณะ วรรณวงษ์ วท.บ.10
40 6501123046 นายวัชระพงษ์ แสงมาศ วท.บ.10
41 6501124003 นายอานนท์ แก้วศรีนวล วท.บ.10
42 6501124002 นายอนุชา ตาดี วท.บ.10
43 6501124001 นายบุญเลิศ แซ่เล้า วท.บ.10
44 6501125008 นางสาวอภิยดา พิมมา วท.บ.10
45 6501125007 นางสาวสุภัสสรา สัสดีเอี่ยม วท.บ.10
46 6501125006 นางสาวสุจิตรา วงค์ตาตัด วท.บ.10
47 6501125005 นางสาวสิริพร บัวขาว วท.บ.10
48 6501125002 นางสาวธัญลักษณ์ วงศ์บุญเอื้อ วท.บ.10
49 6501125004 นายปรัญชัย เจ้าเห้ง วท.บ.10
50 6501123043 นางสาวอารีพร พรมวงศ์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47