เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10700307 : ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษที่ 21
กลุ่ม6
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6506101541 นางสาวสาธิดา คุณคำ บธ.บ.10
2 6506101483 นายภาสกร ระลึก บธ.บ.10
3 6506101537 นางสาวศุภิสรา หนูเช้า บธ.บ.10
4 6506101536 นางสาวศุภิสรา สาใจ บธ.บ.10
5 6506101535 นางสาวศุภาพิชญ์ บุญสร้อย บธ.บ.10
6 6506101533 นางสาวศศิลักษณ์ พานพุ่ม บธ.บ.10
7 6506101532 นางสาวศศิธร อวสานะพันธุ์ บธ.บ.10
8 6506101531 นางสาวศศิธร ยศบุตร บธ.บ.10
9 6506101530 นางสาวศริญญาภรณ์ เมืองมาหล้า บธ.บ.10
10 6506101529 นางสาวศรัณยา บุญสม บธ.บ.10
11 6506101528 นางสาวศตพร ติง บธ.บ.10
12 6506101526 นางสาววิลาศิณี ยีพะบาง บธ.บ.10
13 6506101525 นางสาววิภาวี หมื่นหาวงศ์ บธ.บ.10
14 6506101524 นางสาววิภาพรรณ เสาร์ตุ้ย บธ.บ.10
15 6506101522 นางสาววาสนา อุดมศักดิ์สายธาร บธ.บ.10
16 6506101519 นางสาววันวิสา โทน บธ.บ.10
17 6506101516 นางสาววศินี ก้อนธิ บธ.บ.10
18 6506101515 นางสาววริศรา วงค์ฝาย บธ.บ.10
19 6506101514 นางสาววรางคณา จันธิมา บธ.บ.10
20 6506101513 นางสาววรัญญา ศรีวิระ บธ.บ.10
21 6506101511 นางสาววรสา สิริโชคทวีกุล บธ.บ.10
22 6506101510 นางสาววรวรรณ กูลเกื้อ บธ.บ.10
23 6506101508 นางสาววนิดา กองภาค บธ.บ.10
24 6506101507 นางสาววนัชพร ตะพานแก้ว บธ.บ.10
25 6506101506 นางสาววชิราภรณ์ ปินนิล บธ.บ.10
26 6506101503 นางสาวลุมายด์ ละชี บธ.บ.10
27 6506101502 นางสาวริชานันท์ ด่านอินถา บธ.บ.10
28 6506101499 นางสาวรัชฎา อร่ามเวชวิบูลย์ บธ.บ.10
29 6506101496 นางสาวยุพารัตน์ เผือกต่าย บธ.บ.10
30 6506101495 นางสาวยุบลวรรณ ฉันกระโทก บธ.บ.10
31 6506101494 นางสาวยี่กึง - บธ.บ.10
32 6506101493 นางสาวยิหวา เล็กศรี บธ.บ.10
33 6506101492 นางสาวยลดา วงษ์ขันธ์ บธ.บ.10
34 6506101490 นางสาวมังคุด ชาวป่า บธ.บ.10
35 6506101489 นางสาวมะลิวรรณ สาครมาลี บธ.บ.10
36 6506101488 นางสาวมะลิวรรณ วงศ์ษา บธ.บ.10
37 6506101487 นางสาวมะลิ แซ่ว่าง บธ.บ.10
38 6506101486 นางสาวมลทิชา ใจเย็น บธ.บ.10
39 6506101482 นางสาวภัทรานิษฐ์ วิญญายอง บธ.บ.10
40 6506101481 นางสาวภัทรวรินทร์ สีหลักคำ บธ.บ.10
41 6506101539 นายสรพัศ ศรีแก้ว บธ.บ.10
42 6506101538 นายสกุลพล พลฤทธิ์ บธ.บ.10
43 6506101534 นายศิวกร บุญนิ่ม บธ.บ.10
44 6506101527 นายวีระชัย มาลารัตน์ บธ.บ.10
45 6506101523 นายวิชา ปรีเดช บธ.บ.10
46 6506101521 นายวายุภักษ์ นิลนิตย์ บธ.บ.10
47 6506101518 นายวัชรพล เปลี่ยนปลูกสัตย์ บธ.บ.10
48 6506101517 นายวสุพลชัย ฟูใจ บธ.บ.10
49 6506101512 นายวรัญชัย เอี่ยมอาจ บธ.บ.10
50 6506101509 นายวรภัคษ์ พงษปิน บธ.บ.10
51 6506101505 นายวชิรวิทย์ สอนเคน บธ.บ.10
52 6506101504 นายลูกแพร ลวดอุโป บธ.บ.10
53 6506101501 นายรัฐภูมิ แว่นแก้ว บธ.บ.10
54 6506101500 นายรัชพล โยนิจ บธ.บ.10
55 6506101498 นายรัชชานนท์ ทุมแสง บธ.บ.10
56 6506101497 นายรชฏ เลิศศิริ บธ.บ.10
57 6506101485 นายภูวนาท ตรีโกฏ บธ.บ.10
58 6506101484 นายภูมิระพี ชิณวังโส บธ.บ.10
59 6506101540 นางสาวสริดา ก๋าอิน บธ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47