เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10700307 : ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษที่ 21
กลุ่ม8
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์
1 6504105304 นายเชาว์วรรธน เกินกลาง วท.บ.10
2 6504105307 นางสาวธัญญาสิริ ปัจชา วท.บ.10
3 6504105312 นายบุญญฤทธิ์ ด้อมสูงเนิน วท.บ.10
4 6504105313 นายปรเมศวร์ พรพงศธร วท.บ.10
5 6504105315 นายภัคพล โกศลอุดมวิทย์ วท.บ.10
6 6504105319 นายวุฒินันท์ คำมาเรือน วท.บ.10
7 6504105320 นายศุภกร ชื่นบุญอาภรณ์ วท.บ.10
8 6504105301 นางสาวกฤษณา อันทารัตน์ วท.บ.10
9 6504105302 นางสาวจิรภัทร สังข์ยัง วท.บ.10
10 6504105306 นางสาวทัศราภรณ์ แก้วแก่นคูณ วท.บ.10
11 6504105327 นางสาวอัฉราพรรณ ศรพิชัย วท.บ.10
12 6504105326 นางสาวอรรถยา สมศรี วท.บ.10
13 6504105325 นางสาวสุรัชยาภรณ์ บุญทอง วท.บ.10
14 6504105324 นางสาวสุพรรษา แม่นยำ วท.บ.10
15 6504105323 นางสาวสุธาทิพย์ ใจแสน วท.บ.10
16 6504105317 นางสาวภัทรนันท์ รัตนเทพี วท.บ.10
17 6504105310 นางสาวนภัสนันท์ หลำเจริญ วท.บ.10
18 6504105309 นางสาวนพมาศ กุลเทพ วท.บ.10
19 6504105308 นางสาวธุรดา เทศหริ่ง วท.บ.10
20 6504105305 นายณัฐชานน บุญเกื้อ วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
21 6506101601 นางสาวสุภารัตน์ นันทิวงศ์ษา บธ.บ.10
22 6506101602 นายอัศวิน ตุ้ยต๋าจม บธ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
23 6510102307 นายประพุทธ สีหนาท วท.บ.10
24 6510102312 นายสัตยา ปู่ดอก วท.บ.10
25 6510102301 นางสาวกัญญารัตน์ โลบไธสง วท.บ.10
26 6510102302 นางสาวเกวลิน กรแก้ว วท.บ.10
27 6510102303 นายเกียรติภูมิ ลังกากาศ วท.บ.10
28 6510102309 นางสาวพัชรินทร์ สุขนาม วท.บ.10
29 6510102311 นางสาววราภรณ์ สมบุญ วท.บ.10
30 6510102306 นางสาวณัฏฐณิชา ชาภักดี วท.บ.10
31 6510102304 นายไกรสร ลุงจิ่ง วท.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
32 6522101510 นางสาวศศินา แก้วเอียด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47