เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10700307 : ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษที่ 21
กลุ่ม11
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6403101320 นายปฏิมากร หว่านณรงค์ วศ.บ.10
2 6403101307 นายฉัตรชัย วินิกรณ์ วศ.บ.10
3 6403101309 นายเดชดนัย ยานแก้ว วศ.บ.10
4 6403101349 นายชวภณ วงศ์ใจ วศ.บ.10
5 6403101314 นายธีรภัทร เรืองฤทธิ์ วศ.บ.10
6 6403101332 นายภูวดล พรหมปาลิต วศ.บ.10
7 6403101339 นายสิทธา โพธิสา วศ.บ.10
8 6403101328 นายภัทรพงศ์ การะเวก วศ.บ.10
9 6403101345 นายอมร ธนะโรจน์รุ่งเรือง วศ.บ.10
10 6403101331 นายภูริบดินทร์ สมคะเน วศ.บ.10
11 6403101327 นายไพศาล จันแสน วศ.บ.10
12 6403101344 นายอภิสิทธิ์ โยปันเตี้ย วศ.บ.10
13 6403101340 นายสิรวิชญ์ ธิจิตตัง วศ.บ.10
14 6403101336 นางสาวศิรินภา สิงห์รักษ์ วศ.บ.10
15 6403101353 นางสาวรจรินทร์ บุญเย็น วศ.บ.10
16 6403101302 นางสาวกวินทิพย์ สุดเสน่หา วศ.บ.10
17 6403101324 นางสาวปิ่นปินัทธ์ อินเต็ม วศ.บ.10
18 6403101342 นางสาวสุพิชญา พัชรินทร์ วศ.บ.10
19 6403101321 นางสาวปติณญา คิดศรี วศ.บ.10
20 6403101305 นางสาวขวัญกมล โนภา วศ.บ.10
21 6403101358 นางสาวสุธาสินี ต๊ะลี วศ.บ.10
22 6403101341 นางสาวสุกัญญา ถนอมคุณ วศ.บ.10
23 6403101346 นางสาวอาภัศรา สมบูรณ์ วศ.บ.10
24 6403101356 นางสาวสุธาสินี บุญภูมิ วศ.บ.10
25 6403101348 นางสาวจีระนันท์ หนองเหล็ก วศ.บ.10
26 6403101306 นางสาวจินดาทิพย์ ประคองศรี วศ.บ.10
27 6403101325 นายพันธุ์ธัช เทียมเหรียญทอง วศ.บ.10
28 6403101338 นายสรวิชญ์ ยานะ วศ.บ.10
29 6403101355 นายสิรภพ วีรเดชะ วศ.บ.10
30 6403101318 นายปกรณ์เกียรติ ทะเทพ วศ.บ.10
31 6403101323 นายปวรสิทธิ์ วงค์บุญมา วศ.บ.10
32 6403101317 นายบุณยสิทธิ์ มรรคเจริญ วศ.บ.10
33 6403101322 นายปรากร ศรีพวงมาลัย วศ.บ.10
34 6403101335 นายวีรชิต กาวน วศ.บ.10
35 6403101354 นายรัชชานนท์ อินนันท์ วศ.บ.10
36 6403101310 นายธนัชพิพัฒน์ สินคุณาธาร วศ.บ.10
37 6403101319 นายปฏิภาณ กันธรรม วศ.บ.10
38 6403101301 นายกฤษณคม นาต๊ะ วศ.บ.10
39 6403101333 นายยุทธภูมิ วัดนนท์ วศ.บ.10
40 6403101343 นายเสฎฐวุฒิ สายทอง วศ.บ.10
41 6403101334 นายเลิศภพ เเก้วผลึก วศ.บ.10
42 6403101315 นายนที วีระจันทร์ วศ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
43 6409102325 นายพายัพ แซ่หลอ ศศ.บ.10
44 6409102316 นายชนัฐ คล่องหัดพล ศศ.บ.10
45 6409102319 นางสาวฑิฆัมพร ปงจันตา ศศ.บ.10
46 6409102304 นางสาวฑิตฐิตา แป้นพุ่ม ศศ.บ.10
47 6409102311 นางสาวสาริกา สมบูรณ์ศรีสกุล ศศ.บ.10
48 6409102312 นางสาวสุชานันท์ สองปอน ศศ.บ.10
49 6409102324 นางสาวพัชรา เซคาต้า ศศ.บ.10
50 6409102321 นางสาวดาราภรณ์ ผลศรัทธา ศศ.บ.10
51 6409102301 นางสาวกมลลักษณ์ อินทร์จันทร์ ศศ.บ.10
52 6409102327 นางสาวมนัสชนก รัตนพันธ์ ศศ.บ.10
53 6409102313 นางสาวกัลยาณี ธัญญะอุดม ศศ.บ.10
54 6409102302 นางสาวกฤษติยา ชูวงษ์ ศศ.บ.10
55 6409102306 นางสาวธนกาญจน์ คุ้มพร้อม ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47