เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10700307 : ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษที่ 21
กลุ่ม12
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6506101327 นางสาวกุลภัทร์ ณัฐทวีร์วานิช บธ.บ.10
2 6506101315 นายกวินวัฒน์ ลิขิตธำรงกวิน บธ.บ.10
3 6506101360 นางสาวชวิศา มะนิลทิพย์ บธ.บ.10
4 6506101358 นางสาวชลิตา ยอมพันธ์ บธ.บ.10
5 6506101357 นางสาวชลธิชา สุวรรณวงค์ บธ.บ.10
6 6506101355 นางสาวชลธิชา เชาว์สุรีย์ บธ.บ.10
7 6506101354 นางสาวชลธิชา จันทร์ภูทิพย์ บธ.บ.10
8 6506101352 นางสาวชนิภรณ์ ต๊ะสุ บธ.บ.10
9 6506101350 นางสาวชนิตรา เกียรติคุณชูชัย บธ.บ.10
10 6506101349 นางสาวชนิกานต์ พันธนิติ บธ.บ.10
11 6506101348 นางสาวชนิกานต์ ยิงรัมย์ บธ.บ.10
12 6506101347 นางสาวชนาธินาถ ของสวย บธ.บ.10
13 6506101346 นางสาวชนากานต์ ทามัน บธ.บ.10
14 6506101344 นางสาวเจนจิรา ไชยประเทศ บธ.บ.10
15 6506101343 นางสาวจินตรานันท์ หน่อไชย บธ.บ.10
16 6506101342 นางสาวจินดารัตน์ หินพรม บธ.บ.10
17 6506101340 นางสาวจิตรา วรโชติทวีทรัพย์ บธ.บ.10
18 6506101338 นางสาวจารุวรรณ สาครสุขเกษม บธ.บ.10
19 6506101337 นางสาวจารุภา มาเฟือง บธ.บ.10
20 6506101335 นางสาวจันทร์นิภา นทีธารทองชัย บธ.บ.10
21 6506101334 นางสาวจันทกานติ์ ใจกุลทรัพย์ บธ.บ.10
22 6506101330 นางสาวเกศมณี โนชัย บธ.บ.10
23 6506101310 นายกรพล พรหมมา บธ.บ.10
24 6506101325 นางสาวกาญจนา แก้วประภา บธ.บ.10
25 6506101322 นางสาวกัลยรัตน์ โชติสุภาพ บธ.บ.10
26 6506101319 นางสาวกัญญาวีร์ สีขาว บธ.บ.10
27 6506101318 นางสาวกัญญารัตน์ กี้ประวัติ บธ.บ.10
28 6506101317 นางสาวกัญญานัช พุทธิมา บธ.บ.10
29 6506101313 นางสาวกฤติยาณี แก้วดี บธ.บ.10
30 6506101312 นางสาวกรองทอง ใจดำ บธ.บ.10
31 6506101308 นางสาวกมลพร ไชยประเสริฐ บธ.บ.10
32 6506101307 นางสาวกมลชนก กันฑา บธ.บ.10
33 6506101305 นางสาวกนกพร มาคุณ บธ.บ.10
34 6506101304 นางสาวกชมน บวงสรวง บธ.บ.10
35 6506101303 นางสาวกชพรรณ ชมภู บธ.บ.10
36 6506101302 นางสาวกชพร วัฒนพันธ์ บธ.บ.10
37 6506101301 นางสาวสุทธิกานต์ รุ่งฤดีไพรวัลย์ บธ.บ.10
38 6506101353 นายชยานนท์ สุยะพล บธ.บ.10
39 6506101345 นายชนณัฐ ใจกว้าง บธ.บ.10
40 6506101339 นายจารุวิทย์ พรมพุก บธ.บ.10
41 6506101333 นายจักรพรรดิ อัมพันธ์ บธ.บ.10
42 6506101332 นายจักเจษฎาพล ชินศรี บธ.บ.10
43 6506101331 นายคุณานนท์ อินต๊ะวงค์ บธ.บ.10
44 6506101316 นายก้องภพ วงศ์วาร บธ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
45 6522101506 นายชวกรณ์ เที่ยงอยู่ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
46 6522101505 นางสาวจินดา พจน์หรรษา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47