เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10700307 : ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษที่ 21
กลุ่ม13
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6506101420 นางสาวนบจิรา ทองธานี บธ.บ.10
2 6506101363 นายชินดนัย อารีย์ บธ.บ.10
3 6506101412 นางสาวธิติรัตน์ จันทสิทธิ์ บธ.บ.10
4 6506101411 นางสาวธิดารัตน์ โนสา บธ.บ.10
5 6506101410 นางสาวธิดารัตน์ ขาวเทียม บธ.บ.10
6 6506101409 นางสาวธิดา สุขสกุลปัญญา บธ.บ.10
7 6506101408 นางสาวธันยากร ชมเมือง บธ.บ.10
8 6506101407 นางสาวธันชนก จันทร์มา บธ.บ.10
9 6506101406 นางสาวธัญรดา ทูลบุตรดา บธ.บ.10
10 6506101404 นางสาวธัญญารัตน์ พิบูลย์ บธ.บ.10
11 6506101403 นางสาวธัญญเรศ รื่นพงษ์ บธ.บ.10
12 6506101397 นางสาวธนัญญา ชินายศ บธ.บ.10
13 6506101396 นางสาวธนัชญา นิยมสัตย์ บธ.บ.10
14 6506101395 นางสาวธนัชชา อาฆะโรจน์ บธ.บ.10
15 6506101393 นางสาวธนภรณ์ สีเมืองแก้ว บธ.บ.10
16 6506101392 นางสาวธนภรณ์ จินะวุฒิ บธ.บ.10
17 6506101389 นางสาวทิพารัตน์ หงษ์สา บธ.บ.10
18 6506101388 นางสาวทัณฑิกา มีเหลี่ยม บธ.บ.10
19 6506101385 นางสาวณัฐวิภา พิรุฬห์ไตร บธ.บ.10
20 6506101381 นางสาวณัฐธิดา แซ่ม้า บธ.บ.10
21 6506101380 นางสาวณัฐธิดา ชวนงูเหลือม บธ.บ.10
22 6506101379 นางสาวณัฐธยาน์ โทด้วง บธ.บ.10
23 6506101378 นางสาวณัฐธนวรรณ เพียปลัด บธ.บ.10
24 6506101376 นางสาวณัฐชา ทิมแก้ว บธ.บ.10
25 6506101375 นางสาวณัฐชา ขยายศรี บธ.บ.10
26 6506101374 นางสาวณัฐชยาภรณ์ ร่างรัตน์ บธ.บ.10
27 6506101373 นางสาวณัฐจิรา ทิพย์กุลกานต์ บธ.บ.10
28 6506101371 นางสาวณัฏฐิกา เพ็งสุข บธ.บ.10
29 6506101370 นางสาวณัฏฐณิชา วงค์ครองศักดิ์ บธ.บ.10
30 6506101368 นางสาวฐิตาภา ชมเพ็ชร บธ.บ.10
31 6506101367 นางสาวซาฟีน่า หะยีนาแว บธ.บ.10
32 6506101362 นางสาวชาลินี แก้วอินทร์ บธ.บ.10
33 6506101416 นายธีรภัทร บุญตนาชัย บธ.บ.10
34 6506101415 นายธีรภัทร ต๊ะสมัย บธ.บ.10
35 6506101414 นายธีรภัทร คนบุญ บธ.บ.10
36 6506101413 นายธีธัช ไชยพูน บธ.บ.10
37 6506101405 นายธัญเทพ พัฒนรักษา บธ.บ.10
38 6506101402 นายธรณิศ นามวงค์ บธ.บ.10
39 6506101400 นายธนาธิป กิ่งแก้วเพชร บธ.บ.10
40 6506101399 นายธนากร วงศ์ษา บธ.บ.10
41 6506101398 นายธนากร เกตุกลมเกลา บธ.บ.10
42 6506101394 นายธนภูมิ พิทักษ์ธานี บธ.บ.10
43 6506101390 นายธนบดี สิทธิพรรุ่งเรือง บธ.บ.10
44 6506101386 นายณัฐวุฒิ สกุลพลไพศาล บธ.บ.10
45 6506101384 นายณัฐภัทร ทาอุปรงค์ บธ.บ.10
46 6506101383 นายณัฐพล ปิ่นทอง บธ.บ.10
47 6506101382 นายณัฐพงษ์ รัตนะกรองทอง บธ.บ.10
48 6506101377 นายณัฐดนัย แซ่ฟ่าน บธ.บ.10
49 6506101372 นายณัฐกรณ์ หอมป้อง บธ.บ.10
50 6506101364 นายชิษณุพงค์ ขัดทา บธ.บ.10
51 6506101418 นางสาวนงนภัส พลูคำ บธ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47