เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10700307 : ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษที่ 21
กลุ่ม15
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6501126416 นางสาวนันทนา สอนสุนทร วท.บ.10
2 6501126378 นายณัฐวรา พันเดช วท.บ.10
3 6501126410 นางสาวนภสร เลื่อนแก้ว วท.บ.10
4 6501126380 นางสาวณิชชา แววไธสง วท.บ.10
5 6501126364 นางสาวฑิฆัมพร สืบพลาย วท.บ.10
6 6501126406 นายนครินทร์ สมุททารินทร์ วท.บ.10
7 6501126403 นายธีรพงษ์ วงค์ไชย วท.บ.10
8 6501126395 นายธรรศกร หยูหนูสิงห์ วท.บ.10
9 6501126392 นายธนัชชา เรือนคำ วท.บ.10
10 6501126386 นายทฤนห์ รวมสุขนิรันดร วท.บ.10
11 6501126385 นายโตมร ลีลาคชสีห์ วท.บ.10
12 6501126369 นายณัฏฐกฤษฏ์ ทนทาน วท.บ.10
13 6501126368 นายณรงค์ฤทธิ์ ลือชา วท.บ.10
14 6501126401 นางสาวธัญลักษณ์ ทิพยกมลพันธ์ วท.บ.10
15 6501126398 นางสาวธัญชนก สืบสาย วท.บ.10
16 6501126396 นางสาวธราธิป บุญช่วย วท.บ.10
17 6501126389 นางสาวธนพร โปโซโร วท.บ.10
18 6501126371 นางสาวณัฐกานต์ พารุ่ง วท.บ.10
19 6501126394 นายธนุวัฒนา อินจำปา วท.บ.10
20 6501126382 นายต้นแบบ จันทะคุณ วท.บ.10
21 6501126375 นายณัฐพงษ์ เทียนเจษฎา วท.บ.10
22 6501126415 นางสาวนฤทัยธรณ์ อุทัยพิริยะกุล วท.บ.10
23 6501126414 นางสาวนริศรา หมอดี วท.บ.10
24 6501126413 นางสาวนภาพร กุณะรินทร์ วท.บ.10
25 6501126402 นางสาวธันยธร เตชะ วท.บ.10
26 6501126400 นางสาวธัญรักษ์ ปันศิริ วท.บ.10
27 6501126397 นางสาวธัญชนก ไชยชนะ วท.บ.10
28 6501126381 นายเดชาธร วรรณวินิจ วท.บ.10
29 6501126399 นางสาวธัญญาณัฐ ครุฑอินทร์ วท.บ.10
30 6501126390 นางสาวธนพร วังงอน วท.บ.10
31 6501126377 นางสาวณัฐวรรณ มากผ่อง วท.บ.10
32 6501126376 นางสาวณัฐภรณ์ สุวรรณเภตรา วท.บ.10
33 6501126363 นางสาวฐิติมา เตจ๊ะ วท.บ.10
34 6501126409 นายนพวิชญ์ ภักดีอาษา วท.บ.10
35 6501126408 นายนนทิสิทธิ์ กล่อมยิ้ม วท.บ.10
36 6501126384 นายเตชินท์ สิทธิยศ วท.บ.10
37 6501126373 นางสาวณัฐธิดา เมืองแก้ว วท.บ.10
38 6501126379 นายณัฐวุฒิ ดำดี วท.บ.10
39 6501126420 นางสาวนันทิยา แก้วพิกุล วท.บ.10
40 6501126388 นางสาวเทพอารีย์ โคตหานาม วท.บ.10
41 6501126372 นางสาวณัฐกาล สิงสมบัติ วท.บ.10
42 6501126367 นางสาวณภัทร หิงประโคน วท.บ.10
43 6501126405 นายธีระพนธ์ รัตนพงษ์ วท.บ.10
44 6501126404 นายธีรภัทร์ คำอ่อน วท.บ.10
45 6501126411 นางสาวนภัสกร ศิริเขตการณ์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47