เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10305111 : คณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6501102543 นางสาวรวิสรา สมานญาติ วท.บ.10
2 6501102537 นางสาวถลัชนันท์ จินดา วท.บ.10
3 6501102527 นางสาวอริสา โพสาลาด วท.บ.10
4 6501102522 นางสาวสุวรา วนาสมบัติ วท.บ.10
5 6501102519 นางสาวสุพิชชา กันทะแต้ วท.บ.10
6 6501102518 นางสาวสุพัตรา วิทูรแดนไพร วท.บ.10
7 6501102517 นางสาวสุประภานี ชัยขันธ์ วท.บ.10
8 6501102516 นางสาวสุดารัตน์ จันทร์แจ่มใส วท.บ.10
9 6501102515 นางสาวสุชานันท์ ก่อบุญ วท.บ.10
10 6501102513 นางสาวสุกัญญา มานู วท.บ.10
11 6501102506 นางสาวสกุลทิพย์ อินต๊ะภา วท.บ.10
12 6501102505 นางสาวสกุณา สมานมิตร วท.บ.10
13 6501102502 นางสาวศิริรัตน์ ราสี วท.บ.10
14 6501102501 นางสาวศิริกาญณ์ พึ่งนิ วท.บ.10
15 6501102486 นางสาววรัญญา แก้วกันหา วท.บ.10
16 6501102473 นางสาวรัชติกาล ชาสงวน วท.บ.10
17 6501102472 นางสาวรสิตา แบนปิง วท.บ.10
18 6501102546 นายสมโพธิ สงวนนาม วท.บ.10
19 6501102507 นายสรศักดิ์ จาอ้าย วท.บ.10
20 6501102497 นายศรายุธ วงราศ วท.บ.10
21 6501102485 นายวรวิทย์ ศรีบุญยวง วท.บ.10
22 6501102470 นายยศพล ศรีสวัสดิ์ วท.บ.10
23 6501102558 นายสุทธิชาติ ศรีสุพรรณ วท.บ.10
24 6501102545 นางสาวศิริรัตน์ สีเช้า วท.บ.10
25 6501102544 นางสาววิชญา ไคล้สา วท.บ.10
26 6501102532 นางสาวเอื้อมพร เทพมาลัย วท.บ.10
27 6501102530 นางสาวอาทิตยา หลักหลวง วท.บ.10
28 6501102529 นางสาวอัจฉริยา ยะฝั้น วท.บ.10
29 6501102528 นางสาวอัจฉรา ถนอมชาติ วท.บ.10
30 6501102526 นางสาวอรปรียา ทองอยู่ วท.บ.10
31 6501102525 นางสาวอนัญญา สีอุทธา วท.บ.10
32 6501102523 นางสาวหยาดพิรุณ เยาวเรศ วท.บ.10
33 6501102520 นางสาวสุภาพร เพ็ชรชนะ วท.บ.10
34 6501102512 นางสาวสิรินดา มีเสรี วท.บ.10
35 6501102499 นางสาวศศิวรรณ สิกขากูล วท.บ.10
36 6501102498 นางสาวศศิธร จันทร์อิฐ วท.บ.10
37 6501102494 นางสาววิสทา ปองไพบูลย์ผล วท.บ.10
38 6501102493 นางสาววิลาสินี ปิยนารถ วท.บ.10
39 6501102483 นางสาววรรณชนก ชมภูพล วท.บ.10
40 6501102480 นางสาววนิดา วนาเฉลิมธรรม วท.บ.10
41 6501102478 นางสาวลักษิกา สีทา วท.บ.10
42 6501102469 นางสาวยลลดา อาจดวงดี วท.บ.10
43 6501102549 นางสาวจิราภรณ์ จิโรจน์ วท.บ.10
44 6501102547 นายอนุรักษ์ ผ้าห่อ วท.บ.10
45 6501102534 นายกิตติพัทธ์ ศรธนะรัตน์ วท.บ.10
46 6501102533 นายรัชนิลกาลน์ นิลคง วท.บ.10
47 6501102531 นายเอลีชา อภิชาญชัย วท.บ.10
48 6501102510 นายสิรวิชญ์ ธรรมวงศ์ วท.บ.10
49 6501102509 นายสัณห์พิชญ์ ธรรมวงค์ วท.บ.10
50 6501102504 นายศุภกิจ ประกายเพชร วท.บ.10
51 6501102496 นายศรายุธ กุลไพรวรรณ วท.บ.10
52 6501102491 นายวิชัยยุตม์ พุดเทศ วท.บ.10
53 6501102489 นายวันชัย คีรีแก้วสูง วท.บ.10
54 6501102484 นายวรวิทย์ มอเมือง วท.บ.10
55 6501102482 นายวรพล แถมมี วท.บ.10
56 6501102481 นายวรทัต ปันสม วท.บ.10
57 6501102475 นายรัตติเทพ เครืออินทร์ วท.บ.10
58 6501102474 นายรัฐภูมิ ศิริธนานุลักษณ์ วท.บ.10
59 6501102471 นายรพีภัทร ขันทองดี วท.บ.10
60 6501102467 นายมานะศักดิ์ สุรินทร์ วท.บ.10
61 6501102556 นายเชาวมินทร์ ใจรักปรางพุธ วท.บ.10
62 6501102550 นายชัยอนันต์ สิงห์บุญ วท.บ.10
63 6501102511 นางสาวสิราภัทร มิ่งแม้น วท.บ.10
64 6501102476 นางสาวรุ่งทิพย์ ผมงาม วท.บ.10
65 6501102468 นางสาวมานิตา วงษ์ทองดี วท.บ.10
66 6501102552 นางสาวปิยธิดา ยอดอุดม วท.บ.10
67 6501102542 นายภูวเรศ คำลำปาง วท.บ.10
68 6501102524 นายอทิตชัย ชุมพล วท.บ.10
69 6501102508 นายสหรัฐ นิลกำแหง วท.บ.10
70 6501102500 นายศักดิธัช แซ่ย่าง วท.บ.10
71 6501102490 นายวันวิสาข์ ติดทะ วท.บ.10
72 6501102487 นายวศิน คำก๋อง วท.บ.10
73 6501102479 นายวทัญญู เสาระวะ วท.บ.10
74 6501102466 นายมานวรรธน์ ทวีอภิรดีเสนา วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47