เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10305111 : คณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6501126364 นางสาวฑิฆัมพร สืบพลาย วท.บ.10
2 6501126342 นางสาวจิรภัทร์ ศรีสอาด วท.บ.10
3 6501126348 นางสาวจุฑามาศ สมบัติตา วท.บ.10
4 6501126336 นางสาวจันทกานต์ ยาง วท.บ.10
5 6501126323 นางสาวกุลนันท์ คุ้มขำ วท.บ.10
6 6501126369 นายณัฏฐกฤษฏ์ ทนทาน วท.บ.10
7 6501126368 นายณรงค์ฤทธิ์ ลือชา วท.บ.10
8 6501126358 นายชวโรจน์ แสนเมืองมา วท.บ.10
9 6501126355 นายชยานันท์ สุภาพันธ์ วท.บ.10
10 6501126353 นายชนะชัย คินธร วท.บ.10
11 6501126347 นายจีรายุทธ ศรีโฮง วท.บ.10
12 6501126334 นายจักรภัทร มูลสิงห์ วท.บ.10
13 6501126333 นายจักรกฤษ จตุรพิธสุขสกุล วท.บ.10
14 6501126327 นายไกรสร ซุยใจทัศ วท.บ.10
15 6501126326 นายเกียรติศักดิ์ แซ่ลิ้ม วท.บ.10
16 6501126316 นายกิตติธัช นงนุช วท.บ.10
17 6501126310 นางสาวกัญญารัตน์ บุญมาเลิศ วท.บ.10
18 6501126309 นางสาวกัญจนพร ช่างฆ้อง วท.บ.10
19 6501126340 นายจิรโชติ พรธนโชคทรัพย์ วท.บ.10
20 6501126331 นายจรัสพงษ์ พานเงิน วท.บ.10
21 6501126324 นายฐนพนจ์ ชูทอง วท.บ.10
22 6501126349 นางสาวจุรีพร อาสานอก วท.บ.10
23 6501126344 นางสาวจิราภา ยืนนาน วท.บ.10
24 6501126341 นางสาวจิรนันท์ มหานาม วท.บ.10
25 6501126338 นางสาวจารุวรรณ มานะเสน วท.บ.10
26 6501126325 นางสาวเกศรินทร์ กระแสโสม วท.บ.10
27 6501126304 นางสาวกรกนก นางาม วท.บ.10
28 6501126351 นายเจษฎา จี่พิมาย วท.บ.10
29 6501126322 นายกิรติกร พันธุ์ดิษฐ์ วท.บ.10
30 6501126321 นายกิตษฎา บุญอุ้ย วท.บ.10
31 6501126320 นายกิตติศักดิ์ แก้วภู่ วท.บ.10
32 6501126305 นายกริชนากรณ์ กันทะมัง วท.บ.10
33 6501126363 นางสาวฐิติมา เตจ๊ะ วท.บ.10
34 6501126360 นางสาวชุติกาญจน์ แสนชัยรุ่ง วท.บ.10
35 6501126359 นางสาวชาลิสา โลไธสง วท.บ.10
36 6501126357 นางสาวชลิตา ทองดอนน้อย วท.บ.10
37 6501126345 นางสาวจีรนันท์ คงแก้ว วท.บ.10
38 6501126337 นางสาวจันทกานต์ อ่ำเนินกุ่ม วท.บ.10
39 6501126328 นางสาวคณินทรา จุ้ยสะวะ วท.บ.10
40 6501126313 นางสาวกัลย์สุดา แสงดาว วท.บ.10
41 6501126312 นางสาวกัลยรัตน์ นาคนรินทร์ วท.บ.10
42 6501126311 นางสาวกันยารัตน์ แม่นธนู วท.บ.10
43 6501126303 นางสาวกมลวรรณ บัญญัติ วท.บ.10
44 6501126302 นางสาวกนกพร กองธรรม วท.บ.10
45 6501126339 นายจิตตะ จิตตะรันน์ วท.บ.10
46 6501126335 นายจักรี เรือนคำ วท.บ.10
47 6501126330 นายจตุโชค เสวกพันธ์ วท.บ.10
48 6501126329 นายฆนัท ลับโกษา วท.บ.10
49 6501126319 นายกิตติภพ หิมทอง วท.บ.10
50 6501126306 นายกฤตเมธ อุตธัง วท.บ.10
51 6501126352 นายเจิดจรัส แก้วศักดิ์ วท.บ.10
52 6501126315 นายกิตติชัย เกษแก้ว วท.บ.10
53 6501126308 นายกวิน อินต๊ะสุรินทร์ วท.บ.10
54 6501126367 นางสาวณภัทร หิงประโคน วท.บ.10
55 6501126314 นางสาวกาญจนา ฤทธิโสม วท.บ.10
56 6501126307 นางสาวกฤติมา สุวรรณรัตน์ วท.บ.10
57 6501126301 นางสาวกนกกร ณ นคร วท.บ.10
58 6501126356 นางสาวชลธิชา สมประเสริฐ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47