เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10700211 : การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้ประกอบการที่ยั่งยืน
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6501126380 นางสาวณิชชา แววไธสง วท.บ.10
2 6501126404 นายธีรภัทร์ คำอ่อน วท.บ.10
3 6501126378 นายณัฐวรา พันเดช วท.บ.10
4 6501126314 นางสาวกาญจนา ฤทธิโสม วท.บ.10
5 6501126372 นางสาวณัฐกาล สิงสมบัติ วท.บ.10
6 6501126356 นางสาวชลธิชา สมประเสริฐ วท.บ.10
7 6501126364 นางสาวฑิฆัมพร สืบพลาย วท.บ.10
8 6501126348 นางสาวจุฑามาศ สมบัติตา วท.บ.10
9 6501126369 นายณัฏฐกฤษฏ์ ทนทาน วท.บ.10
10 6501126316 นายกิตติธัช นงนุช วท.บ.10
11 6501126572 นายอนุรักษ์ จันเจือ วท.บ.10
12 6501126347 นายจีรายุทธ ศรีโฮง วท.บ.10
13 6501126368 นายณรงค์ฤทธิ์ ลือชา วท.บ.10
14 6501126355 นายชยานันท์ สุภาพันธ์ วท.บ.10
15 6501126406 นายนครินทร์ สมุททารินทร์ วท.บ.10
16 6501126334 นายจักรภัทร มูลสิงห์ วท.บ.10
17 6501126353 นายชนะชัย คินธร วท.บ.10
18 6501126371 นางสาวณัฐกานต์ พารุ่ง วท.บ.10
19 6501126382 นายต้นแบบ จันทะคุณ วท.บ.10
20 6501126375 นายณัฐพงษ์ เทียนเจษฎา วท.บ.10
21 6501126331 นายจรัสพงษ์ พานเงิน วท.บ.10
22 6501126397 นางสาวธัญชนก ไชยชนะ วท.บ.10
23 6501126345 นางสาวจีรนันท์ คงแก้ว วท.บ.10
24 6501126485 นางสาวมุกดารัตน์ คนตรง วท.บ.10
25 6501126408 นายนนทิสิทธิ์ กล่อมยิ้ม วท.บ.10
26 6501126438 นายปวเรศ พลับงาม วท.บ.10
27 6501126505 นางสาววงศ์ษา มีเงินทอง วท.บ.10
28 6501126476 นายภูวรรณ ลือประสงค์จิตร วท.บ.10
29 6501126367 นางสาวณภัทร หิงประโคน วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30 6403102304 นางสาวญาดา จอมมูล วศ.บ.10
31 6403102306 นางสาวดวงหทัย นันต๊ะ วศ.บ.10
32 6403102317 นายพีรวัสญ์ สุดา วศ.บ.10
33 6403102327 นายอภิสิทธิ์ พรมนัติ วศ.บ.10
 วิทยาศาสตร์
34 6104101332 นายเทพฤทธิ์ จันทะบูลย์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47