เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากจ202 : การจัดการองค์การ และภาวะผู้นำ
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6206102438 นางสาวศุภดา ชาวนาแปน บธ.บ.10
2 6106102451 นางสาวอริสา จิ๋วนางนอง บธ.บ.10
3 6106102441 นางสาวสุพัตรา นวลยง บธ.บ.10
4 6106102430 นายญาณินท์มณี ตนหาญ บธ.บ.10
5 6106102424 นางสาวศุทชา อุดมสินค้า บธ.บ.10
6 6106102420 นายศักรินทร์ ยอดแก้ว บธ.บ.10
7 6106102410 นางสาววัชรมน ครุนันท์ บธ.บ.10
8 6106102378 นายพิชญุฒม์ เธียรเมธาวงศ์ บธ.บ.10
9 6106102374 นายพงศ์พนิช ทุ้ยแป บธ.บ.10
10 6106102372 นางสาวปาณิสรา ยศนวล บธ.บ.10
11 6106102368 นางสาวประกายดาว ชมภูยอด บธ.บ.10
12 6106102366 นายปฏิภูมิ ใจบุญ บธ.บ.10
13 6106102347 นางสาวทิพธัญญา เอี่ยมศรีพงศ์ บธ.บ.10
14 6106102340 นายณัฐวุฒิ ไชยวุฒิ บธ.บ.10
15 6106102331 นายชัยพร ทองอุดม บธ.บ.10
16 6106102330 นางสาวชัญญา วังศิริโชติ บธ.บ.10
17 6106102317 นายคุณากร พันธุ์พิชัย บธ.บ.10
18 6106102312 นายกิตติพศ เตจ๊ะสา บธ.บ.10
19 6106102307 นางสาวกรกนก จันทร์เจนจบ บธ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47