เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม8
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201102402 นางสาวพิมพ์มาดา พันธ์พืช วท.บ.10
2 6201102401 นางสาวพสิกา เกษมควรคีรี วท.บ.10
3 6201102400 นางสาวพวงเพชร วงษ์จันทร์ วท.บ.10
4 6201102399 นายพล พลานุ วท.บ.10
5 6201102398 นางสาวพรไพลิน โงกสูงเนิน วท.บ.10
6 6201102397 นางสาวพรพิมล กีไสย์ วท.บ.10
7 6201102396 นางสาวพรพรรณ ไชยเนตร วท.บ.10
8 6201102395 นางสาวพรธิรา ชาวพเยา วท.บ.10
9 6201102394 นางสาวพนิตนันท์ บวรสวัสดิ์ดำรง วท.บ.10
10 6201102392 นายพงศกร ดีชัย วท.บ.10
11 6201102391 นายปิยะเวช ศรีวิชัยแก้ว วท.บ.10
12 6201102389 นางสาวปวีณา ทายงาม วท.บ.10
13 6201102388 นางสาวปรีชยานันท์ มั่นทอง วท.บ.10
14 6201102386 นางสาวปริณดา เชื้อหมอ วท.บ.10
15 6201102385 นางสาวปรอยฝน มาเยอะ วท.บ.10
16 6201102384 นางสาวปภาวดี รบไพรี วท.บ.10
17 6201102383 นางสาวปนัดดา บุดดาเคน วท.บ.10
18 6201102382 นายปณิธาน ปัญญาหล้า วท.บ.10
19 6201102381 นางสาวเบ็ญจรัตน์ หนานใส่ วท.บ.10
20 6201102380 นายบรรพต สมิด วท.บ.10
21 6201102378 นายนำโชค ใจหล้า วท.บ.10
22 6201102377 นางสาวนารีนาฏ ไชยอาม วท.บ.10
23 6201102374 นายนลธวัช แสงแก้ว วท.บ.10
24 6201102373 นางสาวนริศรา จินดา วท.บ.10
25 6201102372 นางสาวนพัสร สุทธิ วท.บ.10
26 6201102371 นางสาวนทีกานต์ อาสว่าง วท.บ.10
27 6201102370 นางสาวนควรรณ ปัญทิพย์ วท.บ.10
28 6201102369 นายธีระพงษ์ คำจันทร์ วท.บ.10
29 6201102368 นายธีรชัย สันทะวงศ์ วท.บ.10
30 6201102367 นางสาวธิดารัตน์ ไชยแก่น วท.บ.10
31 6201102365 นางสาวธัญญาลักษณ์ พรมจักร วท.บ.10
32 6201102363 นางสาวธัญญารัตน์ ปินไชย วท.บ.10
33 6201102362 นางสาวธัญญาภรณ์ เหวยยูกู่ วท.บ.10
34 6201102361 นางสาวธัญญลักษณ์ ปิจนัน วท.บ.10
35 6201102359 นายธนวัฒน์ ทวีหอม วท.บ.10
36 6201102358 นายธนวัฒน์ ชูรัตน์ วท.บ.10
37 6201102357 นายธนภัทร คงแก้ว วท.บ.10
38 6201102356 นายธนพล ศรีแปงวงค์ วท.บ.10
39 6201102355 นางสาวธนพร คำหอม วท.บ.10
40 6201102354 นายธนพงศ์ โมครัตน์ วท.บ.10
41 6201102353 นายธนบดี ผิวสา วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
42 5906102405 นายนวพันธ์ จองแก บธ.บ. (การตลาด)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47