เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์
1 6104104303 นายธนัตม์ ชุมภูพเยาว์ วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
2 6206104301 นางสาวกนกพร บุญรอด บธ.บ.10
3 6206104302 นางสาวกฤติยา สูงปลูก บธ.บ.10
4 6206104303 นางสาวกัญญากร กองไชย บธ.บ.10
5 6206104305 นางสาวเกวลิน ธรรมสิทธิ์ บธ.บ.10
6 6206104306 นางสาวขนิษฐา ขำรอด บธ.บ.10
7 6206104307 นางสาวจริยา ธนพิเชษฐ บธ.บ.10
8 6206104309 นางสาวชนิตา จักร์แก้ว บธ.บ.10
9 6206104310 นางสาวช่อผกา อุ่นจักร์เสาร์ บธ.บ.10
10 6206104311 นางสาวณัฐณิชา มะโนแก้ว บธ.บ.10
11 6206104312 นางสาวณัฐริกา อริยะ บธ.บ.10
12 6206104313 นางสาวธนภรณ์ สิงหา บธ.บ.10
13 6206104314 นายธนรรชน จวงจอง บธ.บ.10
14 6206104315 นายอชิรญา เมืองอินทร์ บธ.บ.10
15 6206104316 นางสาวธนิษฐา มั่นดี บธ.บ.10
16 6206104319 นางสาวธันยพร ซุยหาญ บธ.บ.10
17 6206104320 นายธีระศักดิ์ มานุ บธ.บ.10
18 6206104321 นางสาวนภัสสร คำกอนแก้ว บธ.บ.10
19 6206104322 นางสาวณกมล นิยะสม บธ.บ.10
20 6206104323 นางสาวนันทิญา สายสีแก้ว บธ.บ.10
21 6206104324 นางสาวนิรชา หว่านพืช บธ.บ.10
22 6206104325 นางสาวนิสา พันธราช บธ.บ.10
23 6206104327 นางสาวปรียาวดี จุมภูก๋า บธ.บ.10
24 6206104328 นางสาวพรชนก เพ็งจันทร์ บธ.บ.10
25 6206104329 นางสาวพัชราพรรณ เจริญวงศ์ บธ.บ.10
26 6206104330 นางสาวพิมพ์รวี อินทะขันธ์ บธ.บ.10
27 6206104331 นางสาวรัญชนา แซ่เฮอ บธ.บ.10
28 6206104332 นางสาวรุ่งทิวา การกุณา บธ.บ.10
29 6206104333 นางสาวลลิตา นัยติ๊บ บธ.บ.10
30 6206104334 นางสาววิลาสินี หอระดี บธ.บ.10
31 6206104335 นางสาวศศิกานต์ จันทร์สุข บธ.บ.10
32 6206104336 นางสาวศุภิสรา สุริยะ บธ.บ.10
33 6206104337 นางสาวสิริทิพย์ อาษาสุข บธ.บ.10
34 6206104338 นางสาวสิริวิมล อยู่ทน บธ.บ.10
35 6206104339 นางสาวสุภาสินี แก้วตุ้ย บธ.บ.10
36 6206104340 นางสาวอรณี ปัญโญใหญ่ บธ.บ.10
37 6206104341 นางสาวอริศรา กันทาใจ บธ.บ.10
38 6206104342 นางสาวอังคณา คำเงิน บธ.บ.10
39 6206104343 นางสาวอัจชลีญา ปงลังกา บธ.บ.10
40 6206104344 นางสาวอาภาภรณ์ เสมอใจ บธ.บ.10
41 6206104345 นายกำพลพัฒณ์ เกตุแก้ว บธ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47