เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6101125352 นายธันวา อาจชอบการ วท.บ.10
2 6101125353 นายธนาวุฒิ รัตนมงคล วท.บ.10
3 6201101307 นางสาวจิราวรรณ ยินดี วท.บ.10
4 6201101321 นายนวพล ยืนยงค์ วท.บ.10
5 6201101331 นายพิพงษ์ ปิยศักดิ์สันติกุล วท.บ.10
6 6201101337 นายระพีพัฒน์ แสงสว่าง วท.บ.10
7 6201101347 นางสาวศศิธร จันทะมุด วท.บ.10
8 6201101364 นางสาวศิริธร ศรีภูมิ วท.บ.10
9 6201102305 นายกฤษณพงค์ จอมใจ วท.บ.10
10 6201102306 นายกฤษดง ขาวเถิน วท.บ.10
11 6201102317 นายคุณานนต์ เฟื่องฟู วท.บ.10
12 6201102324 นางสาวจิรภาภรณ์ สุมาลี วท.บ.10
13 6201102325 นายจิรโรจน์ กาญจน์พาณิชย์ วท.บ.10
14 6201102338 นายฐรภัทร ใหม่กันทะ วท.บ.10
15 6201102340 นายณชพล พละสมบูรณ์ วท.บ.10
16 6201102343 นางสาวณัฐณิชา โพธิ์กูล วท.บ.10
17 6201102351 นายไตรภพ ฉิมโห้ วท.บ.10
18 6201102355 นางสาวธนพร คำหอม วท.บ.10
19 6201102359 นายธนวัฒน์ ทวีหอม วท.บ.10
20 6201102373 นางสาวนริศรา จินดา วท.บ.10
21 6201102377 นางสาวนารีนาฏ ไชยอาม วท.บ.10
22 6201102380 นายบรรพต สมิด วท.บ.10
23 6201102413 นายภูชิต หงษ์แก้ว วท.บ.10
24 6201102414 นายภูวดล ปริวันตา วท.บ.10
25 6201102429 นายวริศ ศัลยประดิษฐ วท.บ.10
26 6201102430 นางสาววาสินี ขันแก้ว วท.บ.10
27 6201102467 นางสาวอัญญามณี ยอดอ้อย วท.บ.10
28 6201102471 นางสาวอารีญา อินตาโย วท.บ.10
29 6201102472 นางสาวอารีรัตน์ วรรณภิระ วท.บ.10
30 6201102474 นายอิศรพงศ์ ไชยตน วท.บ.10
31 6201102479 นางสาวธาดา ยังมั่น วท.บ.10
32 6201102489 นายภูมิปณิธาน ขัติยะ วท.บ.10
33 6201113313 นายธเนศ สุทธโลก วท.บ.10
34 6201126301 นางสาวฆฤณา ฟูศรี 10
35 6201126304 นายเจตนัตว์ เพ็ญแก้ว 10
36 6201126306 นางสาวฐิติมา เขื่อนแก้ว 10
37 6201126307 นางสาวฐิติยา ณ พัทลุง 10
38 6201126308 นายทนุธรรม ปิฏฐปาตี 10
39 6201126319 นายศุภกร คำฮ้อ 10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
40 6203105304 นายนิติพงศ์ สุริยะ วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
 วิทยาศาสตร์
41 6204106302 นายกรณ์พงศ์ จำปาจิรัตน์ วท.บ.10
42 6204106303 นายเจษฎา วันดี วท.บ.10
43 6204106306 นางสาวณัฐธยาน์ ปาวงศ์ วท.บ.10
44 6204106309 นายไตรภพ พวงชื่น วท.บ.10
45 6204106316 นายพชร สมบูรณ์ชัย วท.บ.10
46 6204106323 นายศรายุทธ์ ราชฤทธิ์ วท.บ.10
47 6204106326 นายศุภฐิติ สำลีร่วง วท.บ.10
48 6204106332 นายสุวันไชย ชุ่มพงษ์พันธ์ วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
49 6205105308 นางสาวจิณห์นิภา ชาวงศ์ศรี รป.บ.10
50 6205105342 นางสาวนฤชา เจริญวิทย์ธนเดช รป.บ.10
51 6205105363 นายวัชรพล เอี่ยมสืบนุ่ม รป.บ.10
52 6205105381 นางสาวอนันตญา สุทธนู รป.บ.10
53 6205105388 นางสาวอิษฎา บุญธรรม รป.บ.10
54 6205105400 นายพีรวิชญ์ มณีดวงฤทธิ์ รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
55 6206102452 นางสาวภาสินี กาวรรณ์ บธ.บ.10
56 6206102453 นางสาวสโรชา มะลิวรรณ บธ.บ.10
57 6206103315 นายจักรกฤต สินเปียง บช.บ.10
58 6206103326 นางสาวณัฐณิชา จุ่มเย็น บช.บ.10
59 6206103340 นางสาวธัญลักษณ์ จันทรัศมี บช.บ.10
60 6206103347 นางสาวนราพร ใจกล้า บช.บ.10
61 6206103367 นายพันนฤทธิ์ โสมปาน บช.บ.10
62 6206103375 นางสาวรัตนพร ไพรสมพงษ์ บช.บ.10
63 6206103380 นางสาววรลักษณ์ หลินศุวนนท์ บช.บ.10
64 6206103386 นางสาววิมพ์วิภา ต้องใจ บช.บ.10
65 6206103393 นางสาวศศิวรรณ มะนุภา บช.บ.10
66 6206103402 นางสาวศุมณฑา คำแหลง บช.บ.10
67 6206103404 นางสาวสิทธิพร จิตมะโน บช.บ.10
68 6206103406 นางสาวสุจิตา หวานแท้ บช.บ.10
69 6206103407 นายสุธากุล หยังสู บช.บ.10
70 6206103411 นางสาวสุมินทร์ตรา ปะนามะสา บช.บ.10
71 6206103414 นางสาวอรหทัย สีชะเดช บช.บ.10
72 6206103423 นายนัทธพงศ์ แดงฟู บช.บ.10
73 6206103428 นางสาวอรณัญช์ ชนะจิตทอง บช.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
74 6212102303 นายกษิดิศ ชมชวน 10
75 6212102306 นายเฉลิมชัย วงศ์เจริญ 10
76 6212102311 นายเด่นภูมิ มามาก 10
77 6212102320 นายพัสกร คุ้มเมฆ 10
78 6212102324 นางสาวเพิ่มพูน ต้นวรรณา 10
79 6212102339 นายทรงพล พรมมี 10
 ศิลปศาสตร์
80 6214102307 นางสาวเกทเสมนี ศิลปะไพรวรรณ ศศ.บ.10
81 6214102309 นางสาวจารุกัญญ์ ปิมปะ ศศ.บ.10
82 6214102310 นางสาวจารุภา ศรีคิรินทร์ ศศ.บ.10
83 6214102325 นางสาวณัฐธิชา เสื้อมา ศศ.บ.10
84 6214102328 นางสาวดวงพร มาสา ศศ.บ.10
85 6214102399 นางสาวอชิรญา ยาวิลาศ ศศ.บ.10
86 6214102400 นายอธิษฐ์ แก้วเขียว ศศ.บ.10
87 6214102409 นางสาวอารยา อารยพิทยา ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
88 6118102313 นายจรินทร์ บุญวิจิตร ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
89 6122101383 นางสาวปิยะธิดา พฤษกิจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47