เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม2
วิทยาเขตแพร่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1 6308114341 นายระชานนท์ รักสวน วท.บ.10
2 6308114342 นางสาวรัชนี มโนรมย์ปกรณ์ วท.บ.10
3 6308114343 นายรัฐวุฒิ สุริยะมณี วท.บ.10
4 6308114344 นางสาวรัตนา หาญสู้ วท.บ.10
5 6308114345 นางสาวรัตนากร พรของอินทร์ วท.บ.10
6 6308114346 นางสาววรพรรณ เก่งวิกาล วท.บ.10
7 6308114348 นางสาววรรณยุดา บุตรนวน วท.บ.10
8 6308114349 นายวันชัย ทองฉิม วท.บ.10
9 6308114350 นายวิวัฒน์ คล้ายสุทธิ์ วท.บ.10
10 6308114351 นายศรพิชัย แหลมฉลาด วท.บ.10
11 6308114352 นางสาวศศิพร ฐานกุลกิจ วท.บ.10
12 6308114353 นางสาวศิรภัสสร แก้วมุกดา วท.บ.10
13 6308114354 นายศิรวิชญ์ ระวังภัย วท.บ.10
14 6308114355 นายศุภกรณ์ โป้ชะฎา วท.บ.10
15 6308114356 นายสรวิชญ์ อนันตกำเนิด วท.บ.10
16 6308114357 นางสาวสิริมา วงค์ดวงผา วท.บ.10
17 6308114358 นางสาวสุดารัตน์ เตชะสืบ วท.บ.10
18 6308114360 นางสาวสุพรทิพย์ กุลจิราชนกนันท์ วท.บ.10
19 6308114362 นางสาวอภิปรัชญา บุญอาจ วท.บ.10
20 6308114363 นางสาวอริสา เศษแอ วท.บ.10
21 6308114365 นางสาวอลิษา จันทร์แก้ว วท.บ.10
22 6308114366 นายอัมรินทร์ คำมูล วท.บ.10
23 6308114367 นายธัชชัย อัมพาประเสริฐ วท.บ.10
24 6308115324 นางสาวสุพรรษา นูพลกรัง วท.บ.10
25 6308131301 นางสาวเกศินี กลิ่นคล้าย วท.บ.10
26 6308131302 นายชัยธัช ฉ่ำเฉลิม วท.บ.10
27 6308131303 นายปพนธีร์ ผดุงกรรณ์ วท.บ.10
28 6308131304 นางสาวปิยธิดา สังข์สอน วท.บ.10
29 6308131305 นางสาวพิรุฬห์ลักษณ์ ยูปานนท์ วท.บ.10
30 6308131306 นายวัศพล เพชรคง วท.บ.10
31 6308131307 นายสรพัชร อโหสิ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47