เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากช321 : เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1 6305105398 นางสาวพิมพ์ปภัส อ้นบ้านดง รป.บ.10
2 6305105396 นางสาวอัญติมา อินทร์ชัย รป.บ.10
3 6305105393 นางสาวรัชดาพร อภัยนอก รป.บ.10
4 6305105392 นายรอซีดี ดอล๊ะ รป.บ.10
5 6305105389 นางสาวชนิกานต์ สิงห์คำ รป.บ.10
6 6305105388 นางสาวชวัลนัทธ์ ทองมีมาก รป.บ.10
7 6305105387 นางสาวศุภรัตน์ ปิมปา รป.บ.10
8 6305105386 นายศวัสกรณ์ ทิพย์โอสถ รป.บ.10
9 6305105384 นายภูมิศักดิ์ หารสุโพธิ์ รป.บ.10
10 6305105383 นางสาวพิมพิศา ใจแปง รป.บ.10
11 6305105382 นายพัฒนพงษ์ ถมยา รป.บ.10
12 6305105381 นายพลอธิป กันทา รป.บ.10
13 6305105380 นางสาวปิยนันท์ น้อยใจ รป.บ.10
14 6305105378 นายถิรวัฒน์ ปถมสุข รป.บ.10
15 6305105377 นางสาวชุตินันท์ กันทะวงค์ รป.บ.10
16 6305105375 นายจตุพร อินทจักร์ รป.บ.10
17 6305105373 นายกิตติวิทย์ นันตา รป.บ.10
18 6305105372 นางสาวอารีย์รัตน์ ลายะ รป.บ.10
19 6305105368 นางสาวอทิตยา วิชัยวงษ์ รป.บ.10
20 6305105367 นายแสงชัย อนุดีเก้า รป.บ.10
21 6305105365 นางสาวสุภิชา สมพงษ์ รป.บ.10
22 6305105364 นางสาวสุภาพร เฟื่องฟูสมบูรณ์ รป.บ.10
23 6305105363 นางสาวสุพัตรา ว่างป่อ รป.บ.10
24 6305105362 นางสาวสุชาดา ช้างดี รป.บ.10
25 6305105361 นางสาวสิรินดา สีเงา รป.บ.10
26 6305105360 นางสาวสิริกานดา เลื่อนลอย รป.บ.10
27 6305105359 นางสาวสิริกานดา จดจำ รป.บ.10
28 6305105358 นางสาวสายรุ้ง อาลัยไพรสณฑ์ รป.บ.10
29 6305105357 นางสาวสายชล ประพฤติ รป.บ.10
30 6305105356 นางสาวสลิลทิพย์ โล๊ะกาแก้ว รป.บ.10
31 6305105354 นางสาวศิริรัตน์ โรงคำ รป.บ.10
32 6305105353 นางสาวศรัญญา ลีกา รป.บ.10
33 6305105351 นางสาววัชราภรณ์ ศรีบุญเรือง รป.บ.10
34 6305105350 นายวรินทร์ คำมุลนา รป.บ.10
35 6305105349 นางสาววรรณวลี ใจดี รป.บ.10
36 6305105348 นายวชิรากร ราษตรีสกล รป.บ.10
37 6305105347 นางสาวรินรดา ป้องกัน รป.บ.10
38 6305105346 นางสาวรักตกันท์ กาละ รป.บ.10
39 6305105345 นางสาวมินธาดา ปาโน รป.บ.10
40 6305105343 นายพีชชญุตม์ ศรีสังวาลย์ รป.บ.10
41 6305105341 นางสาวพัทธนันท์ ยาปัน รป.บ.10
42 6305105340 นางสาวพัณณิตา ยอดดี รป.บ.10
43 6305105339 นางสาวพรนัชชา วิภาสธวัช รป.บ.10
44 6305105338 นางสาวผกามาศ ไววาง รป.บ.10
45 6305105337 นางสาวปวีณ์นุช ภูครองหิน รป.บ.10
46 6305105335 นางสาวปฐมาวดี แก้วกุลศรี รป.บ.10
47 6305105334 นางสาวบุญนิศา ทาคำ รป.บ.10
48 6305105333 นางสาวหนึ่งกมล พังแสงสุ รป.บ.10
49 6305105332 นางสาวนันทกานต์ มังคละ รป.บ.10
50 6305105331 นางสาวนัชริกา ปัญญาวงค์ รป.บ.10
51 6305105330 นางสาวนรีกานต์ ไทยนิยม รป.บ.10
52 6305105329 นางสาวนริสรา อินโอภาส รป.บ.10
53 6305105328 นายนพรัตน์ ศิริ รป.บ.10
54 6305105327 นายธีรโชติ ธรรมตา รป.บ.10
55 6305105326 นายธิติ ต๊ะพ่อ รป.บ.10
56 6305105325 นางสาวธรรมารัตน์ ขำขจร รป.บ.10
57 6305105324 นางสาวสาธิดา ยศบุญเรือง รป.บ.10
58 6305105323 นายทักษิณ แข็งแรง รป.บ.10
59 6305105322 นางสาวทรรศภรณ์ ภูมิมะนาว รป.บ.10
60 6305105321 นางสาวดารารัตน์ ถิ่นทิพย์ รป.บ.10
61 6305105320 นายดัสกร กัญจนะ รป.บ.10
62 6305105319 นางสาวณัฐวดี พุ่มชะเอม รป.บ.10
63 6305105318 นางสาวฐิตารีย์ ศรีจันทร์ รป.บ.10
64 6305105317 นางสาวฐิตาพร ใจดี รป.บ.10
65 6305105316 นายฐานทัพ ท้าวภูธร รป.บ.10
66 6305105314 นายชินวัฒน์ พวงอภัย รป.บ.10
67 6305105313 นางสาวชั้นบุญ เชียงปาละ รป.บ.10
68 6305105312 นางสาวชฎาพร เขียวคำสุข รป.บ.10
69 6305105311 นางสาวพิชญนัทธ์ ปัญญากูล รป.บ.10
70 6305105310 นางสาวจารุมน โพธริน รป.บ.10
71 6305105309 นางสาวจารุภา คงสถาน รป.บ.10
72 6305105308 นางสาวคุณนิธิ รองเดช รป.บ.10
73 6305105307 นายคณรัฐ ชื่นรัมย์ รป.บ.10
74 6305105306 นางสาวขวัญจิรา ผูกพันธุ์ รป.บ.10
75 6305105305 นางสาวขนิษฐา ยาวไธสง รป.บ.10
76 6305105304 นางสาวเกตุสุดา แย้มกระจ่าง รป.บ.10
77 6305105303 นางสาวกุลรัตน์ เชื้อติ๊บ รป.บ.10
78 6305105302 นายกานภวินท์ แก้วใส รป.บ.10
79 6305105301 นางสาวกมลวรรณ แคว้นคอนฉิม รป.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47