เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 พัฒนาการท่องเที่ยว
1 6309101301 นางสาวธวษมน ดำอำไพ ศศ.บ.10
2 6309101303 นางสาวกัญญารัตน์ ไชยวงค์ศรี ศศ.บ.10
3 6309101304 นายกันตพงศ์ ชลสินธุ์ ศศ.บ.10
4 6309101305 นางสาวกุลธิดา มั่งคั่ง ศศ.บ.10
5 6309101306 นายเขมณัฐ วามะศิริ ศศ.บ.10
6 6309101307 นางสาวจณิสตา จานแก้ว ศศ.บ.10
7 6309101308 นางสาวจรินทร์ดา จิมารส ศศ.บ.10
8 6309101309 นายจักรินทร์ กองหมอก ศศ.บ.10
9 6309101310 นางสาวจารุวรรณ อุดเลิศ ศศ.บ.10
10 6309101311 นางสาวจิณัฐชญา อาทรประชาชิต ศศ.บ.10
11 6309101312 นายจิรายุ สิงสุขศรี ศศ.บ.10
12 6309101313 นางสาวจุฑามาศ สีสุกไสย ศศ.บ.10
13 6309101314 นางสาวเจนจิรา วงภักดี ศศ.บ.10
14 6309101316 นางสาวชนนิศา สงวนนาม ศศ.บ.10
15 6309101317 นายชนม์ชนก ศรีสมบัติ ศศ.บ.10
16 6309101318 นางสาวชารินณา จันตะนี ศศ.บ.10
17 6309101319 นางสาวชุติพร ชัยเดช ศศ.บ.10
18 6309101320 นางสาวณหทัย ชุมเขียว ศศ.บ.10
19 6309101321 นายณัฐกานต์ แก้วรินมูล ศศ.บ.10
20 6309101322 นางสาวณัฐธิดา จันทร์แก้ว ศศ.บ.10
21 6309101323 นางสาวณัฐธิดา พนมเวช ศศ.บ.10
22 6309101324 นางสาวณัฐธิดา เสาริเดช ศศ.บ.10
23 6309101326 นายณัฐวุฒิ จันทคาม ศศ.บ.10
24 6309101327 นางสาวดวงหทัย ดวงพิชัย ศศ.บ.10
25 6309101328 นางสาวดาริกา บุญปั๋น ศศ.บ.10
26 6309101329 นางสาวทนาภรณ์ คำด้วง ศศ.บ.10
27 6309101330 นางสาวธนพร จองมิ้น ศศ.บ.10
28 6309101331 นางสาวธัญวรัตน์ ไชยสลี ศศ.บ.10
29 6309101332 นางสาวธันวา รัตนโภคา ศศ.บ.10
30 6309101333 นายธีรภัทร์ วงษ์นาค ศศ.บ.10
31 6309101334 นายธีรภัทร แก้วสิงขร ศศ.บ.10
32 6309101335 นายธีรภัทร สุวรรณโกมลชัย ศศ.บ.10
33 6309101336 นางสาวนภัสนันท์ สมใจ ศศ.บ.10
34 6309101337 นางสาวนฤมล แซ่ยะ ศศ.บ.10
35 6309101338 นางสาวนัทธมน จินะราช ศศ.บ.10
36 6309101339 นางสาวนัทธรดา ตันละมัยงาม ศศ.บ.10
37 6309101340 นายนิติ อ้อยกาบ ศศ.บ.10
38 6309101342 นางสาวปณัฐดา ฐิติญาณวิโรจน์ ศศ.บ.10
39 6309101343 นางสาวปณิดา ปาลียะ ศศ.บ.10
40 6309101344 นางสาวปภาวรินทร์ พรหมมา ศศ.บ.10
41 6309101345 นางสาวปาริฉัตร ดวงละม้าย ศศ.บ.10
42 6309101346 นางสาวปิยากร คำจันทร์ ศศ.บ.10
43 6309101347 นางสาวพนิดา ช่วยพันธ์ ศศ.บ.10
44 6309101349 นางสาวพริบดาว นาคแดง ศศ.บ.10
45 6309101350 นางสาวพอวา หาญดิฐกุล ศศ.บ.10
46 6309101351 นางสาวพิมประภา คำอ้าย ศศ.บ.10
47 6309101352 นางสาวพิมพ์ไพลิน บุรินทร์กุล ศศ.บ.10
48 6309101353 นายภัทรภณ สารีผล ศศ.บ.10
49 6309101354 นางสาวภัทราภา ยอดเกตุ ศศ.บ.10
50 6309101355 นางสาวภาวิณี ธิลำพูน ศศ.บ.10
51 6309101356 นายภูษณะ เสถียรวงศ์นุษา ศศ.บ.10
52 6309101358 นางสาวรมย์นลิน ใยน้อย ศศ.บ.10
53 6309101360 นางสาวรัญชัชศพร กังวลทรัพย์ ศศ.บ.10
54 6309101361 นางสาววงศ์รวี โกฏิวิเชียร ศศ.บ.10
55 6309101362 นางสาววนัสพร คำดี ศศ.บ.10
56 6309101363 นางสาววรารัตน์ ลิตา ศศ.บ.10
57 6309101364 นายวสันต์ จันทร์อ่อน ศศ.บ.10
58 6309101365 นางสาววันวิสา ลิ้มบ้วนฮก ศศ.บ.10
59 6309101366 นางสาววิภา วงค์ชัย ศศ.บ.10
60 6309101367 นางสาววีร์สุดา กาติ๊บ ศศ.บ.10
61 6309101368 นายวุฒิไกร สุดใจงาม ศศ.บ.10
62 6309101369 นางสาวศรีนารี ภาสดา ศศ.บ.10
63 6309101370 นางสาวศรีวราพร บุญมณี ศศ.บ.10
64 6309101371 นางสาวศศิวิมล อินต๊ะจักร ศศ.บ.10
65 6309101372 นางสาวศิริกุล ตะริดโน ศศ.บ.10
66 6309101373 นางสาวศิริยาภรณ์ นิทะช้อย ศศ.บ.10
67 6309101374 นางสาวศิริโสภา แก้วประสิทธิ์ ศศ.บ.10
68 6309101375 นายสรายุทธ วรรณ์สุทธะ ศศ.บ.10
69 6309101376 นางสาวสิริยุพา ยังดี ศศ.บ.10
70 6309101377 นางสาวสิรีธร ชัยภักดี ศศ.บ.10
71 6309101378 นางสาวสุกัญญา นนทธิ ศศ.บ.10
72 6309101379 นางสาวสุชาดา สุเค ศศ.บ.10
73 6309101380 นางสาวสุทธิดา แชอ่อง ศศ.บ.10
74 6309101381 นางสาวสุธาสินี เจริญปัฐยาวัต ศศ.บ.10
75 6309101382 นางสาวสุพิชฌาย์ รัตนธัมม์ ศศ.บ.10
76 6309101383 นายสุรเชษฐ์ แซ่เท่า ศศ.บ.10
77 6309101384 นางสาวสุรีรัตน์ สิงห์สุวรรณ ศศ.บ.10
78 6309101386 นางสาวโสรยา อ่อนตา ศศ.บ.10
79 6309101387 นางสาวเหมย ลุงอ่อง ศศ.บ.10
80 6309101388 นางสาวอนุสรา แสนสุวรรณ ศศ.บ.10
81 6309101389 นางสาวอรจิรา แก้วมณี ศศ.บ.10
82 6309101390 นางสาวอรวี โสดาวิชิต ศศ.บ.10
83 6309101391 นางสาวอัยย์ลดา กรุตอินทร์ ศศ.บ.10
84 6309101392 นางสาวอาทิตยา วระรัตน์ ศศ.บ.10
85 6309101393 นางสาวอาทิตยา สุริยา ศศ.บ.10
86 6309101394 นางสาวณัชชา รี่คุปต์ฤทธิ์ ศศ.บ.10
87 6309101395 นางสาวณัฎฐณิชา พรหมจันทร์ ศศ.บ.10
88 6309101396 นางสาวณัฐณิชา บุญทะจิตร ศศ.บ.10
89 6309101397 นายรชต แสนบุดดี ศศ.บ.10
90 6309101398 นางสาวลลิตา สุขศรี ศศ.บ.10
91 6309101399 นางสาววชิรญาณ์ บุตรดา ศศ.บ.10
92 6309101400 นางสาววรัญญา ตะติรัตน์ ศศ.บ.10
93 6309101401 นายกิตติธัช อินพรหม ศศ.บ.10
94 6309101402 นายณัฐภัทร โปธา ศศ.บ.10
95 6309101406 นางสาวสุดารัตน์ มากะนัต ศศ.บ.10
96 6309101409 นางสาวปุณณภา กันทะเป็ง ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
97 6219103502 นายการัณย์ กรรณาลงกรณ์ สถ.บ.10
98 6219103523 นายวรวรรษ คันธะนาลัย สถ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47