เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท102 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301101351 นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีสังข์ วท.บ.10
2 6301101352 นางสาวบัณฑิตตา บุญผ่อง วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
3 6104103301 นางสาวกมลนิตย์ สุภายอง วท.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
4 6310102301 นายกรวิชญ์ กายา วท.บ.10
5 6310102302 นายกฤษกร จิณะกับ วท.บ.10
6 6310102303 นายกลวัชร ปรารมภ์ วท.บ.10
7 6310102304 นางสาวจันทร์จิรา โยธา วท.บ.10
8 6310102305 นายจิณณวัตร ม่วงมี วท.บ.10
9 6310102308 นายชัยนิตย์ ธรรมมา วท.บ.10
10 6310102309 นายชัยวัฒน์ กนกจรัสวาณิชย์ วท.บ.10
11 6310102310 นายชุติวัต คะปานา วท.บ.10
12 6310102311 นายณภัทร สุวิมล วท.บ.10
13 6310102313 นายธนายุทธ เดชจินดา วท.บ.10
14 6310102314 นางสาวธีนิดา อัศวภูมิ วท.บ.10
15 6310102316 นางสาวปวริสรา กล่อมสุนทร วท.บ.10
16 6310102317 นางสาวพรรณวิษา เทพสิงห์ วท.บ.10
17 6310102319 นายภานุ แสงฉาย วท.บ.10
18 6310102320 นายวีรภัทร แก้วสีทองคำ วท.บ.10
19 6310102322 นายศิริชัย มณทอง วท.บ.10
20 6310102324 นายสุทธิพัตร์ ทองรัตน์ วท.บ.10
21 6310102325 นายสุทิวัส ดีชูศร วท.บ.10
22 6310102326 นางสาวธนิดา นองสมุทร วท.บ.10
23 6310102327 นายอธิษฐ์ รัศมีเพ็ญ วท.บ.10
24 6310102328 นายฮัดรีย์ จิตภาค วท.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
25 6322101305 นายกิตติพงศ์ ดีสุข วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
26 6322101307 นางสาวกิติยารัตน์ เลิศล้น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
27 6322101308 นางสาวกุสุมา มัธเรศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
28 6322101313 นางสาวจันทิมา นาขาม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
29 6322101318 นางสาวจีรนันท์ ผ่านผิว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
30 6322101324 นางสาวชลธิชา ประทุมทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
31 6322101327 นายชายชาญ พรมประสิทธิ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
32 6322101330 นายณธีวิชญ์ ศิระวิมลพงพษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
33 6322101341 นางสาวทัศติพร จักรปา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
34 6322101344 นางสาวธมลวรรณ ปุริวงศ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
35 6322101350 นายนพดล ศึกษาภักดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
36 6322101356 นางสาวนิฟิรดาวซ์ บาเหะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
37 6322101365 นางสาวปิยธิดา บูชากุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
38 6322101368 นายพงศกร ทองนอก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
39 6322101373 นายพันยุทธ นนท์ชี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
40 6322101374 นางสาวพิชชานันท์ ปินไชย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
41 6322101375 นางสาวพีระนันท์ ทองแม้น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
42 6322101377 นายพุทธิพงษ์ วงษ์ศิริสุพรชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
43 6322101378 นายภคิน บัวเขียว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
44 6322101379 นายภูวนัย กันธิยะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
45 6322101380 นางสาวมนธิญา สุตา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
46 6322101382 นายไมเคิล ฟานเนียฟัน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
47 6322101390 นางสาวลฎาภา เสาร์ไชย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
48 6322101398 นายวรวิทย์ จันทิมา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
49 6322101403 นางสาววารีเพลิน จวบสมัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
50 6322101405 นางสาววิวิศนา กุลชา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
51 6322101406 นายศิรพงษ์ สวัสดิ์ชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
52 6322101408 นางสาวศิริภรณ์ อ้วนคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
53 6322101413 นางสาวสิรปภา ชื่นประทุม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
54 6322101414 นายสิรวิชญ์ คำมอญ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
55 6322101416 นางสาวสุมิตรา สามัคคี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
56 6322101425 นางสาวอรนุช ดุจเฟื่องฟ้า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
57 6322101428 นายอรุณ แซ่ลี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
58 6322101430 นางสาวอัมรินทร์ เขียวคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
59 6322101434 นางสาวอาภาภัทร หัวดอน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47