เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว220 : สัตววิทยา
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6322101419 นางสาวเสาวลักษณ์ บังหมัด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
2 6322101418 นางสาวสุวิมล เอกวงษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
3 6322101416 นางสาวสุมิตรา สามัคคี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
4 6322101415 นางสาวสุธิดา งำเมืองตึง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
5 6322101414 นายสิรวิชญ์ คำมอญ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
6 6322101413 นางสาวสิรปภา ชื่นประทุม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
7 6322101412 นางสาวสรัลพร ส่องแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
8 6322101411 นางสาวศุภลักษณ์ ทองเขียว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
9 6322101409 นายศิริศักดิ์ สีปุ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
10 6322101408 นางสาวศิริภรณ์ อ้วนคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
11 6322101407 นางสาวศิรินันท์ กันทะอินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
12 6322101406 นายศิรพงษ์ สวัสดิ์ชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
13 6322101405 นางสาววิวิศนา กุลชา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
14 6322101404 นางสาววิภาดา บุญเลิศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
15 6322101403 นางสาววารีเพลิน จวบสมัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
16 6322101402 นางสาววัทนวิภา ใหม่ทองดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
17 6322101401 นางสาววศินี เวนวล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
18 6322101400 นางสาววริศรา เขียวน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
19 6322101399 นางสาววรัชยา เมืองตาแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
20 6322101398 นายวรวิทย์ จันทิมา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
21 6322101397 นายวรวิทย์ ศศิปการสกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
22 6322101396 นายวรวิทย์ ขวัญรอด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
23 6322101395 นางสาววรรณิกา สุดใจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
24 6322101394 นางสาววรรณกร วิภาจักษณกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
25 6322101393 นางสาววรนุช พนาจำปาสถิต วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
26 6322101392 นางสาววรกมล เถาว์พิมาย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
27 6322101391 นางสาวลลิตา เปียงใจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47