เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท014 : การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
กลุ่ม9
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301125302 นางสาวกานต์ธีรา คาลี วท.บ.10
2 6301125303 นายกิตติ มีสุข วท.บ.10
3 6301125304 นายกิตติพร ดวนใหญ่ วท.บ.10
4 6301125305 นายเกริกพล พิทาคำ วท.บ.10
5 6301125306 นายคุณากร บดีรัฐ วท.บ.10
6 6301125307 นายจิรพนธ์ ทองแก้ว วท.บ.10
7 6301125309 นางสาวชฎาภรณ์ ตาบุญ วท.บ.10
8 6301125310 นางสาวชัญญา น้ำวน วท.บ.10
9 6301125311 นางสาวชิดชนก ส่างสุ วท.บ.10
10 6301125312 นายชิติพัทธ์ รัตนชัยประสิทธิ์ วท.บ.10
11 6301125313 นายชิษณุพงศ์ กาวิน่าน วท.บ.10
12 6301125315 นางสาวฐิติพร เกษตรสุขใจ วท.บ.10
13 6301125316 นายฐิติพันธ์ จันต๊ะวงค์ วท.บ.10
14 6301125317 นายณัฐพงศ์ มณเฑียรรัตน์ วท.บ.10
15 6301125320 นายธณธร คำภีระ วท.บ.10
16 6301125322 นายประสิทธิ์ ยาวิละ วท.บ.10
17 6301125323 นายปวริศ บุญเพิ่ม วท.บ.10
18 6301125324 นายปวเรศ นามะเสน วท.บ.10
19 6301125325 นายชัชวิทย์ พฤกษ์ภิรมย์รัก วท.บ.10
20 6301125326 นางสาวพรลภัส ฟูสอน วท.บ.10
21 6301125327 นางสาวพัชริญา ภิราราม วท.บ.10
22 6301125328 นางสาวพิชชา ผัด วท.บ.10
23 6301125329 นางสาวเพ็ญพร จันทพูล วท.บ.10
24 6301125330 นายภูริวัฒน์ ปรีดี วท.บ.10
25 6301125331 นายภูริวิทย์ พรหมตัน วท.บ.10
26 6301125332 นางสาวมาลีวัลย์ ยาวิชัย วท.บ.10
27 6301125333 นางสาวรวี ขุนลาว วท.บ.10
28 6301125334 นายวรรษชล นนทโคตร วท.บ.10
29 6301125335 นางสาววรัญญา หล้าคอม วท.บ.10
30 6301125336 นางสาววันทนา เครือทัต วท.บ.10
31 6301125337 นางสาวศศิธร คำปวง วท.บ.10
32 6301125338 นางสาวศสิประภา พาวิชา วท.บ.10
33 6301125339 นายศิวัช ทวิติยกุล วท.บ.10
34 6301125340 นายศุภณัฏ ทองมี วท.บ.10
35 6301125341 นายสรรค์โสภาคย์ หลัดโส๊ะ วท.บ.10
36 6301125342 นายสหรัฐ ผลชูศรี วท.บ.10
37 6301125343 นายสุขุมพันธ์ พยาราช วท.บ.10
38 6301125344 นางสาวสุพิชญา จันทร์จู วท.บ.10
39 6301125347 นางสาวออมสิน ปินคำ วท.บ.10
40 6301125348 นายอัษฎาวุฒิ จันทร์แก้ว วท.บ.10
41 6301125349 นางสาวอาภัสรา ฤทธิ์มาศ วท.บ.10
42 6301125350 นายกิตติธร จันทร์มา วท.บ.10
43 6301125353 นายพีรพัฒน์ โรจนปกรณ์ วท.บ.10
44 6301125354 นายพีรวิชญ์ บุญเพ็ง วท.บ.10
45 6301125356 นางสาววนิดา จะที วท.บ.10
46 6301125357 นางสาววรรณวิสา ราชปรีชายุทธ วท.บ.10
47 6301125360 นายวิศวรรษ สืบสอน วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
48 6104103309 นางสาวฉัตรกาญจน์ จันทะพุธ วท.บ.10
49 6104103328 นางสาวฤกษ์สิญาภรณ์ กิ้มเส้ง วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47