เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท014 : การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 พัฒนาการท่องเที่ยว
1 6309102339 นางสาวกิตติมา สมบูรณ์ ศศ.บ.10
2 6309102337 นางสาวอริสรา ปัญญานนท์ ศศ.บ.10
3 6309102336 นางสาววรรนิดา บุดดี ศศ.บ.10
4 6309102335 นางสาวอารียา ตองเช ศศ.บ.10
5 6309102333 นายอนุชา แก้วมา ศศ.บ.10
6 6309102332 นางสาวอรวีร์กร ปัญญาพิมพ์ ศศ.บ.10
7 6309102331 นางสาวสโรชา เรืองจินดา ศศ.บ.10
8 6309102330 นางสาวสกาวเดือน แววศรีทิม ศศ.บ.10
9 6309102329 นางสาวศิริรัตน์ ถาวรสันต์ ศศ.บ.10
10 6309102327 นายวริทธิ์ธร ปรางน้อย ศศ.บ.10
11 6309102326 นายชาญวัศ ชีวบุญวุฒิ ศศ.บ.10
12 6309102325 นางสาววนาลี สุภา ศศ.บ.10
13 6309102324 นายรัชพล แสงบุญเรือง ศศ.บ.10
14 6309102322 นางสาวมิเชลล์ เฟอร์รี่ ศศ.บ.10
15 6309102320 นางสาวพีรณัฐ ไกรษร ศศ.บ.10
16 6309102319 นางสาวพิมพ์ณัฏฐชา ใจน้อย ศศ.บ.10
17 6309102318 นางสาวพนมพร เชิดชู ศศ.บ.10
18 6309102317 นางสาวปารณีย์ วงเดือน ศศ.บ.10
19 6309102316 นายปัณณวิชญ์ ไชยเดช ศศ.บ.10
20 6309102315 นางสาวนิตยา ขยันกิจ ศศ.บ.10
21 6309102314 นายทักษิณ แซ่ย่าง ศศ.บ.10
22 6309102313 นางสาวธีระนันท์ อนันมา ศศ.บ.10
23 6309102311 นางสาวธัชมาส นิธิธนวรรธน์ ศศ.บ.10
24 6309102310 นางสาวณัฐธินันท์ องการ ศศ.บ.10
25 6309102309 นางสาวณัฐณิชา อินราษฎร ศศ.บ.10
26 6309102308 นางสาวณัญก์นภัส ดีแสง ศศ.บ.10
27 6309102307 นางสาวเฌอร์รี เรซาเบกี ศศ.บ.10
28 6309102306 นายซาโตรุ มูระยามะ ศศ.บ.10
29 6309102303 นางสาวกัลยรัตน์ สุขรัตน์ ศศ.บ.10
30 6309102302 นางสาวกัญญารัตน์ แสงสว่าง ศศ.บ.10
31 6309102301 นางสาวกัญญาพัชร เปียดี ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47