เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท014 : การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301113307 นางสาวอภิญญา นำนนท์ วท.บ.10
2 6301113306 นายศรัญย์ ประทุมตรี วท.บ.10
3 6301113305 นางสาววิลาวรรณ ชมภูเทพ วท.บ.10
4 6301113303 นายธนวัฒน์ ใจประเสริฐ วท.บ.10
5 6301113302 นายณัฐพล ตั้งเตี้ย วท.บ.10
6 6301113301 นายชัชวาลย์ แซ่ม้า วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
7 6303102330 นายมนัสวี แก้วกันหา วศ.บ.10
8 6303102329 นางสาวอินทิรา แสงอุทัย วศ.บ.10
9 6303102328 นางสาวสุพิชชา กันทาวงศ์ วศ.บ.10
10 6303102326 นางสาวรุ่งตะวัน สวนสวรรค์ วศ.บ.10
11 6303102323 นางสาวภีรนีย์ มหิสลากุล วศ.บ.10
12 6303102322 นางสาวภัทริณี ฤทธิ์เรืองรุ่ง วศ.บ.10
13 6303102321 นางสาวภัคจีราพร ปู่ก่ำ วศ.บ.10
14 6303102320 นางสาวพรสุดา บุระเนตร วศ.บ.10
15 6303102319 นางสาวปิยนุช จันทร์มูล วศ.บ.10
16 6303102318 นายปฏิญญา พาดา วศ.บ.10
17 6303102316 นางสาวนันทการต์ อักขระพันธ์ วศ.บ.10
18 6303102315 นายธีระนันต์ วาสีอนุรักษ์ วศ.บ.10
19 6303102314 นางสาวธิดารัตน์ สุขทิพย์ วศ.บ.10
20 6303102312 นางสาวณัฐธิรา คูณขุนทด วศ.บ.10
21 6303102311 นางสาวณัฐณิชา พรรณาสุระ วศ.บ.10
22 6303102310 นางสาวญาดา เอี่ยมสอาด วศ.บ.10
23 6303102309 นายชวลิต อินตาเส้า วศ.บ.10
24 6303102308 นางสาวชนากานต์ แจ้งสิทธาเวช วศ.บ.10
25 6303102307 นายเจษฎา งามพักตร์ วศ.บ.10
26 6303102306 นายจิระวัฒน์ ประทุมชาติ วศ.บ.10
27 6303102305 นายจิตรภาณุ ปิตุรัตน์ วศ.บ.10
28 6303102304 นางสาวจิตตราภรณ์ ใจตื้อ วศ.บ.10
29 6303102303 นางสาวจงรักษ์ วันทอง วศ.บ.10
30 6303102302 นางสาวเขมิกา สุพะศิริ วศ.บ.10
31 6303102301 นางสาวกรณิกา อัตนสูตร วศ.บ.10
 วิทยาศาสตร์
32 6304108302 นางสาววชิรญาณ์ ศรีจันทร์ วท.บ.10
33 6304108301 นางสาวกันต์นิษฐ์ วังคีรี วท.บ.10
34 6204105308 นางสาวธันย์ชนก สุยะ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47