เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท014 : การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
กลุ่ม6
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6103104311 นายวรปรัชญ์ ชัยรุ่งโรจน์สกุล วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
2 6306101302 นายกมลภพ แก้วเดียว บธ.บ.10
3 6306101304 นายกร ธเนศวรสุวรรณ บธ.บ.10
4 6306101306 นางสาวกฤติกร ต๊กควรเฮง บธ.บ.10
5 6306101307 นายกษิติ นครแพง บธ.บ.10
6 6306101308 นางสาวกัญญาพัชร อาจธัญกรรม บธ.บ.10
7 6306101309 นายกันติทัต กอดู่ บธ.บ.10
8 6306101311 นางสาวกุลนันท์ ทองคำ บธ.บ.10
9 6306101312 นางสาวกุลภรณ์ อินทนุ บธ.บ.10
10 6306101313 นางสาวเกศรินทร์ พลประถม บธ.บ.10
11 6306101314 นางสาวคำหลาว ลุงยอด บธ.บ.10
12 6306101315 นางสาวคุณัญญา เหลืองกิตติคุณ บธ.บ.10
13 6306101316 นางสาวจินดาพร อิ่นคำ บธ.บ.10
14 6306101318 นายจิรพนธ์ สุริยา บธ.บ.10
15 6306101319 นางสาวจิรันธนิน อินปันบุตร บธ.บ.10
16 6306101320 นางสาวเจนจิรา ปาแตงอ่อน บธ.บ.10
17 6306101321 นายฉัตรชัย ไพรสถิตสวาท บธ.บ.10
18 6306101322 นางสาวชฎาพร เพชรวงศ์ บธ.บ.10
19 6306101323 นางสาวชฎาภรณ์ ศักดิ์คงนันทกุล บธ.บ.10
20 6306101324 นางสาวชฎารัตน์ จักรปา บธ.บ.10
21 6306101325 นางสาวชนนิกานต์ สุวรรณไตร บธ.บ.10
22 6306101326 นางสาวชนัสรา ธนะภพ บธ.บ.10
23 6306101327 นางสาวชนากานต์ เลิศไตรคุปต์ บธ.บ.10
24 6306101328 นางสาวชมพูนุช ยงยืน บธ.บ.10
25 6306101329 นายชัยพันธ์ พรธีรโชติ บธ.บ.10
26 6306101330 นางสาวชาลีนา สาเหล่ บธ.บ.10
27 6306101331 นางสาวซารีน่า หะจิ บธ.บ.10
28 6306101332 นายณรงค์ฤทธิ์ เครือสกุลเพ็ญ บธ.บ.10
29 6306101333 นางสาวณัชชา การดี บธ.บ.10
30 6306101334 นางสาวณัฏฐณิชา สายอินต๊ะ บธ.บ.10
31 6306101335 นายณัฏฐนันท์ เครือแปง บธ.บ.10
32 6306101336 นายณัฐชัย เนตรใหญ่ บธ.บ.10
33 6306101337 นางสาวณัฐฐาพร กลิ่นมาลัย บธ.บ.10
34 6306101338 นางสาวณัฐธิดา เปงดี บธ.บ.10
35 6306101341 นางสาวณัฐวดี อินสอน บธ.บ.10
36 6306101342 นางสาวณัฐวรันทร แซ่ตั้ง บธ.บ.10
37 6306101343 นางสาวณิชนันทน์ ฤกษ์งาม บธ.บ.10
38 6306101344 นางสาวดลพร จมรมงคลพิไล บธ.บ.10
39 6306101345 นายแทนตะวัน โพธิ์สอน บธ.บ.10
40 6306101347 นางสาวธัญญเรศ ทองเมือง บธ.บ.10
41 6306101349 นางสาวธัญลักษณ์ ป้อปาลี บธ.บ.10
42 6306101350 นายธีรศักดิ์ มาติ๊บ บธ.บ.10
43 6306101351 นายธีระพัฒน์ คำมาปัน บธ.บ.10
44 6306101352 นายนฤบดี จำปาทอง บธ.บ.10
45 6306101354 นายนัฎชากร ปิ่นยา บธ.บ.10
46 6306101355 นางสาวน้ำฝน ชมภูกลาง บธ.บ.10
47 6306101356 นางสาวบัณฑิตา ทองเทียน บธ.บ.10
48 6306101359 นางสาวปณาลี นิจศรีวงศ์ บธ.บ.10
49 6306101360 นายปภาวิน บัวรวย บธ.บ.10
50 6306101361 นายปรมินทร์ ตรีรัตนาเศรฐ บธ.บ.10
51 6306101362 นางสาวปอรรัชม์ วงค์โห้ บธ.บ.10
52 6306101363 นางสาวปาลิดา ธนภัทรหิรัญ บธ.บ.10
53 6306101364 นายปีติภัทร ใจพรหม บธ.บ.10
54 6306101366 นางสาวพรชนก โชคกิตติกุล บธ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47