เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาสศ241 : การผลิตสัตว์ปีก
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6322101016 นางสาวรุจิรา ตั้งเมธากุล วท.บ.10
2 6322101004 นายจีรศักดิ์ ไชยยา วท.บ.10
3 6322101003 นายจิรวัฒน์ กันธะจักร วท.บ.10
4 6322101002 นายจักรินทร์ ปันทวัง วท.บ.10
5 6222101447 นางสาวกชกร ละชี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
6 6222101446 นายทนันชิด ยศคำลือ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
7 6222101445 นางสาวอินธุอร ยอดคีรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
8 6222101443 นางสาวอารยา นันทเพชร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
9 6222101442 นายอาทิตย์ ไปยะโพธิ์ศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
10 6222101440 นายอัครภูมิ แก้วสมฤทธิ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
11 6222101439 นายอภิรัตน์ ฤดีมรดก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
12 6222101438 นายอนุรุท ตีที วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
13 6222101437 นายอนุรักษ์ มุ่งพันกลาง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
14 6222101436 นางสาวหัทยา สิงห์คำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
15 6222101435 นางสาวหนึ่งฤทัย มีโชคชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
16 6222101434 นางสาวสุพัตรา มาคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
17 6222101433 นางสาวสุธิดา เฟื่องฟู วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
18 6222101432 นางสาวสุทธิดา โนจา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
19 6222101431 นางสาวสุดารัตน์ โม่งปราณีต วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
20 6222101430 นางสาวสุดารัตน์ พุงขาว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
21 6222101429 นางสาวสิริวิมล พิมสาร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
22 6222101428 นางสาวสอางค์ทิพย์ นวลศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
23 6222101427 นายสหรัฐ สูบกำปัง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
24 6222101426 นางสาวสโรชา นาคยอดทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
25 6222101425 นายสรายุทธ โพธิ์ทรัพย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
26 6222101424 นายสรวิศ ภู่สมบูรณ์ไพศาล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
27 6222101423 นายสรวิชญ์ บุญสม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
28 6222101422 นางสาวสมศรี พิลาสชวนพิศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
29 6222101421 นางสาวศุภิสรา ชัยมงคล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
30 6222101420 นายศุภวิชญ์ วงษา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
31 6222101419 นางสาวศุภรดา แสงศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
32 6222101418 นายศุภกานต์ ใจน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
33 6222101417 นางสาวศิริเนตร จิตรสม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
34 6222101416 นางสาวศานันทิณี นรสิงห์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
35 6222101415 นางสาวศศิธร อินต๊ะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
36 6222101414 นางสาวศรัญญา ทานิน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
37 6222101413 นายศตวรรษ แก้วมูลมุข วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
38 6222101412 นางสาววีรภัทรา จะวรรณะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
39 6222101411 นายวิชชากร นากลาง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
40 6222101410 นายว่าจ้าง แซ่ว่าง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
41 6222101408 นายวัชระ ไชยเมืองชื่น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
42 6222101407 นายวัชรพล ปัดมะริด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
43 6222101406 นายวรานนท์ นนท์ศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
44 6222101405 นางสาววรรณภา เสือสง่า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
45 6222101404 นางสาววนิดา กุดหินนอก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
46 6222101403 นายวนราช ดารา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
47 6222101401 นางสาววทันยา ทรัพย์เจริญไว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
48 6222101400 นางสาวลลิดา สีสุวรรณ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
49 6222101399 นางสาวรินลณี วิมนโนช วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
50 6222101398 นายรัฐพล พลเทียร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
51 6222101397 นางสาวรัญชิดา สุขคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
52 6222101396 นางสาวรวิสรา โรจน์นครินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
53 6222101395 นางสาวมาลี แยแปงกู่ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
54 6222101394 นายภาสกร โชติเรืองนภา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
55 6222101391 นางสาวภัสรัค ราพิงค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
56 6222101390 นายภัทราวุธ ธรรมจักร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
57 6222101389 นางสาวภัทรวดี ทองน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
58 6222101388 นางสาวภคมน โตเอี่ยม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
59 6222101386 นายพีรพัท คำอ้าย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
60 6222101385 นางสาวพิสุทธิณีย์ บุญเรือง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
61 6222101384 นายพิธพัฒน์ สีเขียว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
62 6222101383 นางสาวพิชญาภา ภูริศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
63 6222101382 นางสาวพัชริดา กันทะวงค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
64 6222101381 นางสาวพฤกษา เบ้าจรรยา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
65 6222101380 นางสาวพรชนิตว์ หนุนวงค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
66 6222101379 นายพงสกร อุดติ๊บ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
67 6222101378 นางสาวปิยาพัชร เพ็ชรวัฒนาภา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
68 6222101377 นางสาวปิฏัฐตรากร คิดอ่าน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
69 6222101376 นางสาวปาริฉัตร แสนกา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
70 6222101374 นางสาวปริญญาใจ ด้วงอินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
71 6222101373 นางสาวประดับศรี พันพา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
72 6222101372 นายปรมินทร์ แสงจันทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
73 6222101370 นางสาวปณิตา กอนแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
74 6222101369 นายปฏิภาณ เกิดสว่าง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
75 6222101368 นางสาวเบญจวรรณ ครองยุทธ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
76 6222101367 นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญมาตุ้ย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
77 6222101365 นางสาวบัณฑิตา พิมพา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
78 6222101364 นางสาวนิสรา แพงน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
79 6222101363 นางสาวนิธิพร บรรจงปรุ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
80 6222101362 นางสาวนิติภรณ์ กาชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
81 6222101361 นางสาวนัทริกา จินะกาศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
82 6222101360 นางสาวนฤมล สุวรรณโน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
83 6222101359 นางสาวนฤมล เกษมศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
84 6222101358 นางสาวนภัสกมล ภู่ชินาพันธ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
85 6222101357 นายนพวิชญ์ ไวยารัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
86 6222101356 นางสาวนธพร หนองคาย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
87 6222101355 นางสาวนครัตน์ อารักษ์คุณากร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
88 6222101353 นายธีรภัทร พรหมศร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
89 6222101351 นางสาวธัญญารัตน์ กันทาวิน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
90 6222101350 นางสาวธนานันท์ คำเกิด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
91 6222101349 นายธนาธิป ศิริญาณ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
92 6222101348 นายธนาธร กสิกรรม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
93 6222101347 นายธนวิทย์ อาสนาทิพย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
94 6222101346 นายธนภูมิ ธรรมชาติเสริม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
95 6222101345 นายธนภัทร เขียวแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
96 6222101344 นายธนพล ชมภูชิต วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
97 6222101343 นายธนกร คุ้มพร้อม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
98 6222101342 นางสาวทิพย์ลาวัลย์ ปาอินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
99 6222101341 นางสาวดวงกมล ยากันทา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
100 6222101340 นายณัฐนันท์ เชอรัมย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
101 6222101339 นายณัฐดนัย คำมาก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
102 6222101338 นายณัฐดนัย กุนาจา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
103 6222101337 นางสาวณัฐณิชา ปินใจรักษา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
104 6222101336 นายณราพงษ์ ปูแปง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
105 6222101333 นางสาวฐรินภรณ์ ภูมิพล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
106 6222101332 นางสาวชุติมน ทากลาง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
107 6222101331 นายชินวุฒิ จันต๊ะใจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
108 6222101330 นางสาวชวิศา วงค์ดาราวรรณ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
109 6222101329 นางสาวชนมล ตรีพาทย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
110 6222101328 นางสาวชฎากาญจน์ หลวงปางอ้าย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
111 6222101326 นางสาวจีราพร พงษ์กลาง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
112 6222101325 นางสาวจีรภา ดอนปัน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
113 6222101324 นางสาวจีรพรรณ ยิ้มสุข วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
114 6222101323 นางสาวจีรนันท์ ติ๊บหน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
115 6222101322 นางสาวจิราพร ผลฟักแฟง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
116 6222101321 นายจิรกิตต์ สุดใจคุณานุรักษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
117 6222101320 นางสาวจินตนา วิริยสามารถ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
118 6222101319 นายจารุกิตติ์ จันต๊ะพงษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
119 6222101317 นางสาวจารวี สวัสดิ์ไธสง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
120 6222101316 นางสาวจริยาพร สีแสด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
121 6222101315 นางสาวจตุภรณ์ ปานหลุมเข้า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
122 6222101314 นางสาวขวัญฤดี อนุรักษ์ป่า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
123 6222101313 นางสาวเกวลิน ลายพัฒน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
124 6222101312 นางสาวเก็จมณี วิเลศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
125 6222101311 นายกิตติพงศ์ ผิวคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
126 6222101310 นางสาวกัลยาณี ปวงจักร์ทา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
127 6222101309 นายกันตพงษ์ เลาหาง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
128 6222101308 นางสาวกัญญรัตน์ ทองนรินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
129 6222101306 นางสาวกรรณิการ์ ทาต๊ะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
130 6222101303 นางสาวกนกวรรณ กาวี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
131 6222101302 นางสาวกนกพร เป็งเมืองมูล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47