เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท014 : การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
กลุ่ม11
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ศิลปศาสตร์
1 6314101364 นางสาวพรรณพิชชา ยิ้มเจริญ ศศ.บ.10
2 6314101365 นางสาวพรหมพร สุขพิมาย ศศ.บ.10
3 6314101366 นายรภีพาญจณ์ พิภัฌรเวชกุล ศศ.บ.10
4 6314101367 นางสาวพัชราภรณ์ แซ่อ๋อง ศศ.บ.10
5 6314101368 นายพันธบัตร พันธเสน ศศ.บ.10
6 6314101370 นายพีรวิชญ์ อุตวัฒน์ ศศ.บ.10
7 6314101371 นายพีรวิทย์ อินหอม ศศ.บ.10
8 6314101372 นายพูนภัค วิสิฐสันติสุข ศศ.บ.10
9 6314101373 นายภัทรโชค ทุมา ศศ.บ.10
10 6314101374 นายภัทรพล ใจล่วง ศศ.บ.10
11 6314101375 นายภัทราวุธ โภคาปกรณ์ ศศ.บ.10
12 6314101376 นายภาณุพงศ์ บัวระหงษ์ ศศ.บ.10
13 6314101379 นางสาวมณฑาทิพย์ หอมมาลี ศศ.บ.10
14 6314101380 นางสาวมณฑิรา แดงใหม่ ศศ.บ.10
15 6314101384 นายรณกร อัศวบวรวงศ์ ศศ.บ.10
16 6314101385 นายรัตนชัย ทองคำ ศศ.บ.10
17 6314101386 นางสาวรุ่งอรุณ เกษวิริยการ ศศ.บ.10
18 6314101388 นายวรเมธ อินต๊ะอาด ศศ.บ.10
19 6314101389 นางสาววรรณทนีย์ น้อยหลวง ศศ.บ.10
20 6314101391 นายวสันต์ เกียรติศักดิ์สกุล ศศ.บ.10
21 6314101393 นางสาววิภาวี พูลทรัพย์ ศศ.บ.10
22 6314101394 นางสาววิระชา ทองน้อย ศศ.บ.10
23 6314101395 นางสาววิลาสินี วัฒนะ ศศ.บ.10
24 6314101396 นายวีรวัฒน์ สังข์ทอง ศศ.บ.10
25 6314101397 นายศตวรรษ สมพริ้ง ศศ.บ.10
26 6314101398 นายศรายุธ เครื่องสกุล ศศ.บ.10
27 6314101401 นางสาวศิริธิดา สิทธิพูนอนุภาพ ศศ.บ.10
28 6314101402 นางสาวศิริลักษณ์ อินมี ศศ.บ.10
29 6314101403 นางสาวศุภวดี บุราคร ศศ.บ.10
30 6314101405 นางสาวสุกัญญา พูลถาวร ศศ.บ.10
31 6314101406 นางสาวสุกัญญา อู่วิเชียร ศศ.บ.10
32 6314101407 นางสาวสุดารัตน์ สุกคำ ศศ.บ.10
33 6314101410 นายเสฏฐวุฒิ พึ่งพา ศศ.บ.10
34 6314101411 นางสาวหฤทชญา ปกเขียว ศศ.บ.10
35 6314101412 นายหฤษฎ์ ซิเนท์ ศศ.บ.10
36 6314101414 นายอนุชา กองมูล ศศ.บ.10
37 6314101415 นายอนุพันธ์ กันธะสอน ศศ.บ.10
38 6314101416 นางสาวอมรรัตน์ ผ่องทิพย์ ศศ.บ.10
39 6314101417 นางสาวอรณิชา ลุงหล่อ ศศ.บ.10
40 6314101418 นางสาวอรธิฌา แหลมเงินทวีศรี ศศ.บ.10
41 6314101419 นายอรรถกิจ ดาวเรือง ศศ.บ.10
42 6314101420 นายอักษร เนคะมานุรักษ์ ศศ.บ.10
43 6314101421 นางสาวอัญชิษฐา ชีแก้ว ศศ.บ.10
44 6314101422 นางสาวอัมรินทร์ คำลือ ศศ.บ.10
45 6314101423 นายอัษฎาวุธ แสนแก้ว ศศ.บ.10
46 6314101424 นางสาวอุษาพร เหลือศรีจันทร์ ศศ.บ.10
47 6314101425 นายเอกอุดม เป็งเมืองมูล ศศ.บ.10
48 6314101426 นางสาวไอลดา สังวล ศศ.บ.10
49 6314101428 นางสาวชญาดา กล้าคง ศศ.บ.10
50 6314101430 นางสาวธัญญารักษ์ อาลักษณ์ธรรม ศศ.บ.10
51 6314101433 นางสาวพรนภา ปัญญา ศศ.บ.10
52 6314101434 นายภูวดล ศรีบุญเรือง ศศ.บ.10
53 6314101437 นางสาวสุกัญญา แก่นโทน ศศ.บ.10
54 6314101438 นายสุรเกียรติ์ สุคันธมาลย์ ศศ.บ.10
55 6314101439 นางสาวเสาวภา แก้วมาลา ศศ.บ.10
56 6314101440 นายอภิเชษฐ์ เพ็ชรโต ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47