เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท102 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สมทบ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301222042 นายศิริพงษ์ ริทู วท.บ.10
2 6301222040 นางสาวณัฐชาพินธ์ คำราม วท.บ.10
3 6301222039 นายอิสระ บุญสูง วท.บ.10
4 6301222038 นายวรุฒ ใจมิภักดิ์ วท.บ.10
5 6301222037 นายนิธิกร ณัฏฐ์อุรุชา วท.บ.10
6 6301222036 นางสาวสุทามาศ ต๊ะไชย วท.บ.10
7 6301222035 นายวิทยา ทาริเดช วท.บ.10
8 6301222034 MissHuenou Laoking วท.บ.10
9 6301222033 นายอัศวนารถ พงษ์โอภาส วท.บ.10
10 6301222032 นายอรรถชัย ถาวรเมตตาจิต วท.บ.10
11 6301222030 นายอดิศักดิ์ ออนศรี วท.บ.10
12 6301222029 นายอดิศร เมืองอ้าย วท.บ.10
13 6301222028 นายสุริยา คำประเสริฐ วท.บ.10
14 6301222027 นายสุรศักดิ์ แตงเจริญ วท.บ.10
15 6301222026 นายสุธิมนต์ แดนคีรีราษฎร์ วท.บ.10
16 6301222025 MissSoudaphone Hakhoumphachanh วท.บ.10
17 6301222024 นายสิทธิพร แก้วเกิด วท.บ.10
18 6301222023 นางสาวสาธวี บรรพตโคมเพชร วท.บ.10
19 6301222022 นางสาวศศินิภา สุทะปา วท.บ.10
20 6301222021 MissSikhai Somneuk วท.บ.10
21 6301222020 MissVisakhone Douangphachanh วท.บ.10
22 6301222018 นายวิรัตน์ ดุลยภาพสายชล วท.บ.10
23 6301222017 นายวงศธร สุขวสันต์สร้าง วท.บ.10
24 6301222016 นายรัฐวุฒิ คำใส วท.บ.10
25 6301222015 นายรณภัทร ส่องแสงจันทร์ วท.บ.10
26 6301222014 นายเมธัส นุเกว วท.บ.10
27 6301222013 นางสาวภาวินี พรมสาร วท.บ.10
28 6301222012 นายพีรวัส เกะโพ วท.บ.10
29 6301222011 นายพรชัย เผ่าพันธ์ วท.บ.10
30 6301222010 นายปิยพงษ์ แนะเชอร์ วท.บ.10
31 6301222008 Mr.Bangath Many วท.บ.10
32 6301222006 นายธนากร สมรโสภิตวงษ์ วท.บ.10
33 6301222005 นายธนพงษ์ ฤทธิ์ธำรง วท.บ.10
34 6301222004 นายณัฏฐ์ธพัฒน์ สุคำศิริกุล วท.บ.10
35 6301222003 นายฏังกบดี มีวังแดง วท.บ.10
36 6301222002 MissKeomany Sengmaly วท.บ.10
37 6301222001 นายกันต์ รวมสุขนิรันดร วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47