เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากช321 : เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301102339 นายณัฐพงศ์ แก้วเล็ก วท.บ.10
2 6301102340 นายณัฐพล สมภักดี วท.บ.10
3 6301102341 นายณัฐวุธ แสนสองแคว วท.บ.10
4 6301102358 นางสาวนลินญา จอมทะรักษ์ วท.บ.10
5 6301102361 นายนัฐวุฒิ ศรีสรรค์ วท.บ.10
6 6301102363 นางสาวนิราวรรณ สุนันตา วท.บ.10
7 6301102380 นายพศวัต ชดพรมราช วท.บ.10
8 6301102381 นายพีรพัฒน์ บัวแสน วท.บ.10
9 6301102384 นายภัทราวุธ ทิโน วท.บ.10
10 6301102386 นายภานุวัศ เพ็ชรแสง วท.บ.10
11 6301102387 นายภีชาพัช ใจก้อน วท.บ.10
12 6301102388 นายภูตะวัน ไชยเลิศ วท.บ.10
13 6301102401 นางสาววรรณพร แจ่มเลิศ วท.บ.10
14 6301102413 นางสาวศิวปรียา อำพันธ์ วท.บ.10
15 6301102432 นายอันดา ขวัญจันทร์ วท.บ.10
16 6301102442 นางสาวพิมพร ใจมา วท.บ.10
17 6301102445 นายอัฐกรณ์ ศรีแปงวงค์ วท.บ.10
18 6301102446 นายภาสกร คำแก้ว วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
19 6306101309 นายกันติทัต กอดู่ บธ.บ.10
20 6306101315 นางสาวคุณัญญา เหลืองกิตติคุณ บธ.บ.10
21 6306101382 นางสาวภัสรา กุลธรดิลก บธ.บ.10
22 6306101399 นางสาวศศิวรรณ ปู่ทอน บธ.บ.10
23 6306104309 นางสาวธัญญลักษณ์ จอมวุฒิ บธ.บ.10
24 6306104310 นางสาวธัญรดา ณ มณี บธ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
25 6312101301 นางสาวกมลชนก วัดศรีทานัง ศ.บ.10
26 6312101306 นางสาวจันทัปปภา ภิรมศรี ศ.บ.10
27 6312101309 นายณัฐวุฒิ แสนแอ่น ศ.บ.10
28 6312101319 นายปฏิคม มุกกาศ ศ.บ.10
29 6312101337 นายพัทธนันท์ ศิริกรานต์กุล ศ.บ.10
30 6312101338 นางสาวอริสรา เหลาปัญญา ศ.บ.10
31 6312101339 นายอัครวงศ์ วงค์ธิดา ศ.บ.10
32 6312101349 นายณัฐพงษ์ เปนุจา ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
33 6314101308 นายคริสมาส ฟูศรีเจริญ ศศ.บ.10
34 6314101371 นายพีรวิทย์ อินหอม ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
35 6318102423 นางสาวธัญวรินทร์ เวหะชาติ ศศ.บ.10
36 6318102427 นางสาวอภิรดี เอื้อธรรม ศศ.บ.10
37 6318102434 นายกฤตยชญ์ จิตต์เพียร ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47