เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากช321 : เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301101301 นางสาวกนกภรณ์ คำเฮียง วท.บ.10
2 6301101303 นางสาวกฤติยากร โภคาเทพ วท.บ.10
3 6301101305 นางสาวกัลยพัชร จ่ายจันทร์ วท.บ.10
4 6301101306 นางสาวจรรยา ดอกพิกุล วท.บ.10
5 6301101307 นางสาวจันทิมา สนโต วท.บ.10
6 6301101311 นายดุริยะ ชื่นสงวน วท.บ.10
7 6301101312 นายเดชดนัย กุลใจ วท.บ.10
8 6301101313 นายเทพพารักษ์ นามวิจิตร วท.บ.10
9 6301101315 นายธรณินทร์ สายปิ๋ว วท.บ.10
10 6301101316 นายธีรศักดิ์ มามั่น วท.บ.10
11 6301101319 นางสาวนริศรา แก้วสุวรรณ์ วท.บ.10
12 6301101320 นายบุญชัย แซ่ย่าง วท.บ.10
13 6301101322 นางสาวบุษกร พนาพัฒน์ วท.บ.10
14 6301101323 นายปฏิพัทธ์ คิดอ่าน วท.บ.10
15 6301101324 นางสาวปวริศา พิลึก วท.บ.10
16 6301101325 นายปุณยวีร์ จินะโต้ง วท.บ.10
17 6301101327 นายภาณุพงษ์ อนันต์อาณากร วท.บ.10
18 6301101328 นายภูมิพัฒน์ ตาติวงค์ วท.บ.10
19 6301101329 นางสาวภูศนิษา ชมกลาง วท.บ.10
20 6301101330 นายระพีพัฒน์ ระวังพรมราช วท.บ.10
21 6301101331 นายรักษ์ รอดรื้อผิด วท.บ.10
22 6301101332 นางสาวรัชดากร โสดา วท.บ.10
23 6301101334 นางสาวลลิตา อมฤกษ์ วท.บ.10
24 6301101335 นายวชิรวิทย์ คำสุหล้า วท.บ.10
25 6301101339 นางสาวศุลีพร อยู่สุขสบาย วท.บ.10
26 6301101340 นางสาวสุขฤทัย วิเชียรจำนง วท.บ.10
27 6301101344 นายอนันตชัย บัวทอง วท.บ.10
28 6301101349 นางสาววิชุดา สืบชาติ วท.บ.10
29 6301101350 นางสาวชิดชนก ตัดโส วท.บ.10
30 6301113301 นายชัชวาลย์ แซ่ม้า วท.บ.10
31 6301113306 นายศรัญย์ ประทุมตรี วท.บ.10
32 6301113307 นางสาวอภิญญา นำนนท์ วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
33 6306101326 นางสาวชนัสรา ธนะภพ บธ.บ.10
34 6306101329 นายชัยพันธ์ พรธีรโชติ บธ.บ.10
35 6306101332 นายณรงค์ฤทธิ์ เครือสกุลเพ็ญ บธ.บ.10
36 6306101335 นายณัฏฐนันท์ เครือแปง บธ.บ.10
37 6306101336 นายณัฐชัย เนตรใหญ่ บธ.บ.10
38 6306101351 นายธีระพัฒน์ คำมาปัน บธ.บ.10
39 6306101352 นายนฤบดี จำปาทอง บธ.บ.10
40 6306101354 นายนัฎชากร ปิ่นยา บธ.บ.10
41 6306101369 นางสาวพัชราภรณ์ ตาเร็ว บธ.บ.10
42 6306101388 นายยุทธนา ทาชื่นจิตร บธ.บ.10
43 6306101392 นายวชิราวุฒิ ป้องกัน บธ.บ.10
44 6306101395 นางสาววริยาภรณ์ หล่อประเสริฐกุล บธ.บ.10
45 6306101397 นางสาวศศิกานต์ ไชยวงศ์ บธ.บ.10
46 6306101398 นางสาวศศิกานต์ บุญเปี่ยม บธ.บ.10
47 6306101400 นางสาวศิรินภรณ์ เล่ห์กล บธ.บ.10
48 6306101401 นางสาวศิรินภา โสดอินตา บธ.บ.10
49 6306101406 นายสมชาย ดวงเดือน บธ.บ.10
50 6306101407 นายสรวิศ ดวงตา บธ.บ.10
51 6306101408 นายสรวิศ ธีระศิลป์ บธ.บ.10
52 6306101409 นายสราวุธ ประทุมธา บธ.บ.10
53 6306101420 นายสุรชัย แข็งแรง บธ.บ.10
54 6306101425 นางสาวอรอมล วงศ์คำ บธ.บ.10
55 6306101431 นางสาวอุบลรัตน์ บุญวัง บธ.บ.10
56 6306101432 นายเอกชัย โสนันโต บธ.บ.10
57 6306101442 นายสุทจิรานุทักษ์ ไชยวงค์ บธ.บ.10
58 6306101447 นายนวพล บุญล้ำ บธ.บ.10
59 6306101451 นางสาวนภวรรณ สิงห์สุภา บธ.บ.10
60 6306102383 นายศรัณยู สมานพงษ์ บธ.บ.10
61 6306102385 นายศักดิพงศ์ ใจทา บธ.บ.10
62 6306104302 นางสาวกัญญาณัฐ พวงจันทร์ บธ.บ.10
63 6306104307 นางสาวณัฐณิชา เปลี่ยนสันเทียะ บธ.บ.10
64 6306104316 นางสาวภัทรลภา สุยะการ บธ.บ.10
65 6306104317 นางสาวมานิตา นิลลออ บธ.บ.10
66 6306104318 นางสาววชิรญาณ์ พันแสง บธ.บ.10
67 6306104323 นางสาวทิพวรรณ บุญธรรม บธ.บ.10
68 6306104325 นางสาวอรทัย สายคำดี บธ.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
69 6315123301 นางสาวกชกร แซ่ยะ วศ.บ.10
70 6315123303 นางสาวกาญจนา ยศดี วศ.บ.10
71 6315123307 นางสาวญาณิศา บัวพลู วศ.บ.10
72 6315123309 นายณภัทร กันธวัฒนะ วศ.บ.10
73 6315123312 นางสาวธนิตา อวดผล วศ.บ.10
74 6315123315 นายธีรภัทร วงค์ษา วศ.บ.10
75 6315123316 นางสาวนฤมล บุญเสริม วศ.บ.10
76 6315123317 นางสาวนฤมล สมปาน วศ.บ.10
77 6315123318 นางสาวเบญทราย ล่ำสูง วศ.บ.10
78 6315123320 นางสาวปัณฑิตา จันทคัด วศ.บ.10
79 6315123323 นายพฤกษ์ ปัทมานุช วศ.บ.10
80 6315123328 นางสาวมณัญญา วงษ์ดี วศ.บ.10
81 6315123329 นางสาวมุกแท้ ช่างตรึก วศ.บ.10
82 6315123331 นางสาววริศรา เตือนสติ วศ.บ.10
83 6315123335 นางสาวสุธาสินี เชี่ยวชาญพฤกษา วศ.บ.10
84 6315123336 นายอดิศักดิ์ ทับแก้ว วศ.บ.10
85 6315123338 นายอัศวราช เกิดผล วศ.บ.10
86 6315123339 นายอัษฎาวุฒิ คำแสน วศ.บ.10
87 6315123341 นายอิทธิพัทธ์ กัญมะใจ วศ.บ.10
88 6315123343 นายกุญชร สุริวงษ์ วศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
89 6322101440 นายฐิติพงษ์ กองรัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
90 6322101441 นายวัฒนาการ เงินขาว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47