เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท021 : สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
กลุ่ม6
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6303103331 นางสาวภาณุมาศ ยกทอง วท.บ.10
2 6303103351 นางสาวสุพรรษา เจริญผล วท.บ.10
3 6303103362 นางสาวพิมวดี ทองเสงี่ยม วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
4 6305101309 นายคณิสสร คนเก่ง ร.บ.10
5 6305101310 นายจรัณ หนักแน่น ร.บ.10
6 6305101314 นายจิตรกร สุดเต้ ร.บ.10
7 6305101336 นายณัฐวุฒิ รติกาญจนสุขกุล ร.บ.10
8 6305101353 นางสาวนัชธิกาน สันชัย ร.บ.10
9 6305101356 นางสาวปนัดดา นพเก้า ร.บ.10
10 6305101359 นางสาวปราถนา เกิดจันอัด ร.บ.10
11 6305101377 นางสาวพิชญา ภัทรบรรพต ร.บ.10
12 6305101380 นางสาวภัทรวดี แสนปงผาบ ร.บ.10
13 6305101382 นายภาครินท์ พนมนิเวศน์ ร.บ.10
14 6305101384 นางสาวภาวิดา มูลเงิน ร.บ.10
15 6305101394 นางสาววาสนา หลวงอภิรักษ์ ร.บ.10
16 6305101398 นางสาววีราดา อยู่เอม ร.บ.10
17 6305101406 นายสิทธิโชค ผิวทน ร.บ.10
18 6305101409 นางสาวสุนิตา แก้วสาร ร.บ.10
19 6305101410 นางสาวสุพัตรา อินนวน ร.บ.10
20 6305101423 นางสาวอมลณัฐ ช่วยสงค์ ร.บ.10
21 6305101424 นางสาวอรวรรณ อามีนเจริญ ร.บ.10
22 6305101426 นางสาวอัจฉราพรรณ กันตุ่น ร.บ.10
23 6305101433 นายพีรวิทญ์ พินเรา ร.บ.10
24 6305105380 นางสาวปิยนันท์ น้อยใจ รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
25 6306101307 นายกษิติ นครแพง บธ.บ.10
26 6306101309 นายกันติทัต กอดู่ บธ.บ.10
27 6306101325 นางสาวชนนิกานต์ สุวรรณไตร บธ.บ.10
28 6306101327 นางสาวชนากานต์ เลิศไตรคุปต์ บธ.บ.10
29 6306101328 นางสาวชมพูนุช ยงยืน บธ.บ.10
30 6306101331 นางสาวซารีน่า หะจิ บธ.บ.10
31 6306101370 นางสาวพัชราภรณ์ นงลัย บธ.บ.10
32 6306101375 นางสาวพิชชาภา ตาเมืองมูล บธ.บ.10
33 6306101378 นางสาวพิมพ์ชนก ปัญญาจันทร์ บธ.บ.10
34 6306101379 นางสาวพิมพิศา ทองสุข บธ.บ.10
35 6306101387 นายเมธาพัฒน์ อภิธราเลิศธนนท์ บธ.บ.10
36 6306101390 นางสาวยุพารัตน์ จินดาธรรม บธ.บ.10
37 6306101393 นางสาววณิชตา ถาวรวิริยะหิรัญ บธ.บ.10
38 6306101394 นางสาววราภรณ์ นันตา บธ.บ.10
39 6306101413 นางสาวสุธาสินี พิมพิสาร บธ.บ.10
40 6306101433 นายจินตามัย อินทร์ปาน บธ.บ.10
41 6306101453 นายธนานพ มาลัยรุ่งสกุล บธ.บ.10
42 6306103396 นางสาวศิราพร สมคิด บช.บ.10
43 6306103415 นางสาวอมรรัตน์ ทิยะ บช.บ.10
44 6306104304 นางสาวเกวลิน ละคำลือ บธ.บ.10
45 6306104305 นางสาวจิดาภา เรืองขำ บธ.บ.10
46 6306104308 นายธนะพัฒน์ สกุลทับ บธ.บ.10
47 6306104314 นายพัฐจักร ปัญญ์อภิลักษณ์ บธ.บ.10
48 6306104322 นางสาวจณิสตา วงศ์ศรีวิชัย บธ.บ.10
49 6306104328 นางสาวศิริวิภา ทองสุข บธ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
50 6310101322 นายภูมิพงศ์ ทองสุข วท.บ10
51 6310101334 นายสุทธิพงศ์ เอี่ยมทอง วท.บ10
 ศิลปศาสตร์
52 6314101324 นางสาวณัชยา รัตนะ ศศ.บ.10
53 6314101326 นางสาวณัฐริกา ต้นหนองดู่ ศศ.บ.10
54 6314101343 นางสาวนันท์นภัส ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ศศ.บ.10
55 6314101391 นายวสันต์ เกียรติศักดิ์สกุล ศศ.บ.10
56 6314101410 นายเสฏฐวุฒิ พึ่งพา ศศ.บ.10
57 6314101430 นางสาวธัญญารักษ์ อาลักษณ์ธรรม ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
58 6219102508 นางสาวเณวิกา นุรังษี ภ.สถ.บ.10
59 6219102512 นางสาวธัญพร ไทยประสิทธิ์เจริญ ภ.สถ.บ.10
60 6219102516 นางสาวเบญญภา เกตุแก้ว ภ.สถ.บ.10
61 6219102519 นางสาวปัณฑิตา บุญศรี ภ.สถ.บ.10
62 6219102524 นางสาวภรณ์ทิพย์ ไพรเขียว ภ.สถ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47