เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท021 : สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1 6305101425 นางสาวอัจฉราพร ดวงดี ร.บ.10
2 6305101418 นายอนุวัฒน์ วรรณเสน ร.บ.10
3 6305101407 นางสาวสิริกัญญา คำจันทร์ ร.บ.10
4 6305101397 นางสาววีรดา ท้าวศิริ ร.บ.10
5 6305101395 นางสาววิมลพร มังคละแสน ร.บ.10
6 6305101389 นายยุทธภัณฑ์ มานาบุญ ร.บ.10
7 6305101385 นายภูวดล ชัยกาวิล ร.บ.10
8 6305101379 นายพุทธกานต์ จุติไพรร่มใจจริง ร.บ.10
9 6305101370 นายพรรษกร ใจสม ร.บ.10
10 6305101367 นางสาวพจวรรณ ภิระลัย ร.บ.10
11 6305101362 นายปารย์คณิน เอี่ยมสมบัติ ร.บ.10
12 6305101358 นายประเสริฐ ชาตรีวินิจทอง ร.บ.10
13 6305101347 นายนพรัตน์ ศรีหนองฮ่าง ร.บ.10
14 6305101331 นางสาวณัฐธิดา ด้วงวิเศษ ร.บ.10
15 6305101326 นางสาวฐิติมา อุตโรกุล ร.บ.10
16 6305101318 นางสาวชนนิกานต์ แซ่แต้ ร.บ.10
 บริหารธุรกิจ
17 6306101451 นางสาวนภวรรณ สิงห์สุภา บธ.บ.10
18 6306101399 นางสาวศศิวรรณ ปู่ทอน บธ.บ.10
19 6306101372 นางสาวพัชรินทร์ ศรีชนะ บธ.บ.10
20 6306101347 นางสาวธัญญเรศ ทองเมือง บธ.บ.10
21 6306101316 นางสาวจินดาพร อิ่นคำ บธ.บ.10
22 6306101315 นางสาวคุณัญญา เหลืองกิตติคุณ บธ.บ.10
23 6306101313 นางสาวเกศรินทร์ พลประถม บธ.บ.10
24 6306101306 นางสาวกฤติกร ต๊กควรเฮง บธ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
25 6312101353 นางสาวธนัชพร จันภูมี ศ.บ.10
26 6312101352 นางสาวทะเลดาว รัตนสมาหาร ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
27 6314101414 นายอนุชา กองมูล ศศ.บ.10
28 6314101376 นายภาณุพงศ์ บัวระหงษ์ ศศ.บ.10
29 6314101336 นายธรรมรัตน์ งามคาย ศศ.บ.10
30 6314101304 นายกรุณพล อินทร์สุวรรณ ศศ.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
31 6315123344 นายเจตนิพัทธ์ เลสัก วศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
32 6318102392 นายภัทร บุญบำรุง ศศ.บ.10
33 6318102363 นางสาวเบญจรัตน์ วันจันทร์ ศศ.บ.10
34 6318102358 นายนราธิป นวลจันทร์ ศศ.บ.10
35 6318102353 นายธีปกรณ์ ช่วยคิด ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
36 6322101378 นายภคิน บัวเขียว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47