เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากช321 : เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม1
วิทยาเขตชุมพร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
1 6407104307 นายภาณุชาติ จันทร์แสงทอง ศศ.บ.10
2 6407104303 นางสาวอมรรัตน์ คงมั่น ศศ.บ.10
3 6407104302 นางสาวนันท์นภัส เต็งทอง ศศ.บ.10
4 6407104301 นางสาวกมลวรรณ ภักดี ศศ.บ.10
5 6407104013 นางสาววิริยา วงษา ศศ.บ.10
6 6407104012 นางสาวธันย์ชนก กิจทนิน ศศ.บ.10
7 6407104011 นางสาวอรัญญา นิลบวร ศศ.บ.10
8 6407104010 นางสาวอรอุมา ริมเขต ศศ.บ.10
9 6407104009 นางสาวอภิญญา สุวรรณรักษ์ ศศ.บ.10
10 6407104008 นางสาวสุภาวดี อบอุ่น ศศ.บ.10
11 6407104007 นางสาวศิริขวัญ ยิ่งประดิษฐ์ ศศ.บ.10
12 6407104006 นางสาวศิรภัสสร บูก้ง ศศ.บ.10
13 6407104005 นางสาวพัชรี ลุ่งกี่ ศศ.บ.10
14 6407104004 นางสาวปัญญาพร นาศรี ศศ.บ.10
15 6407104003 นางสาวชุตินันท์ ทิพย์สุขุม ศศ.บ.10
16 6407104002 นางสาวจุฑาภรณ์ บัวทิพย์ ศศ.บ.10
17 6407104001 นางสาวจันทร์วลัย อ่อนชาติ ศศ.บ.10
18 6407101313 นางสาวนันทนา คำงาม วท.บ.10
19 6407101311 นายหฤษฎ์ ภัทราพรนันท์ วท.บ.10
20 6407101310 นายปริวัฒน์ ไชยสะอาด วท.บ.10
21 6407101309 นายธีรภัทร กาฬรัตน์ วท.บ.10
22 6407101307 นางสาวกิ่งกาญจนา ศรีสวัสดิ์ วท.บ.10
23 6407101305 นายพีรพล ท้วมศรี วท.บ.10
24 6407101304 นายธนธรณ์ ภาคีศิล วท.บ.10
25 6407101303 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรโสม วท.บ.10
26 6407101302 นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์จันทร์มณี วท.บ.10
27 6407101003 นายภัทรพล ชะริทอง วท.บ.10
28 6407101002 นายธนกิจ เพลินจิตต์ วท.บ.10
29 6407101001 นายกิตติพงศ์ ศรีสวนแก้ว วท.บ.10
30 6107107320 นายเศวตฉัตร เรืองชู วท.บ.10
31 6107107310 นายธนพล แก้วอ่อน วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47