เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากช321 : เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201102395 นางสาวพรธิรา ชาวพเยา วท.บ.10
2 6201101321 นายนวพล ยืนยงค์ วท.บ.10
3 6101126310 นางสาวนิตยา ฤกษ์ดวงมณี 10
4 6101105375 นางสาวอรพรรณ จิตรีวาสน์ วท.บ.10
5 6101105367 นางสาวศุทธินี นวลศรีใส วท.บ.10
6 6101105349 นางสาวพิมลรัตน์ เขื่อนข่าย วท.บ.10
7 6101105343 นางสาวพัชชา เข็มราช วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
8 6003105325 นางสาวพิชิตา เมืองคำ วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
9 6003103361 นางสาวสิเมษินี คูปฏิพัทธ์นุกุล วท.บ.17
 วิทยาศาสตร์
10 6304106342 นางสาวสกุลดี ลิ้มวัฒนะ วท.บ.10
11 6304106340 นางสาวอรพินท์ จันทา วท.บ.10
12 6304106339 นางสาวหัสยา ขาวใหม่ วท.บ.10
13 6304106335 นางสาวศศินา เฮงสิน วท.บ.10
14 6304106334 นางสาววาสนา กิมอ่อน วท.บ.10
15 6304106329 นายภัคพล ปานบัว วท.บ.10
16 6304106327 นายพันธกานต์ คนเที่ยง วท.บ.10
17 6304106326 นายปิยวัช กาวิน วท.บ.10
18 6304106320 นายธนวิทย์ บุญวิจิตร วท.บ.10
19 6304106319 นายธนธรรม ขัติวงษ์ วท.บ.10
20 6304106317 นายทีปกร ไชยมงคล วท.บ.10
21 6304106311 นางสาวชนาพร ภูนสุวรรณ์ วท.บ.10
22 6304106308 นายเจตนิพัทธ์ ทองรอด วท.บ.10
23 6304106307 นางสาวจุฑามาศ พงษ์เถื่อน วท.บ.10
24 6304106305 นางสาวจณิตตา เจริญศิริ วท.บ.10
25 6304106301 นายกฤติชัย โรจะนะ วท.บ.10
26 6204106334 นายสุภาพ ปุนนะมา วท.บ.10
27 6204106303 นายเจษฎา วันดี วท.บ.10
28 6204103311 นางสาวสุวรรณี ชุมผาง วท.บ.10
29 6204103309 นางสาวมานิตา วงค์ปะละ วท.บ.10
30 6204103308 นางสาวภัทราภรณ์ เชื้อลิ้นฟ้า วท.บ.10
31 6104103342 นางสาวอัมพร หว่างไม วท.บ.10
32 6104103337 นางสาวสุภัทรา แสนสุรินทร์ วท.บ.10
33 6104103333 นางสาวศศิวิมล สายยิ้ม วท.บ.10
34 6104103329 นางสาววรรณพร กิจโชคประเสริฐ วท.บ.10
35 6104103328 นางสาวฤกษ์สิญาภรณ์ กิ้มเส้ง วท.บ.10
36 6104103324 นายพีรพัฒน์ ยะทิพย์ วท.บ.10
37 6104103314 นางสาวตวิษา ปังสกุลยานนท์ วท.บ.10
38 6104103313 นายณัฐนนท์ ณ ระนอง วท.บ.10
39 6104103311 นางสาวชาริณี นุ่มนิ่ม วท.บ.10
40 6104103309 นางสาวฉัตรกาญจน์ จันทะพุธ วท.บ.10
41 6104103303 นางสาวกรณ์กาญจน์ รัชกรณ์พรรณ วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
42 6206103397 นางสาวศิริรัตน์ ลังกาเปี้ย บช.บ.10
43 6206103396 นางสาวศิริพร ทองวิเศษ บช.บ.10
44 6206103390 นางสาวศรารัตน์ เด่นพนาสัณฑ์ บช.บ.10
45 6206103389 นางสาวศตพร ไชยยศ บช.บ.10
46 6206103383 นางสาววริศรา วรรณหลวง บช.บ.10
47 6206103382 นางสาววริศรา ยอดสมใจ บช.บ.10
48 6206101379 นางสาวพิมพิกา บุตรซาว บธ.บ.10
49 6206101363 นางสาวนิติพร ชมชวน บธ.บ.10
50 6206101351 นางสาวธัญภัค อุดมศรี บธ.บ.10
51 6206101348 นายธวัชชัย ปันเขื่อนขัติ บธ.บ.10
52 6206101340 นางสาวณีรนุช บุญมี บธ.บ.10
53 6206101339 นางสาวณิชาภัทร บุญมา บธ.บ.10
54 6206101314 นางสาวคณิศร โคตรสีทา บธ.บ.10
55 6206101310 นางสาวกีรติกา โปตะวัฒน์ บธ.บ.10
56 6106103370 นางสาวปณิตา หอมอบ บช.บ.10
57 6106103369 นางสาวนิศารัตน์ เขื่อนสุวงค์ บช.บ.10
58 6106103362 นางสาวนัฐพร แซ่จัง บช.บ.10
59 6006102418 นางสาวโยธากา ชิดสนิท บธ.บ.17
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
60 6310101342 นางสาวเกศิณี กอสัมพันธ์ วท.บ10
61 6310101341 นายภูธเนศ นารี วท.บ10
62 6310101340 นายอัมรินทร์ เกิดสมมาตร วท.บ10
63 6310101339 นายอลงกรณ์ หอมอุดม วท.บ10
64 6310101338 นางสาวหงส์เหม ทองนาค วท.บ10
65 6310101337 นางสาวสุลักษณา จันกิติ วท.บ10
66 6310101336 นางสาวสุปิยกุล กวงเเหวน วท.บ10
67 6310101335 นายสุทธิพันธ์ แก่นยิ่ง วท.บ10
68 6310101329 นางสาวศิรประภา ฝักแคเล็ก วท.บ10
69 6310101328 นางสาววลัยพรรณ มีทองคำ วท.บ10
70 6310101326 นางสาวรัตติกาล กันเชียง วท.บ10
71 6310101325 นางสาวระวิวรรณ รวีกำจร วท.บ10
72 6310101324 นางสาวรวิสรา สุทธิจิต วท.บ10
73 6310101323 นางสาวมญชุ์ปริยา เชียงรินทร์ วท.บ10
74 6310101322 นายภูมิพงศ์ ทองสุข วท.บ10
75 6310101320 นางสาวพีรดา ไขแสง วท.บ10
76 6310101314 นางสาวณัฐริกา อินชูใจ วท.บ10
77 6310101313 นายณัฐกฤต รัตนหงษ์ทอง วท.บ10
78 6310101311 นายณฐโชค ขันตี วท.บ10
79 6310101310 นางสาวชลิตา จองจันทร์ วท.บ10
80 6310101309 นางสาวชนัญญา ท้วมบ้านไทร วท.บ10
81 6310101308 นายชญานนท์ ฟักขาว วท.บ10
82 6310101304 นายกิตติภัช สดสะอาด วท.บ10
83 6310101303 นางสาวกัลย์สุดา รัตนชัยนันทกุล วท.บ10
84 6310101302 นายกัญจน์ ตาเรือนสอน วท.บ10
85 6310101301 นายกฤษศุวิทย์ แก้วงาม วท.บ10
 เศรษฐศาสตร์
86 6012102398 นางสาวกมณรัตน์ เมฆกระจาย 10
 ศิลปศาสตร์
87 6414101417 นายวรากร ต้องจิตต์ ศศ.บ.10
88 6214101380 นายรัตนชัย พรมจา ศศ.บ.10
89 6114101326 นางสาวณัฐริกา ห้าวหาญ ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
90 6118102369 นายศุภกิตติ์ แสงสว่าง ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
91 6322101442 นายณภัทร ขวัญนาค วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47