เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว100 : ชีววิทยาทั่วไป
กลุ่ม6
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6403103301 นางสาวกรนิกา ธีระวงศ์ วท.บ.10
2 6403103302 นางสาวกัญญารัตน์ ภิยาชัย วท.บ.10
3 6403103303 นายกิตติกรณ์ สมฤทธิ์ วท.บ.10
4 6403103305 นายจักรกิจ วงษ์สุนทร วท.บ.10
5 6403103306 นางสาวจิณห์วรา บัวตอง วท.บ.10
6 6403103307 นางสาวจิรภิญญา อิ่มประยูร วท.บ.10
7 6403103308 นางสาวจิรัชญา อิ่มประยูร วท.บ.10
8 6403103309 นางสาวชญานุตน์ พยัคฆพงษ์ วท.บ.10
9 6403103310 นางสาวชนนิกานต์ ไพรสันต์ วท.บ.10
10 6403103311 นางสาวชุติกาญจน์ ปัญญารอบรู้ วท.บ.10
11 6403103312 นางสาวณัฐกิตติมา ธุระ วท.บ.10
12 6403103313 นายณัฐวุฒิ สังข์ทอง วท.บ.10
13 6403103314 นายธนกฤต ใจบุญ วท.บ.10
14 6403103315 นายธนภัทร มะลิกะ วท.บ.10
15 6403103317 นายธีรเดช ขวัญอ่อน วท.บ.10
16 6403103318 นายธีราดล คงคำแหง วท.บ.10
17 6403103319 นางสาวเบญญาภา วุฒิคุณ วท.บ.10
18 6403103320 นางสาวปภัสวรรณ มากเมือง วท.บ.10
19 6403103321 นางสาวประดังงา ราชคิด วท.บ.10
20 6403103322 นางสาวประภัสสร มะโนแสน วท.บ.10
21 6403103323 นางสาวปัณฑิตา แข่งเพ็ญแข วท.บ.10
22 6403103324 นางสาวพรชนิตว์ ค้าไม้ วท.บ.10
23 6403103325 นางสาวพรนภา วันบุญ วท.บ.10
24 6403103326 นางสาวเพ็ญนภา คงแก้ว วท.บ.10
25 6403103327 นายภูริณัฐ สัมฤทธิ์กิจเจริญ วท.บ.10
26 6403103328 นางสาวมณีรัตน์ โปร่งจิตร วท.บ.10
27 6403103329 นางสาวเมธาพร ฟักน่วม วท.บ.10
28 6403103330 นายระพิพัฒน์ อินทร์ขาว วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47