เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว210 : พฤกษศาสตร์
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6101102479 นายสุทัศน์ เพ็ชรกล้า วท.บ.10
2 6101126324 นายภคพล ชาติดี 10
3 6201126321 นางสาววสกมล มูลรส 10
4 6201126322 นายบุลากร กิตตินภาดล 10
5 6301101301 นางสาวกนกภรณ์ คำเฮียง วท.บ.10
6 6301101302 นางสาวกมลลักษณ์ เลิศวิลัย วท.บ.10
7 6301101303 นางสาวกฤติยากร โภคาเทพ วท.บ.10
8 6301101305 นางสาวกัลยพัชร จ่ายจันทร์ วท.บ.10
9 6301101306 นางสาวจรรยา ดอกพิกุล วท.บ.10
10 6301101307 นางสาวจันทิมา สนโต วท.บ.10
11 6301101308 นางสาวปุญยวีร์ อิสรีย์กรทอง วท.บ.10
12 6301101311 นายดุริยะ ชื่นสงวน วท.บ.10
13 6301101312 นายเดชดนัย กุลใจ วท.บ.10
14 6301101313 นายเทพพารักษ์ นามวิจิตร วท.บ.10
15 6301101314 นายธนกร นิลคง วท.บ.10
16 6301101315 นายธรณินทร์ สายปิ๋ว วท.บ.10
17 6301101316 นายธีรศักดิ์ มามั่น วท.บ.10
18 6301101318 นายนนธนรัฐ สุขผล วท.บ.10
19 6301101319 นางสาวนริศรา แก้วสุวรรณ์ วท.บ.10
20 6301101320 นายบุญชัย แซ่ย่าง วท.บ.10
21 6301101322 นางสาวบุษกร พนาพัฒน์ วท.บ.10
22 6301101323 นายปฏิพัทธ์ คิดอ่าน วท.บ.10
23 6301101324 นางสาวปวริศา พิลึก วท.บ.10
24 6301101325 นายปุณยวีร์ จินะโต้ง วท.บ.10
25 6301101327 นายภาณุพงษ์ อนันต์อาณากร วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47